Skip to content Skip to navigation

Zasady i warunki dla dostawców

 

1. Kompletna umowa

Niniejsze zamówienie, które uwzględnia dodatkowe wykazy, harmonogramy, dokumenty i załączniki dołączone do niniejszego zamówienia przez Kupującego, zawiera kompletną umowę pomiędzy obiema stronami obejmującą przedmiot niniejszego zamówienia, która nabiera mocy po potwierdzeniu lub rozpoczęciu realizacji zamówienia. Unieważnia ona wszelkie poprzednie uzgodnienia, oświadczenia czy umowy, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Zamówienie może zostać przyjęte tylko zgodnie ze wszystkimi warunkami i zasadami określonymi w niniejszym zamówieniu. Wszelkie dodatkowe lub zmodyfikowane warunki zaproponowane przez Sprzedającego nie będą miały zastosowania, o ile autoryzowany pracownik Kupującego nie udzieli na nie zgody i nie zostaną one uwzględnione w niniejszym zamówieniu. Przyjęcie towarów objętych niniejszym zamówieniem przez Kupującego lub zapłacenie za te towary nie oznaczają odstąpienia od powyższych warunków ani zgody na jakiekolwiek dodatkowe lub zmodyfikowane warunki wymienione w potwierdzeniach, fakturach lub innych formularzach wysłanych lub dostarczonych Kupującemu przed Sprzedającego. Użytkowanie, sprzedaż ani działalność handlowa nie stanowią podstawy do zmiany warunków i zasad określonych w niniejszym zamówieniu.

 

2. Zmiany

Kupujący ma prawo, od czasu do czasu, dokonać zmian w pakowaniu, sposobie testowania, miejscu przeznaczenia, danych technicznych, budowie, ilości i planie dostaw towarów objętych niniejszym zamówieniem. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego, jeśli zmiany te wpłyną na cenę lub inne warunki zamówienia oraz zażąda od Kupującego pisemnej zgodny na stosowną modyfikację zamówienia. Roszczenia dotyczące zmian zgodnych z tym postanowieniem muszą zostać zgłoszone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie (zmianach).

 

3. Cena

Cena towarów objętych niniejszym zamówieniem będzie równa cenie określonej na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Cena ta nie ulegnie podwyższeniu bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Niezależnie od powyższego, Sprzedający zgadza się, że cena tych towarów nie będzie mniej korzystna niż cena zaproponowana innym klientom Sprzedającego na podobne lub takie same towary w tych samych ilościach oraz że jeśli cena na te lub podobne produkty zostanie zmniejszona przed dostawą towarów objętych niniejszym zamówieniem, to cena określona w niniejszym zamówieniu zostanie również odpowiednio zmniejszona. O ile na stronie tytułowej niniejszego zamówienia nie określono inaczej, cena za towary objęte niniejszym zamówieniem obejmuje wszelkie opłaty dodatkowe, w tym opłaty za pakowanie, pojemniki, ubezpieczenie i transport. Wszystkie podatki określane na podstawie i wynikające ze sprzedaży, eksploatacji lub produkcji tych towarów i nałożone na niniejszą transakcję będą wyodrębnione na fakturze Sprzedającego, jako oddzielna pozycja.

 

4. Dostawa

Towary powinny zostać dostarczone zgodnie z terminem ustalonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedający nie dostarczy wszystkich towarów objętych niniejszym zamówieniem w terminie określonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia, Kupujący może, według własnego uznania, zaakceptować nowy harmonogram dostaw, zmniejszyć całkowitą liczbę towarów objętych niniejszym zamówieniem o liczbę towarów niedostarczonych, proporcjonalnie zmniejszyć cenę lub, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego, anulować część niniejszego zamówienia odnoszącą się do niedostarczonych towarów lub niewykonanych usług. W takiej sytuacji Kupujący może nabyć towary lub usługi zastępcze od innego dostawcy oraz obciążyć Sprzedającego za poniesione straty bez ponoszenia odpowiedzialności za rewizję, zmniejszenie lub anulowanie niniejszego zamówienia. Dostawa towarów objętych niniejszym zamówieniem przed terminem określonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia bez uprzedniej zgody Kupującego jest niedozwolona.

 

5. Wysyłka

Tytuł prawny do i ryzyko utraty wszystkich towarów wysłanych Kupującemu przez Sprzedającego w ramach niniejszego zamówienia zostaną przeniesione na Kupującego po przeprowadzeniu inspekcji oraz zaakceptowaniu tych towarów w zakładzie Kupującego. Wszystkie dostarczane towary zostaną zapakowane i wysłane zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi zawartymi w niniejszym zamówieniu. W przypadku braku takich instrukcji Sprzedający będzie postępować zgodnie z najlepszą praktyką handlową, aby zapewnić bezpieczne przewiezienie towaru do miejsca przeznaczenia przy najniższym koszcie transportu. W przypadku, gdy Sprzedający jest zmuszony skorzystać z bardziej kosztownego sposobu wysyłki towaru, aby zapewnić dotarcie towaru do Kupującego zgodnie z terminem określonym w niniejszym zamówieniu, Sprzedający poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z tą wysyłką, o ile potrzeba zmiany sposobu wysyłki lub przyspieszenia wysyłki nie wynika z winy Kupującego. W każdym pojemniku z towarem muszą znajdować się ponumerowane specyfikacje przesyłki zawierające numer zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany podać numer specyfikacji przesyłki na fakturze.

 

6. Gwarancje

Sprzedający gwarantuje, że wszystkie towary lub usługi dostarczone w ramach niniejszego zamówienia: (i) są całkowicie nowe i składają się wyłącznie z elementów i części nowych; (ii) charakteryzują się przydatnością handlową; (iii) są wolne od wad materiału, wykonania lub opakowania; (iv) są wystarczające i przydatne do określonego celu, dla którego zostały zaprojektowane; (v) są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz odpowiednimi normami; (vi) są tożsame pod względem zastosowanych materiałów, jakości, wykończenia, wykonania, pracy i budowy z próbkami przedstawionymi Kupującemu i zaakceptowanymi przez niego; (vii) zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami i wymogami prawa federalnego, krajowego, stanowego i lokalnego. Sprzedający dodatkowo gwarantuje, że posiada pełny i niepodważalny tytuł prawny do towarów oraz, że jest właścicielem wszystkich patentów, znaków handlowych, nazw handlowych, wizerunków handlowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innych praw własności (poza prawami własności, których właścicielem jest Kupujący) wykorzystywanych przez Sprzedającego w związku z towarami i usługami, lub, że posiada zgodę właściciela tych praw własności na ich wykorzystywanie. Sprzedający przejmie odpowiedzialność i nie wystąpi z powództwem wobec Kupującego w związku z odszkodowaniami wynikającymi z naruszenia tych gwarancji. Sprzedający udzieli gwarancji otrzymanych od swoich dostawców Kupującemu i klientom Kupującego. Gwarancje Sprzedającego określone w niniejszym zamówieniu pozostaną w mocy po dostarczeniu towarów do Kupującego, a także odsprzedaniu ich przez Kupującego. W przypadku naruszenia tych gwarancji, lub jakichkolwiek innych warunków niniejszego zamówienia, Kupujący będzie uprawniony do skorzystania ze wszelkich środków ochrony prawnej, w tym środków zawartych w jednolitym kodeksie handlowym.

 

7. Inspekcja

Wszystkie towary objęte niniejszym zamówieniem będą podlegać akceptacji i inspekcji przeprowadzonej przez Kupującego na terenie zakładu Kupującego lub w innym miejscu, które Kupujący może odpowiednio wyznaczyć. W szczególności, Kupujący zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z niniejszego zamówienia lub innych okoliczności, do odrzucenia lub odmówienia przyjęcia dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia towarów, które nie są całkowicie zgodne z instrukcjami zamieszczonymi przez Kupującego na stronie tytułowej niniejszego zamówienia lub danymi technicznymi, rysunkami, planami lub innymi danymi Kupującego. Płatność za towary objęte niniejszym zamówieniem lub ich inspekcja przed dostawą do zakładu nie oznaczają rezygnacji Kupującego z prawa do przeprowadzenia inspekcji oraz przyjęcia towarów po dostarczeniu do zakładu Kupującego.

 

8. Odrzucenie

W przypadku, gdy jakiekolwiek towary dostarczone w ramach niniejszego zamówienia zawierają wady materiałowe lub wady wykonania bądź w inny sposób są niezgodne z rysunkami, danymi technicznymi, próbkami i/lub innymi opisami, towary te zostaną zwrócone do Sprzedającego w zamian za kredyt lub zwrot środków i nie zostaną wymienione lub naprawione przez Sprzedającego, o ile Kupujący nie zażąda tego w formie pisemnej, za wyjątkiem tych towarów, które przy pisemnej zgodzie Kupującego i Sprzedającego zostaną naprawione przez Kupującego na koszt Sprzedającego. W przypadku zwrotów towarów do Sprzedającego, przekazanie zwrotów odbywać się będzie na terenie zakładu Kupującego, po odprawie celnej dokonanej przez Kupującego (deklaracja całkowitej wartości, o ile Sprzedający nie zaleci inaczej); od momentu przekazania zwrotu wszystkie koszty oraz ryzyka związane z transportem i dalszym rozporządzaniem zwracanym towarem obciążają Sprzedającego. Prawo do inspekcji przez Kupującego na mocy niniejszego zamówienia jest uzupełnieniem, a nie ograniczeniem innych praw i środków ochrony prawnej. Nieskorzystanie przez Kupującego z prawa do odrzucenia towarów nie oznacza domniemanego lub innego zrezygnowania z tych praw i środków ochrony prawnej. Towary zwrócone do sprzedawcy w zamian za kredyt lub zwrot środków, nienaprawione przez Sprzedającego, zgodnie z pisemnymi instrukcjami, zostaną zniszczone i nie będą odsprzedane ani przekazane żadnym stronom trzecim.

 

9. Anulowanie

Kupujący może anulować całe zamówienie lub jego część w dowolnym momencie bez podawania przyczyny poprzez pisemne powiadomienie Sprzedającego. Sprzedający przekaże Kupującemu roszczenia z tytułu anulowania zamówienia w ciągu trzydziestu (30) dni od obowiązującej daty anulowania zamówienia. Zapisy tego artykułu nie ograniczają ani nie zmieniają prawa Kupującego do anulowania niniejszego zamówienia w przypadku niewywiązania się Sprzedającego z warunków niniejszego zamówienia.
Kupujący ma prawo anulować niniejsze zamówienie lub jego dowolną część bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub odpowiedzialności w przypadku jednego z poniższych: złożenia przez Sprzedającego dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości; złożenia niedobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości Sprzedającego o ile wniosek ten nie zostanie anulowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia; wyznaczenia syndyka masy upadłościowej dla Sprzedającego, o ile wyznaczenie to nie zostanie anulowane w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wyznaczenia; przeprowadzenia przez Sprzedającego cesji na rzecz wierzycieli; niewykonania lub opóźnienia wykonania dostaw określonych w niniejszym zamówieniu lub niewypełnienia jakichkolwiek innych warunków określonych w niniejszym zamówieniu, nie wyłączając innych środków ochrony prawnej dostępnych Kupującemu. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, w całości lub w części zgodnie z niniejszym artykułem, Kupujący może zakupić, na warunkach i w sposób, jakie uzna za stosowne towary i usługi podobne do tych, których dostawa została anulowana i Sprzedający będzie odpowiedzialny wobec Kupującego za wszelkie dodatkowe koszty tych towarów lub usług. Sprzedający musi pisemnie poinformować Kupującego o wszelkich przyczynach niewypełnienia niniejszego zamówienia, które są niezależne od Sprzedającego i wystąpiły nie z jego winy lub zaniedbania w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich wystąpienia.
W przypadku niewypełnienia lub naruszenia postanowień niniejszego zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący, w uzupełnieniu do innych środków ochrony prawnej, może, według własnego uznania, zażądać od Sprzedającego natychmiastowego przekazania Kupującemu wszelkich materiałów, nieskończonych towarów, gotowych towarów, narzędzi, planów oraz danych technicznych związanych z towarami objętymi anulowaną częścią zamówienia.

 

10. Płatność

O ile na stronie tytułowej niniejszego zamówienia nie stanowi inaczej, należności z faktur związanych z towarami zakupionymi w ramach niniejszego zamówienia zostaną zapłacone w ciągu dziewięćdziesiąt (90) dni od daty faktury lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty przyjęcia towarów, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Płatność za towary i/lub usługi objęte niniejszym zamówieniem zostanie wykonana w walucie określonej na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Po odpowiednim poinformowaniu Sprzedającego, Kupujący może potrącić z dowolnej części kwoty należnej Sprzedającemu w ramach niniejszego zamówienia całość lub część odszkodowania, w tym odszkodowania za straty pośrednie, wynikającego z nieprzestrzegania warunków i zasad określonych w niniejszym zamówieniu, lub jakąkolwiek kwotę należną Kupującemu lub spółkom stowarzyszonym Kupującego przez Sprzedającego.

 

11. Ulgi

Okres obowiązywania rabatu gotówkowego będzie naliczany od daty przyjęcia towarów objętych niniejszym zamówieniem lub od daty otrzymania poprawnej faktury na te towary, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Należność Kupującego wobec Sprzedającego za towary objęte niniejszym zamówieniem uznaje się za uregulowaną w dniu przesłania należności do Sprzedającego.

 

12. Przejęcie odpowiedzialności za prawa do własności intelektualnej

Sprzedający gwarantuje, że towary nabyte w ramach niniejszego zamówienia oraz eksploatacja tych towarów przez Kupującego oraz klientów Kupującego nie naruszają ani nie sprzeniewierzają praw do własności intelektualnej, w tym, między innymi, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw do własności intelektualnej. Sprzedający wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa, przejmie odpowiedzialność i nie wystąpi z powództwem wobec Kupującego lub klientów Kupującego w związku z tym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem praw własności, włączając odszkodowania, koszty, wydatki, honoraria adwokackie i stracone wpływy wynikające z jakiegokolwiek roszczenia lub pozwu przeciwko Kupującemu lub klientom Kupującego zawierających oskarżenia o naruszenie lub sprzeniewierzenie tych praw, o ile Sprzedający zostanie powiadomiony o pozwie lub roszczeniu. Jeśli w przypadku pozwu wydany zostanie nakaz sądowy przeciwko Kupującemu, który zabrania Kupującemu eksploatacji towarów zakupionych w ramach niniejszego zamówienia, lub ogranicza eksploatację tych towarów, Sprzedający, nieodpłatnie dla Kupującego, na żądanie Kupującego dostarczy Kupującemu towary zastępcze podobnego typu i w tej samej ilości niełamiące i/ani niesprzeniewierzające tych praw lub zakupi na rzecz Kupującego prawa to dalszej eksploatacji pierwotnych towarów.

 

13. Przejęcie odpowiedzialności za wady

Sprzedający wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa, przejmie odpowiedzialność i nie wystąpi z jakimkolwiek powództwem wobec Kupującego w związku ze wszelkimi stratami, roszczeniami lub zobowiązaniami i kosztami (w tym honorariami adwokatów) wynikającymi z wad widocznych lub ukrytych towarów lub usług nabytych w ramach niniejszego zamówienia, lub wynikającymi z jakiegokolwiek działania lub braku działania ze strony Sprzedającego, jego przedstawicieli, pracowników lub podwykonawców. Przejęcie odpowiedzialności jest uzupełnieniem pozostałych zobowiązań Sprzedającego.

 

14. Zabezpieczenie / zwolnienie z odpowiedzialności

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszystkich strat i/lub urazów dowolnego rodzaju (włączając śmierć z nich wynikającą) dotyczących wszystkich osób i własności, spowodowanych przez towary Sprzedającego nabyte zgodnie z niniejszym zamówieniem lub związanie z nimi bądź z nich wynikające. O ile przepisy wyraźnie nie stanowią inaczej, w przypadku wniesienia lub stwierdzenia jakichkolwiek roszczeń, pozwów bądź podjęcia kroków prawnych odnośne tych strat, urazów i/lub śmierci, Sprzedający zgadza się na wniesienie sprzeciwu wobec jakiegokolwiek powództwa, przejęcie odpowiedzialności i niewystąpienie z jakimkolwiek powództwem wobec Kupującego, jego przedstawicieli, pośredników, klientów, dyrektorów i pracowników odnośnie tych roszczeń, kroków prawnych i/lub pozwów, a także wzięcie na siebie odpowiedzialności za wszystkie straty, koszty, wydatki, należności sądowe, ugody, uszkodzenia lub urazy, w tym opłaty sądowe i nakłady, które zostały pośrednio lub bezpośrednio poniesione przez Kupującego, jego przedstawicieli, pośredników, klientów, dyrektorów i pracowników w rezultacie tych pozwów, roszczeń i/lub podjętych kroków prawnych. Sprzedający obliguje się również do zgodnej z prawem obrony Kupującego przeciwko wszelkim czynnościom prawnym podjętym przeciwko Kupującemu, jego przedstawicielom, pośrednikom, klientom, dyrektorom i pracownikom w wyniku lub z powodu tych roszczeń, kroków prawnych i/lub pozwów oraz, na żądanie, do wypłacenia w imieniu Kupującego, jego przedstawicieli, pośredników, dyrektorów i pracowników sumy zasądzonej przez sąd i/lub ugody, którą ma zapłacić Kupujący, jego przedstawiciele, pośrednicy, dyrektorzy i pracownicy w ramach tych roszczeń, kroków prawnych i/lub pozwów.

 

15. Kontrola zapisów

Sprzedający zgadza się na to, że wszystkie właściwe dokumenty związane z niniejszym zamówieniem mogą zostać w odpowiednim momencie poddane audytowi i inspekcji przez autoryzowanych przedstawicieli Kupującego. Sprzedający zgadza się na to, aby Kupujący lub jego przedstawiciel dokonał inspekcji obiektów i wyposażenia Sprzedającego, aby upewnić się, że zamówienie będzie realizowane zgodne z wymogami.

 

16. Ubezpieczenie

W trakcie dostawy towarów oraz w okresie pięciu lat po tej dostawie, a także w trakcie trwania jakichkolwiek prac wykonywanych przed Sprzedającego na terenie zakładów Kupującego, Sprzedający będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej obejmującą te towary. Sumy ubezpieczenia będą nie mniejsze niż: (a) w przypadku odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń ciała, jeden milion dolarów ($1 000 000) za każdy przypadek z maksymalną kwotą wypłaty pięciu milionów dolarów ($5 000 000) rocznie; (b) w przypadku odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń własności, jeden milion dolarów ($1 000 000) za każdy przypadek z maksymalną kwotą wypłaty pięciu milionów dolarów ($5 000 000) rocznie. Polisa ta będzie (a) zawierała rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego tak, aby pokrywała także dostawcę, (b) wymieniała Kupującego, jako dodatkowo objętego polisą ubezpieczeniową w ramach rozszerzonego zakresu pokrycia ubezpieczeniowego; i (c) zawarta z ubezpieczycielami zadowalającymi Kupującego i zawierała zapisy, na które zgadza się Kupujący. Sprzedający dostarczy Kupującemu certyfikat ubezpieczeniowy potwierdzający posiadanie przez Sprzedającego takiej polisy ubezpieczeniowej. Polisy te będą zawierać zapis ustanawiający, że polisy te mogą zostać wycofane jedynie po uprzednim powiadomieniu Kupującego przynajmniej trzydzieści (30) dni przed wygaśnięciem danej polisy.

 

17. Ograniczenie w eksploatacji

Sprzedający zgadza się, że w zamian za otrzymanie od Kupującego własności Kupującego, Sprzedający nie będzie: (a) pośrednio lub bezpośrednio (jako zleceniobiorca, przedstawiciel lub w inny sposób) prowadził sprzedaży towarów z wykorzystaniem własności Kupującego, lub (b) pośrednio lub bezpośrednio (jako zleceniobiorca, przedstawiciel lub w inny sposób) prowadził sprzedaży towarów tak podobnych do towarów nabytych przez Kupującego w ramach niniejszego zamówienia, z wyjątkiem znaku handlowego nieznajdującego się na tych towarach, że spowoduje błędne mniemanie klientów w kwestii pochodzenia takich towarów; lub (c) rejestrować własności Kupującego lub jakiejkolwiek jej części lub fragmentu w imieniu Sprzedającego ani nie będzie podejmować żadnych kroków sprzecznych z prawami własności Kupującego do tej własności, jej części lub fragmentu.

 

18. Własność Kupującego

O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, cała własność, włączając wszystkie narzędzia, materiały i całe wyposażenie dostarczone do Sprzedającego lub udostępnione mu, do których tytuł prawny posiada Kupujący, oraz wszystkie narzędzia, materiały i wyposażenie zastępcze są i pozostaną własnością Kupującego. Bez pisemnej zgody Kupującego, własność inna niż materiały nie zostanie zmodyfikowana. Własność ta będzie jasno oznakowana lub w inny sposób oznaczona przez Sprzedającego, jako własność Kupującego (wymieniając jego nazwę) oraz będzie bezpiecznie przechowywana oddzielne od własności Sprzedającego. Sprzedający nie będzie wykorzystywał tej własności w celach innych niż prace objęte niniejszym zamówieniem lub uzgodnione w formie pisemnej z Kupującym. Znajdując się w posiadaniu Sprzedającego, własność ta będzie utrzymywana w dobrym stanie, odpowiedzialność za nią będzie leżeć po stronie Sprzedającego, a Sprzedający ubezpieczy tą własność na własny koszt na sumę płatną Kupującemu równą kosztowi wymiany tej własności. O ile własność ta nie zostanie zużyta w trakcie wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem, Kupujący będzie uprawniony do inspekcji lub usunięcia tej własności. Kupujący będzie miał prawo wjazdu na posesję Sprzedającego w celu przeprowadzenia tej inspekcji lub usunięcia własności bez ponoszenia jakiejkolwiek dodatkowej odpowiedzialności wobec Sprzedającego. Na żądanie Kupującego, Sprzedający ujawni miejsce, w którym ta własność się znajduje i/lub przygotuje ją do przesyłki oraz prześle do Kupującego, a przekazanie własności odbędzie się na terenie zakładu kupującego. Własność ta zostanie przesłana w takim stanie, w jakim została przekazana Sprzedającemu. Uzasadnione zużycie jest dopuszczalne.

 

19. Poufność informacji i materiałów

Wszystkie informacje i materiały w tym, między innymi, rysunki, grafika, dane, nazwy klientów oraz inne podobne dane przekazane przez Kupującego w związku z niniejszym zamówieniem pozostaną własnością Kupującego i zostaną wykorzystane przez Sprzedającego wyłącznie do wykonania prac dla Kupującego oraz będą przez Sprzedającego utrzymane w ścisłej tajemnicy. Wszystkie materiały, urządzenia i inne towary przesłane przez Kupującego w celu przetworzenia, naprawy lub w innym celu pozostaną własnością Kupującego. Sprzedający zwróci te przedmioty do Kupującego w dobrym stanie po zakończeniu prac lub na żądanie Kupującego zbędzie je.

 

20. Towary, metody i procesy

Wszystkie informacje przekazane przez Sprzedającego lub, które Sprzedający przekaże w przyszłości Kupującemu w związku ze składaniem i realizacją niniejszego zamówienia nie będą, o ile nie zostało to wcześniej pisemnie uzgodnione z Kupującym, uznawane za informacje poufne lub zastrzeżone i zostaną nabyte bez ograniczeń (z wyłączeniem ograniczeń wynikających z zarejestrowanego patentu).

 

21. Zgodność z przepisami, zasadami i Kodeksem postępowania dla dostawców

Sprzedający zgadza się na przestrzeganie wszelkich przepisów i wymogów prawa federalnego, krajowego, stanowego i lokalnego odnośnych do towarów ich sprzedaży i przesyłki lub odnośnych do wykonywania wszelkich prac i usług objętych niniejszym zamówieniem, a wszelkie klauzule, które zgodnie z tymi przepisami muszą zostać włączone do niniejszego zamówienia są uznawane za włączone przez odniesienie. Dodatkowo, Sprzedający zgadza się na przestrzeganie Kodeksu postępowania dla dostawców, który znajduje się pod adresem http:/www.danaher.com/suppliers/Supplier Conduct.htm. Kodeks postępowania dla dostawców może, od czasu do czasu, ulec zmianie i zaleca się, aby Sprzedający przeglądał Kodeks zawarty na stronie Kupującego po otrzymaniu od Kupującego nowego zamówienia.

 

22. Przekazanie

Sprzedający nie przekaże tego zamówienia lub żadnego kontraktu wynikającego z tego zamówienia, ani żadnych praw związanych z niniejszym zamówieniem, bez uprzedniej pisemnej zgodny Kupującego. Kupujący może uznać każde takie przekazanie bez pisemnej zgodny Kupującego za nieważne.

 

23. Zrzeczenie się praw

Żadne transakcje i uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym ani żadne opóźnienia Kupującego w wykorzystywaniu wszelkich uprawnień określonych w niniejszym zamówieniu lub wynikających z jakiegokolwiek kontraktu będącego częścią niniejszego zamówienia nie będą stanowić zrzeczenia się praw przez Kupującego, o ile Kupujący nie zrzeknie się tych praw w formie pisemnej.

 

24. Narzędzia

O ile niniejsze zamówienie nie stanowi inaczej, narzędzia specjalne, matryce, przyrządy obróbkowe, osprzęt, wzorniki, formy i urządzenia testujące (dalej wspólnie określane, jako „narzędzia specjalne”) wykorzystywane w produkcji towarów zamówionych w ramach niniejszego zamówienia zostaną dostarczone przez i na koszt Sprzedającego i będą utrzymywane w dobrym stanie oraz będą, w razie potrzeby, wymieniane przez Sprzedającego bez ponoszenia kosztów przez Kupującego.
Jeśli cena wymieniona na stronie tytułowej niniejszego zamówienia uwzględnia koszt jakichkolwiek narzędzi specjalnych lub wyposażenia specjalnego, które muszą zostać wytworzone lub nabyte przez Sprzedającego, aby zrealizować niniejsze zamówienie, te narzędzia specjalne i wyposażenie specjalne oraz karty technologiczne związane z nimi staną się własnością Kupującego i zostaną, w dopuszczalny sposób, oznakowane przez Sprzedającego, jako takie. Sprzedający będzie na własny koszt utrzymywał narzędzia specjalne oraz wyposażenie specjalne w stanie sprawności i będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty tych narzędzi lub tego wyposażenia oraz za uszkodzenia narzędzi specjalnych lub wyposażenia specjalnego znajdujących się w jego posiadaniu, a w zastępstwie będzie korzystał z takich samych obiektów, narzędzi i wyposażenia. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Sprzedający gwarantuje, że cena określona w niniejszym zamówieniu nie uwzględnia żadnej kwoty stanowiącej opłatę za wykorzystanie obiektów, sprzętu lub narzędzi będących własnością rządową.

 

25. Podwykonawstwo

Sprzedający nie będzie zlecał żadnych prac ani dostarczenia żadnych towarów objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Kupującego.

 

26. Rządowy kontrakt na podwykonawstwo

Jeśli na stronie tytułowej niniejszego zamówienia znajduje się numer kontraktu rządowego, Sprzedający zgadza się na wypełnianie wszystkich warunków i zasad tego kontraktu rządowego.

 

27. Niezależny zleceniobiorca

Wszystkie prace niezbędne do realizacji niniejszego kontraktu zostaną przeprowadzone przez pracowników i przedstawicieli Sprzedającego znajdujących się pod kontrolą Sprzedającego.

 

28. Rozliczanie wzajemne

Kupujący jest uprawniony do potrącenia dowolnej kwoty należnej Kupującemu przez Sprzedającego.

 

29. Wykorzystanie nazwy Kupującego

(a) Bez pisemnej zgody Kupującego Sprzedający nie będzie w dowolnej formie publikował faktu, że Sprzedający dostarczył lub zobowiązał się dostarczyć Kupującemu towary objęte niniejszym zamówieniem, ani nie będzie wykorzystywał nazwy Kupującego ani żadnego z klientów Kupującego w jakichkolwiek materiałach reklamowych lub innych publikacjach; (b) jeśli towary objęte niniejszym zamówieniem są charakterystyczne dla Kupującego, zarówno jako zestaw, jak i część zestawu, lub jeśli materiały są znakowane znakiem handlowym Kupującego i/lub innym znakiem identyfikującym, nie będą one oznaczane znakiem handlowym lub innym oznaczeniem wskazującym wytwórcę lub Sprzedającego i podobne materiały nie będą sprzedawane lub w inny sposób rozpowszechniane nikomu innemu niż Kupującemu.

 

30. Nagłówki

Nagłówki wykorzystane w niniejszym tekście są stosowane wyłącznie dla organizacji tekstu i nie są uznawane za jakiekolwiek ograniczenie lub poszerzenie warunków, do których dane nagłówki się odnoszą.

 

31. Siła wyższa

Ani Kupujący ani Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań objętych niniejszym zamówieniem z powodu zmian priorytetów rządowych lub kontroli materiałów oraz innych sytuacji, gdy niezbędne jest dostosowanie się do zmian w przepisach prawnych, a także strajków, pożarów, wypadków, siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od danej strony i wpływających na jej pracę. Niezależnie od powyższego, Kupujący jest uprawniony do anulowania całości lub części niniejszego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Sprzedającego, jeśli opóźnienie lub niewykonanie tego zamówienia przez Sprzedającego lub po stronie Sprzedającego przekroczy trzydzieści (30) dni od terminu dostawy uzgodnionego z Kupującym. Jeśli jakikolwiek faktyczny lub potencjalny konflikt z pracownikami opóźnia realizację niniejszego zamówienia lub grozi jego opóźnieniem, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

 

32. Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału

Zgodnie z niniejszym warunkami i zasadami, wszelkie nabyte substancje chemiczne będą posiadały karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału dostarczone przez dostawcę/producenta tych substancji. Poprzez przyjęcie niniejszego zamówienia wszyscy dostawcy substancji chemicznych potwierdzają, że nabyte substancje chemiczne są wymienione w inwentarzu chemicznym Ustawy o kontroli substancji chemicznych (Tom 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych , paragraf 2601 i następne) lub podlegają wyłączeniu i wyłączenie to jest oznaczone na karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału.

 

33. Kontrola procesów

Sprzedający nie będzie dokonywał zmian w wykorzystywanych materiałach, budowie lub sposobie wytwarzania lub testowania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający złoży pisemny wniosek o umożliwienie dokonania takich zmian wskazując przyczyny potrzeby ich wprowadzenia oraz wpływ na koszt i pracę.

 

34. Łączne środki ochrony prawnej

Prawa i środki ochrony prawnej zastrzeżone w niniejszym zamówieniu przez Kupującego mogą zostać zastosowane równolegle i jako uzupełnienie do wszelkich innych praw i środków ochrony prawnej dostępnych zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności.

 

35. Podzielność

Jeśli jeden lub wiele warunków niniejszego zamówienia jest nieważnych, niezgodnych z prawem lub niemożliwych do wyegzekwowania w jakikolwiek sposób zgodny z prawem, ważność, zgodność z prawem i możliwość wyegzekwowania pozostałych warunków zawartych w niniejszym zamówieniu pozostaną niezmienne i nie zostaną w żaden sposób ograniczone.

 

36. Środki ochrony prawnej

Żadna część niniejszego zamówienia nie ogranicza ani nie może zostać uznana jako ograniczająca możliwość podjęcia przez Kupującego kroków prawnych dopuszczonych prawem lub na zasadzie słuszności i wszystkie wyłączenia od odpowiedzialności lub modyfikacje bądź próby wyłączenia od odpowiedzialności lub modyfikacji wszystkich wyszczególnionych lub dorozumianych gwarancji Sprzedającego odnoszących się do towarów będą nieważne lub nie będą miały mocy prawnej.

 

37. Obowiązujące prawo

Niniejsze zamówienie i wszelkie kontrakty z niego wynikające będą interpretowane i wprowadzane w życie zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, w którym znajduje się siedziba Kupującego, a także będą przez nie regulowane, bez odnoszenia się do zasad umożliwiających wybór innej jurysdykcji, które wymagałyby zastosowania przepisów prawnych obowiązujących w innej jurysdykcji. Niniejsze zamówienie nie jest objęte Konwencją Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

back to top