Skip to content Skip to navigation

Tedarikçi Şart ve Koşulları

 

1. Tam Sözleşme

Bu sipariş, alıcı tarafından şimdiye kadar sağlanmış her türlü ek belgeleri, zaman çizelgeleri, sunumları ve eklerini; sipariş gereğince düzenlemiş taraflar arasındaki tüm ve bütün anlaşma metinlerini içerir. Diğer tüm yazılı veya sözlü iletişim, sunum veya sözleşmelerin yerine geçer. Sipariş ancak burada belirtilen şart ve koşullar üzerinden kabul edilebilir. Alıcının yetkili çalışanı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ve bu siparişin bir parçası haline getirilmedikçe, Satıcı tarafından önerilen ek veya farklı koşullar uygulamaya konulamaz. Siparişi verilen mallarla ilgili olarak Alıcı'nın herhangi bir kabulde ya da ödemede bulunması, Satıcı'nın Alıcı'ya verdiği resmi belgeler içerisindeki hususlarda bir değişiklik yapıldığı anlamına gelmez. Hiçbir kullanım veya ticaret ya da iş yapma metodu, burada belirtilen anlaşma şartlarını değiştiremez veya bu şartlara ek teşkil edemez.

 

2. Değişiklikler

Satıcı, zaman zaman bu sipariş kapsamındaki malların ambalajı, testleri, gönderi adresi, spesifikasyonları, tasarımları, adet ve sevkiyat tarihleri üzerinde değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Satıcı, bu tür değişikliklerin fiyat veya diğer şartlarda değişikliğe neden olması halinde, siparişi uygun şekilde değiştirmek için Alıcının yazılı bildirisini talep edebilir. Bu anlaşma maddesi uyarınca talep edilecek değişiklikler, değişiklik bildirimi belgesinin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde uygulamaya konulmalıdır.

 

3. Fiyat

İşbu sipariş kapsamındaki malların fiyatı anlaşma ile belirlenir ve Alıcı'nın yazılı onayı olmadan fiyat arttırımı söz konusu olamaz. Yukarıdaki belirtilen hususlara karşın, Satıcı söz konusu malların fiyatının Satıcının bir başka müşterisinin eşit miktarlarda, aynı veya benzeri malların fiyatını aşmayacağını ve aynı veya benzeri malların fiyatının burada adı geçen malların teslimatından önce indirilmesi halinde işbu sözleşme kapsamındaki fiyatın da buna uygun olarak indirileceğini kabul eder. Anlaşmada aksi belirtilmemişse, işbu sipariş kapsamındaki malların fiyatına ambalaj masrafları, konteyner, sigorta ve nakliyat gibi ekstra giderler dahildir. Yapılan satışları, kullanım ve imalatı temel alan ve bunlara göre değerlendirilen ve bu satış üzerinde zorunlu olan vergiler Satıcı'ya ait faturada ayrı ayrı listelenir.

 

4. Teslimat

Teslimat süresi burada belirtilmiştir be nedenle de önem taşımaktadır. Satıcı herhangi bir nedenden ötürü söz konusu sipariş kapsamındaki malların tamamının teslimatını sözleşmede belirtilen süre içerisinde yapamazsa, kendi isteğine göre, gözden geçirilen teslimat programını onaylayabilir, gönderilemeyen sevkıyat miktarına göre bu sipariş kapsamındaki malların toplam miktarını azaltabilir, fiyatı mal miktarıyla orantılı olarak düşürebilir veya Satıcı'ya söz konusu kalemlerin henüz sevk edilmediğini ve hizmetlerin henüz sunulmadığını bildirerek söz konusu sipariş işlemini sonlandırabilir ve ikame kalem veya hizmetleri başka bir firmadan satın alıp, bu tür bir revizyon, indirim veya sonlandırma için hiçbir borç yükümlülüğüne girmeden, oluşan her türlü kaybı Satıcıdan talep eder. Söz konusu sipariş kapsamındaki malların teslimatının işbu sözleşmede belirtilen zamandan önce, Alıcının yazılı izni olmadıkça yapılması yasaktır.

 

5. Sevkıyat

Satıcı tarafından Alıcıya sevk edilen bütün malların mülkiyet ve kayıp riski, malların Alıcı tarafından incelemesi ve söz konusu malların Alıcının tesislerine kabulünden sonra Alicıya geçer. Teslimatı yapılan tüm mallar, işbu sipariş sözleşmesindeki talimat ve spesifikasyonlara göre ambalajlanır ve gönderilir. Söz konusu talimatların bulunmadığı durumlarda, Satıcı, malın varış yerine en düşük nakliye fiyatuyla, güvenli bir şekilde varmasını sağlamak için en iyi ticari uygulamalara uymalıdır. Satıcının, Alıcı'nın talep ettiği teslimat tarihine uymak için malı, bu siparişte belirtilenin dışında daha maliyetli bir yöntemle sevk etmesi gerektiğinde, Satıcı, Alıcının kusurundan doğan bir durum yoksa, daha maliyetli bir sevk yöntemi için oluşacak fazladan maliyeti üstlenmek zorundadır. Sipariş numarasının yazılmış olduğu numaralandırılmış sevk irsaliyeleri, bütün konteynerlerin üzerinde bulunmalıdır. Satıcı gönderdiği faturada sevk irsaliyesi numarasını belirtmelidir.

 

6. Thomson Nakliye ve Taşıma Gereklilikleri

Tedarikçi, Alıcının Nakliye ve Taşıma Gerekliliklerine uymayı kabul eder. Bu Gerekliliklere uyulmaması, Tedarikçinin yukarıdaki siparişin taşıma maliyetinden sorumlu olmasıyla sonuçlanacaktır.

 

7. İthalat için Belgeleme Gereklilikleri

Tedarikçi, her türlü Alıcı konumuna veya adımıza yapılan nakliyelerde tüm İthalat Belgeleme Gerekliliklerini sağlayacaktır. Tedarikçi, uyumsuz belgeleme nedeniyle Alıcıya ABD Gümrük Birimi tarafından verilen para cezalarından sorumlu olacaktır.

 

8. Garantiler

Satıcı işbu sipariş sözleşmesiyle tüm mal ve hizmetleri için aşağıda belirtilen hususları açık bir şekilde garanti eder. Ürünlerin: (i) tamamı yenidir ve yeni bileşenlerden ve parçalardan imal edilmiştir; (ii) satılabilirdir; (iii) malzeme, işçilik ve ambalajma yönünden kusursuzdur; (iv) kullanım amaçlarına uygun tasarım ve yeterliliğe sahiptir; (v) tüm ilgili spesifikasyonlara ve standartlara uygundur; (vi) Satıcının sunduğu ve Alıcının onayladığı numunelerle malzeme, kalite, fit finish, işçilik, performans ve tasarım yönünden eşdeğerdir ve (vii) yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasalara, emir, tüzük ve yönetmeliklere uygundur. Satıcı ayrıca ürünlere ait garantiyi verebilme yetkisine sahip olduğunu, Alıcının ürünün kullanımı aracılığıyla faydalanmış olacağı tüm patent, marka, ticari adları, ticari takdim şekli, telif hakları, ticari sırlar ve diğer mülkiyet haklarını (Alıcı'ya ait mülkiyet hakları hariç) kullanma yetkisi mülkiyet hakkı sahipleri tarafından usulüyle Alıcı'ya verilmiştir. Satıcı, bahsi geçen garantilerin ihlali sonucunda Alıcı'nın göreceği tüm zararları tazmin edecektir. Satıcı, kendi sağlayıcıları ve tedarikçilerinden kendine devredilen tüm garantileri Alıcı ve Alıcının müşterilerini kapsayacak şekilde genişletir ve Alıcı'nın malları satması durumunda sözü edilen garantiler ürünle birlikte yeni sahibine iletilir. Bahsi geçen garantilerin ya da bu sipariş sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde, Alıcı zararını gidermek için Ticaret Hukuku dahil olmak üzere uygun gördüğü çareyi arama hakkına sahiptir.

 

9. Kalite

Tedarikçi, bu siparişin ön yüzünde detaylandırılan kalite gerekliliklerine ek olarak Alıcının Tedarikçi Kalitesi Kılavuzunda yer alan tüm gereklilikleri karşılamalıdır. Tedarikçi Kalitesi Kılavuzu için buraya tıklayın.

 

10. Denetim

İşbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki tüm ürünler, Alıcı'nın tesislerinde ya da Alıcı tarafından atanan uygun bir yerde Alıcının inceleme ve onayına tabi tutulur. Alıcı, işbu sipariş sözleşmesinde belirtilen ürünlerden kendinin sunduğu spesifikasyonlara, çizimlere, planlara veya veriye herhangi bir şekilde uymayan ürünleri hiç bir sorumluluk kabul etmeksizin reddetme veya kabul etmeme hakkını saklı tutar.. Alıcının teslimat öncesinde yaptığı ödemeler veya denetleme hiç bir şekilde Alıcı'nın teslimat sırasında kendi tesislerinde denetleme yapma ve teslimatı reddetme veya kabul etmeme hakkını elinden alamaz.

 

11. Geri Çevirme

Teslim edilen ürünler herhangi bir şekilde malzeme veya işçilik yönünden kusurluysa ya da çizimlere, spesifikasyonlara, numunelere ve/veya diğer tanımlamalara uygun değilse, sözü geçen ürünler ödemesi yapılarak Satıcıya iade edilir ve Alıcının yazılı talimatı olmadıkça Satıcı tarafından değiştirilmez veya onarılmaz; ancak Alıcı ve Satıcının yapmış olduğu sözleşmede geçen mallar Satıcının masrafları karşılaması suretiyle Alıcı tarafından onarılır. Tüm iadeler gemide yapılır. Alıcının tesisi, sevkiyat tahsilatı (Satıcı tarafından aksi tavsiye edilmediği sürece itibari değeriyle ifade edilecektir) ve sevkiyat sırasında ve sonrasında doğabilecek bütün riskler Satıcı'nın sorumluluğundadır. Burada sözü geçen teftiş hakları, diğer hak ve yasal yollara ilave olup, söz konusu hakları kısıtlamamktadır ve Alıcı'nın herhangi bir malı geri çevirme hakkını kullanamaması dolaylı değildir veya aksi takdirde bu tür haklardan veya yasal yollardan feragate neden olabilir. Satıcıya ödeme veya geri ödeme karşılığında iade edilen mallar yazılı talimatlar uyarınca, üçüncü bir partiye va ya partilere satılamaz. Sözü geçen ürünler imha edilmek zorundadır.

 

12. İptal

Alıcı, Satıcı'yı yazılı olarak bilgilendirmek şartıyla işbu anlaşmadaki ürünlerin bir kısmını ya da tamamını iptal edebilir. Satıcı, feshin yürürlüğe girme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde fesih kararını Alıcıya sunmak zorundadır. Bu paragrafta belirtilen maddeler hiç bir şekilde Alıcının söz konusu siparişi iptal etme hakkını kısıtlayamaz ve engelleyemez. Alıcı, aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, Alıcıya masraf veya sorumluluk yüklemeksizin, söz konusu siparişi iptal etme hakkına sahiptir: iflas halinde Satıcı tarafından ihtiyari dilekçe başvurusunda bulunulması; söz konusu dilekçenin başvuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde iptal edilmemesi halinde Satıcıya iflas ettiğini beyan edan bir dilekçe başvurusunda bulundurulması; söz konusu başvurunun ilgili tarihten itibaren otuz (30) gün içinde iptal edilmemesi halinde, Satıcı için bir alıcı veya vekil başvurusu, Satıcı tarafından alacaklılar lehine atama yürütmesi; Satıcının burada bahsedilen teslimatları yapmaması veya gecikmesi veya Satıcının Alıcının diğer yasal yollarını hariç tutmaksızın, bu sipariş sözleşmesine aykırı bir hatasının olması. Alıcının bu paragrafta yer alan nedenlerden ötürü siparişin tamamını veya bir kısmını iptal etmesi halinde, Alıcı kendi uygun gördüğü biçimde ihtiyaç duyduğu servis ve mamulleri, doğan zararları Satıcı üstlenerek başka şekillerde tedarik edebilir. Tedarikçi, kontrolü dışında olan ve hata ya da ihmal içermeyen herhangi bir başarısızlık nedenini, olayın meydana gelişini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak Alıcıya bildirmelidir. Söz konusu siparişin Satıcı tarafından her türlü ihlali, Alıcı yasal yolların yanı sıra, kendi isteğiyle, Satıcıdan söz konusu siparişin iptal edilen bölümüne ait tüm malzemeleri, yarı mamülleri, bitmiş malları, ekipmanı, planları ve spesifikasyonları derhal Alıcıya aktarmasını talep eder.

 

13. Ödeme

İşbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, satın alınan mallara ait faturalar, öncelik sırasına göre, fatura kesim tarihinden sonraki doksan (90) gün içinde ya da söz konusu malların onayından sonraki doksan (90) gün içinde ödenecektir. İşbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki malları ve/veya hizmetlerin ödemesi sözleşmede belirtilen para birimi cinsinden yapılacaktır. Satıcıya uygun bir bildirimde bulunulduğu takdirde, Alıcı, yapılacak ödemenin dolaylı hasarlar da dahil olmak üzere hasarlara, işbu sözleşmede belirtilen şartların ve koşulların ihlalin bozulmasına veya Satıcı'nın veya Satıcının bağlı şirketlerinden herhangi birinin Alıcıya olan borcuna tekabül eden kısmını ödenecek satınalma miktarından düşebilir.

 

14. İskonto

Nakit ödeme indirimi tarihi, sonra gelen tarihe göre, satın alınan malların onay tarihinden veya söz konusu malların doğru ve uygun faturalarının alım tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Alıcı, satın aldığı malların ödemesini Satıcıya gönderdiği tarih itibariyle ödemiş sayılır.

 

15. Fikri Mülkiyet Güvencesi

Satıcı, işbu sipariş sözleşmesi uyarınca satın alınan malların ve söz konusu malların Alıcı veya Alıcının müşteri tarafından kullanımının herhangi bir telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyaceğini, yanlış kullanmayacağını garanti eder. Satıcı, Alıcı ve onun müşterilerini her türlü yükümlülük ve yükümlülük taahhüdünden, zarar, maddi zarar, gider, avukat ücreti ve bundan kaynaklı kar kaybı ya da Alıcı'ya karşı veya onun müşterisini dahil eden ihlal ve kötüye kullanma dahil, ihlal ve kötüye kullanmalar için, Satıcı bu şekilde bilgilendirildiği takdirde, korur, tazmin eder ve muaf tutar. Her hangi bir mahkeme emriyle Alıcı'nın Satıcı'dan aldığı ürünleri kullanması yasaklanır veya kısıtlanırsa, Satıcı, at no cost to Buyer, Alıcının talebi üzerine, benzer tipte ve miktarda non-infringing ve/veya non-misppropriated yedek malları furnish eder veya Satıcıdan orijinal ürünleri kullanmaya devam etmesini procure eder.

 

16. Tazminat

Tedarikçi, bu Sözleşme çerçevesindeki sorumluluklarının Tedarikçi tarafından ihlali ve Tedarikçinin burada satılan mallarından kaynaklanan, ileri gelen, doğan veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen her türlü kişiye ve tüm mülkiyete gelen her tür veya yapıdaki tüm hasar ve/veya yararlanmalar (bunlara bağlı gelişen ölüm dahil) için tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü üstlenmektedir. Kanunun açıkça yasakladığı haller dışında, bu tür hasar, yaralanma ve/veya ölüm için her türlü talep, işlem ve/veya dava ileri sürülmesi durumunda, Tedarikçi bu tür talep, işlem ve/veya davalardan ve bunlara karşı Alıcıyı, temsilcilerini, acentalarını, müşterilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve bağlı şirketlerini savunmayı, tazmin etmeyi ve hasara karşı koruyarak sorumlu tutmamayı kabul eder; ayrıca Tedarikçi, Alıcı, temsilcileri, acentaları, müşterileri, yöneticileri, çalışanları ve bağlı şirketlerinin doğrudan sürdürdüğü, zarar gördüğü veya uğradığı yasal ücretler ve harcamalar dahil her türlü ve tüm kayıp, maliyet, masraf, yargı, kararlaştırma sorumluluğu, hasar veya yaralanmalardan ve bunlara karşı ve ayrıca Alıcıyı temsilcileri, acentaları, müşterileri, yöneticileri, çalışanları ve bağlı şirketlerine bu tür talep, işlem ve/veya davalar nedeniyle açılacak davaların savunmasına karşı korumayı ve Alıcı, temsilcileri, acentaları, müşterileri, yöneticileri, çalışanları ve bağlı şirketlerine karşı bu tür bir iddia, işlem ve/veya davada yapılmış olabilecek karar ve/veya anlaşma tutarını, talep üzerine Alıcı, temsilcileri, acentaları, müşterileri, yöneticileri, çalışanları ve bağlı şirketlerine ödemeyi kabul eder.

 

17. Kayıtların Denetlenmesi

Satıcı, söz konusu siparişe ilişkin ilgili tüm kayıtların Alıcının yetkili bir temsilcisi tarafından uygun zamanlarda, incelenip, denetlenceğini kabul eder. Satıcı, sipariş uygunluğunu sağlamak üzere, gerektiği gibi, Alıcının veya temsilcisinin Satıcının tesislerini denetlemesini kabul eder.

 

18. Sigorta

Malların teslimatı ve teslimatı izleyen beş (5) boyunca ve Satıcının, Alıcının tesislerinde yaptığı çalışmalar süresince Satıcı, aşağıda belirtilen tutarlardan az olmamak kaydıyla, söz konusu malların mali sorumluluk sigortalarını öder: (a) her bedensel yaralama yükümlülüğü ile ilgili olarak Bir Milyon Dolar (1.000.000$) ve her poliçe için her yıl Beş Milyon Dolar (5.000.000$); (b) her mal zararı yükümlülüğü ile ilgili olarak Bir Milyon Dolar (1.000.000$) ve her poliçe için yılda Beş Milyon Dolar (5.000.000$). Sigorta; (a) "Satıcı sigorta teminatını" kapsayacak şekilde genişletilir, (b) Alıcıyı, "Satıcı sigorta teminatının" yanında sigortalı olarak isimlendirmelidir ve (c) hükümleri, Alıcıyı memnun edecek bir biçimde sigorta şirketleri yardımıyla hazırlanmalıdır. Satıcı, Alıcıya söz konusu sigortanın var olduğunu kanıtlayacak belgeler sunacaktır. Söz konusu poliçelerin tamamı, ilgili sigorta teminatının Alıcıya en az otuz (30) gün önce yazılı bildirimde bulunulmaksızın iptal edilemeceğini belirtir.

 

19. Alıcının Mülkiyeti ve diğer Özel Araçlar

İşbu belgede ya da yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, tüm aletler, kalıplar, delme kalıpları, aksesuarlar, modeller veya diğer ekipman ve malzemeler dahil mülkiyet hakkı Alıcıya ait olan burada sipariş edilen malların imalatıyla ilişkili olarak Tedarikçiye sunulan veya temin edilen ya da Tedarikçi tarafından hazırlanan her türlü tanıma sahip mülkiyet ve bunların değişimi, Alıcının mülkiyetidir ve öyle kalacaktır. Malzemeler dışındaki mülkiyet, Alıcının yazılı onayı olmayan değiştirilemez. Bu tür mülkiyet, Tedarikçi tarafından Alıcının mülkiyeti (adıyla) olarak açıkça işaretlenmeli veya başka türlü yeterli şekilde belirtilmeli ve Tedarikçinin mülkiyetinden ayrı olarak ve güvenli biçimde saklanmalıdır. Tedarikçi, bu tür mülkiyeti işbu belgede belirtilen veya Alıcı tarafından yazılı olarak izin verilen işlemin gerçekleştirilmesi dışında kullanmayacaktır. Bu tür mülkiyet, Tedarikçinin sahipliği veya kontrolü altındayken iyi durumda muhafaza edilecek, riski Tedarikçiye ait olarak tutulacak ve masrafları kendisine ait olacak şekilde Tedarikçi tarafından Alıcıya daini mürtehin ile değişim maliyetine eşit bir tutarda sigortalanacaktır. Bu tür mülkiyet, siparişin gerçekleştirilmesinde materyal olarak tükenmediği ölçüde, Alıcı tarafından denetlemeye tabi tutulabilir ve kaldırılabilir, ayrıca Alıcı Tedarikçiye karşı hiçbir ek yükümlülük olmaksızın bu tür amaçlar için giriş hakkına sahip olacaktır. Satıcı tarafından belirtildiğinde ve belirtildiği şekilde, Tedarikçi bu tür mülkiyetin konumunu ifşa edecek ve/veya onu nakliyeye ve alıcının hesabına gemiyle alıcı ödemeli navlun için hazırlayacaktır.

Burada aksi belirtilmedikçe, burada sipariş edilen malların imalatında kullanılacak olan, Tedarikçi tarafından ve masrafı kendi ait olacak şekilde sunulan özel aletler, kalıplar, kesme kalıpları, aksesuarlar, modeller, ölçme aletleri ve test ekipmanı (bundan sonra toplu olarak “Özel Aletler” olarak anılacak) iyi durumda tutulacak ve gerektiğinde Alıcıya masraf yansıtılmadan Tedarikçi tarafından değiştirilecektir. Tedarikçi, masrafları kendine ait olacak şekilde bu tür Özel Aletler ve özel ekipmanın, düzgün şekilde çalışır durumda olmasını sağlayacak, kendi mülkiyeti altındayken meydana gelen her türlü kayıp veya hasardan sorumlu olacak ve aynı tesisler, ekipman veya Özel Aletleri kullanacaktır.

Bu siparişte aksi özellikle belirtilmedikçe, Tedarikçi burada belirtilen fiyatın Devlete ait tesisler, ekipman veya Özel Aletlerin kullanım kirasını temsil eden hiçbir tutar içermediğini garanti eder.

 

20. Materyal ve Bilgi Gizliliği

Söz konusu sipariş ile ilgili olarak Alıcı tarafından sunulan çizim, sanat eseri, veri, müşteri isimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm bilgi ve materyaller Alıcının mülkiyetinde kalacak ve Satıcı tarafından ancak Alıcı için yapılan işlerde kullanılacak ve Satıcı tarafından çok gizli tutulacaktır.

Tedarikçinin, bu siparişin verilmesi ve dosyalanması ile ilgili olarak Alıcıya ifşa ettiği ya da bundan sonra ifşa edebileceği her türlü bilgi, Alıcı tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, gizli veya mülkiyete özel kabul edilecek ve buna göre kısıtlama olmaksızın elde edilecektir.

 

21. Yasa, Yönetmelik ve Tedarikçi Yönetmeliğine Uygunluk

Satıcı, işbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki ürünler, ürünlerin satışı, sevkiyatı veya üretimde yer alan işçiler ve çalışanlar üzerinde hükmü olan federal, eyalet ve yerel yasalara ve yönetmeliklere uyum sağlayacağını kabul eder. Ayrıca, Satıcı, http:/www.danaher.com/suppliers/Supplier%20Conduct.htm. adresinde bulunan Tedarikçi Yönetmeliğine her bakımdan uygun davranacağını kabul eder. Söz konusu Tedarikçi Yönetmeliği üzerinde ara sıra değişiklik yapılabilir ve Satıcıya, Alıcıdan yeni bir satın alma emri aldığında Alıcının web sitesini zaman zaman incelemesi tavsiye edilir.

 

22. Devir

Satıcı, öncelikle Alıcının yazılı onayını almaksızın bu siparişi veya bundan kaynaklanan her türlü sözleşmeyi ya da bu sözleşmenin hükümleri altındaki hakları devretmez. Alıcının yazılı onayı olmaksızın bu tür bir devir Alıcının tercihine göre geçersiz kılınabilir.

Tedarikçi, Thomson Tedarikçi Sahte Malzeme Önleme Prosedürüne uymaması sonucunda ortaya çıkan her türlü kayıp, hasar, talep, maliyet ve masraflar için Alıcıyı ve temsilcilerini, yöneticilerini ve bağlı şirketlerini tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaktır.

 

23. Çatışma Mineralleri

Tedarikçi  Thomson'ın Çatışma Mineralleri ilkesine uymayı kabul eder. İlkenin bir kopyası için  buraya tıklayın.

 

24. İhracat Yasaları

Tedarikçi, mallar ve ilgili teknik veriler ve bunlarla ilişkili hizmetlerin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) veya ulusal ihracat kontrol yasa ve yönetmeliklerine ve benzerlerine tabi olduğunu ya da olabileceğini onaylar ve geçerli ABD, AB veya ulusal ihracat kontrol yasaları, yönetmelikleri ve benzerlerine uymadan bu tür bilgileri içeren, bunlardan elde edilen veya bunları gösteren her türlü belge veya bilgi de dahil olmak üzere teknik verileri ve malları aktarmamayı, ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi kabul eder.

 

25. Savunma Bakanlığı Dış Ticaret Kontrolleri (DDTC) Yönetmeliklerine Uygunluk

Tedarikçi, ITAR §122.1 uyarınca, savunma malzemesi üreticilerinin DDTC'ye kaydolması gerektiğini kabul eder. İhracatla uğraşmayan üreticiler yine de kayıt yaptırmalıdır. DDTC'ye kaydolmama, ITAR ile ilgili işlerde kayba yol açabilir.

 

26. Sözleşmenin Kapsadığı Savunma Bilgisi Kontrollerinin Korunmasına (DFARS) Uygunluk

Bu siparişin ön yüzünde bir kamu sözleşmesinin numarasının bulunması halinde, Satıcı ilgili kamu sözleşmesinin hüküm ve koşullarına riayet etmeyi kabul eder.

DFARS 252.204-7012 “Sözleşmenin kapsadığı savunma bilgilerin korunması ve siber olay bildirimi” uyarınca Tedarikçi; bu maddenin (b)(2)(ii)(B) paragrafına göre Tedarikçi ya da herhangi bir kademedeki yüklenicileri tarafından satın alma emrinin yerine getirilmesinde Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) Özel Yayını (SP) 800-171, “Federal Olmayan Bilgi Sistemleri ve Organizasyonlarda Sınıflandırılmamış Kontrollü Bilgilerin Korunması” (http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-171) kapsamında belirtilen güvenlik gerekliliklerinden herhangi bir sapmanın beklenip beklenmediğini Alıcıya belirtecek ve bu maddenin (c) paragrafı uyarınca DoD'ye bir siber olay bildirirken, DoD tarafından otomatik olarak atanan olay rapor numarasını mümkün olan en makul sürede Alıcıya sağlayacaktır.

 

27. Üreticinin Yeminli İfadesi ve Menşe Şehadetnamesi

Alıcı, Gümrük uygunluğu konuları ile ilgili olarak Tedarikçinin bir Üreticinin Yeminli İfadesi ve Menşe Şehadetnamesi hazırlayıp dosyalamasını şart koşar. Üreticinin Yemin İfadesi, Tedarikçinin ürünlerin imalatı hakkında bilgi sahibi olan veya üretim kayıtlarına erişebilen ekibi tarafından doldurulacaktır. Her türlü sorunuz için Thomson’ın İthalat Departmanı (imports@Thomsonlinear.com) ile iletişim kurun.

 

28. İş Sürekliliği

Tedarikçi, tedarik zincirinde tek nokta arızaları olduğunu ve iş kesintisi riskini azaltmak için ticari olarak makul çabalar gerçekleştirmeyi kabul eder. Bu çabalar, sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: kapsamlı bir afet kurtarma planının oluşturulması ve uygulanması; planın geçerli ve uygulanabilir kaldığından emin olmak için periyodik testler gerçekleştirilmesi ve aletler, malzemeler ve ürünlerin imalatında kritik olan diğer elemanlar da dahil tek nokta arızalarına maruziyeti azaltmak tedarik zinciri/tedarik üssü analizi ve programları.

 

29. Atama

Tedarikçi, bu siparişi veya buradan ortaya çıkan sözleşmeleri ya da bu sözleşmenin hükümleri altındaki hakları, ilk olarak Alıcının yazılı onayını almadan atayamaz. Alıcının yazılı onayı olmadan yapılan bu tür atamalar, Alıcının takdirine bağlı olarak geçersiz olacaktır.

 

30. Feragat

Alıcı tarafından yazılı olarak açık bir şekilde feragat edilmediği sürece, Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşen hiçbir ticari ilişki veya bu sözleşme ya da sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşma kapsamındaki hakların kullanılması hususunda Alıcıdan kaynaklanan bir gecikme Alıcının haklarında feragat edeceği anlamına gelmez.

 

31. Subcontracting

Satıcı, Alıcının yazılı izni olmaksızın, bu sipariş dahilinde temin edilecek çalışma veya malları subcontract

 

32. Kamu Alt Sözleşmesi

Bu siparişin ön yüzünde bir kamu sözleşmesinin numarasının bulunması halinde, Satıcı ilgili kamu sözleşmesinin hüküm ve koşullarına riayet etmeyi kabul eder.

 

33. Bağımsız Yüklenici

Satıcı, işbu sözleşmedeki taahhütlerin gerektirdiği işleri Satıcı'nın denetiminde bulunan çalışanları ve temsilcileriyle gerçekleştirecektir.

 

34. Mahsup Etme

İşbu sözleşme kapsamında, Alıcıya tanınan haklar ve yasal yollar, yasa nezdinde veya adalet çerçevesinde diğer hak ve yasal yollara ek ve alternatif teşkil eder.

 

35. Alıcının İsminin Kullanımı

Tedarikçi, ilk olarak Alıcının yazılı onayını almadan, Tedarikçinin işbu belgede belirtilen malları Alıcıya sunduğu ya da sunmak üzere anlaştığı gerçeğini hiçbir surette yayınlamayacak ve Tedarikçinin reklam veya diğer yayınlarında Alıcının ya da herhangi bir müşterisinin adını kullanmayacaktır. Siparişte belirtilen malların tasarımı, ister bir tertibat isterse tertibatın bir bileşeni olsun, Alıcıya mahsus ise ya da malzeme Alıcının markasını ve/veya başka bir tanımlayıcı marka içeriyorsa, mallar üretici veya Tedarikçinin markasını ya da başka bir unvanını taşımayacak ve benzer malzemeler de Alıcı dışında herhangi birine satılmayacak veya başka türlü verilmeyecektir.

 

36. Açıklamalar

İşbu sözleşmede kullanılan başlıklar sadece referans amaçlı olup, bu başlıkların atıfta bulunduğu hüküm koşullarının kapsamını daraltacak ya da genişletilecek şekilde yorumlanamaz.

 

37. Mücbir Sebepler

Alıcı veya Satıcı, hükümetin önceliklerindeki değişiklikler veya materyal denetimleri ya da devlet düzenlemeleri dahilinde olabilecek değişikliklere uyum sağlama gerekliliği veya grevler, yangınlar, kazalar, doğal afetler ve tarafların kontrolünde olmayan ve çalışmalarını etkileyen diğer olaylar sebebiyle işin yapılmasında söz konusu olabilecek gecikmeler ya da işin yapılamaması durumunda sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen hususlara karşın, Alıcı, Satıcı tarafından veya Satıcı adına, talep ettiği teslim tarihinden sonraki otuz (30) günü aşan bir gecikmenin meydana gelmesi halinde, Alıcı Satıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın bu siparişin tamamını ya da bir kısmını iptal edebilir. İş ile ilgli gerçek veya potansiyel bir anlaşmazlığın söz konusu siparişin zamanında yerine getirilmesini geciktirmesi veya tehlikeye düşürmesi halinde, Satıcı konu ile ilgili olarak Alıcıya derhal bildirimde bulunur.

 

38. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Bu siparişin hüküm ve koşulları kapsamındaki tüm kimyasal madde satın alma işlemlerine, kimyasal madde tedarikçisinin/üreticisinin sunduğu Malzeme Güvenlik Bilgi Formları eşlik edecektir. Bu siparişin onaylanmasıyla tüm kimyasal madde tedarikçileri, satın alınan kimyasal maddelerin Toksik Maddeler Denetim Yasası, 15 U.S.C.S. Kısım 2601 ve takip eden maddelere uygun olduğunu, kimyasal madde envanterinin muafiyete tabi olduğunu ve bu muafiyetin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilmiş olduğunu tasdik ederler.

 

39. Süreç Kontrolü

Satıcı, Alıcı'nın yazılı bir ön onayı olmaksızın kullanılan malzeme, yapım ya da imalat teknikleri veya test yöntemlerinde değişiklik yapamaz. Satıcının yapmak istediği bu gibi değişiklikler, ilgili değişikliğin gerekçesi ve maliyet ile performans üzerindeki etkilerinin belirtilerek yazılı olarak talep edilmelidir.

 

40. Bölünebilirlik

Bu siparişin bir ya da birden fazla koşulunun ilgili mevzuat kapsamında geçersiz, yasadışı veya yürürlüğe konulamaz olması, burada belirtilmiş olan diğer koşulların geçerliliğini, yasallığını ve yürürlüğe konabilirliğini herhangi bir şekilde etkilemez ve söz konusu koşullara zarar vermez.

 

41. Yasal Yollar

Bu sipariş kapsamındaki hiçbir husus, Alıcı'nın yasal olarak ve adalet nezdinde sahip olduğu hakları elinden almaz, kısıtlamaz ve geçersiz kılmaz; Satıcının mallarına ilişkin açık veya zımni garantilere ilişkin feragat veya değişiklikler ya da girişilen feragat ve değişiklikler geçerli sayılmaz ve yürürlüğe konmaz.

 

42. İlgili Mevzuat

Bu sipariş ve bundan kaynaklanabilecek sözleşmeler, başka bir yargı makamının yasalarının uygulanmasını gerektirecek herhangi bir koşula mahal bırakmaksızın, Alıcının bulunduğu yerin yasaları ve yargı makamları uyarınca oluşturulur ve bunlar tarafından yönetilir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının koşulları bu sipariş için geçerli değildir.

Bu Sözleşmeden doğan veya onunla ilişkili her türlü dava, Alıcının yerleşik bulunduğu bölgeye en yakın mahkemelere taşınabilir ve Tedarikçi; bu tür davalarda her bir mahkemenin münhasır yargı yetkisine geri dönülemez bir şekilde itaat eder, mahkeme yerine veya oturumun uygunluğuna olan veya bundan sonra olabilecek her türlü itirazdan feragat eder, davayla ilgili tüm iddiaların yalnızca bu tür bir mahkemede görülmesi ve kararlaştırılmasını kabul eder ve bu Sözleşmeden doğan veya onunla ilişkili davaları başka mahkemeye taşımamayı kabul eder.

 

43. EEO (Eşit İstihdam Fırsatı)

Muaf olmadığı sürece bu yüklenici ve alt yüklenici, 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) ve 60-741.5(a) gerekliliklerine uyacaktır. Bu yönetmelikler, korunan gaziler gibi statülerine dayanarak kalifiye bireylere veya engelleri bulunan kişilere karşı yapılan ayrımcılığı ve ırk, renk, din, cinsiyet veya ulusal kökenine dayanarak tüm bireylere karşı yapılan ayrımcılığı yasaklamaktadır. Ayrıca bu yönetmelikler, sözleşme hükümlerinde belirtilen ana yükleniciler ve alt yüklenicilerin kişileri ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, korunan gazi statüsü veya engellilik durumuna bakılmaksızın işe almak ve bu kişileri terfi ettirmek için olumlu ayrımcılık yapmalarını gerektirmektedir. Geçerli ise, yüklenici ve alt yüklenici, gazilerin istihdam raporlarına ilişkin 41 CFR § 61-300,10 ve çalışan hakları bildiriminin yayınlanmasına ilişkin 29 CFR Bölüm 471, Alt Bölüm A, Ek A gerekliliklerine de uymalıdır.

 

44. Varlığını Sürdürme

Bu siparişin, yapısı gereği siparişin feshi veya süre bitiminden sonra varlığını sürdürmesi amaçlı olduğu varsayılan hükümleri, bu siparişin feshi veya süre bitiminden sonra varlığını sürdürecektir.

 

45. ISPM-15

Tüm Uluslararası yükler ISPM-15 damgalı ve sertifikalı ahşap, kontrplak veya plastik paletlerle AMBALAJLANMALIDIR. Bu prosedür, San Diego'ya giren tüm sevkıyatlar için de geçerlidir, çünkü genellikle bu sevkıyatlar Meksika'ya ithalat gerçekleştirir.

back to top