Skip to content Skip to navigation

Zasady i warunki dla dostawców

 

1. Kompletna umowa

Niniejsze zamówienie, które uwzględnia dodatkowe wykazy, harmonogramy, dokumenty i załączniki dołączone do niniejszego zamówienia przez Kupującego, zawiera kompletną umowę pomiędzy obiema stronami obejmującą przedmiot niniejszego zamówienia, która nabiera mocy po potwierdzeniu lub rozpoczęciu realizacji zamówienia. Unieważnia ona wszelkie poprzednie uzgodnienia, oświadczenia czy umowy, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Zamówienie może zostać przyjęte tylko zgodnie ze wszystkimi warunkami i zasadami określonymi w niniejszym zamówieniu. Wszelkie dodatkowe lub zmodyfikowane warunki zaproponowane przez Sprzedającego nie będą miały zastosowania, o ile autoryzowany pracownik Kupującego nie udzieli na nie zgody i nie zostaną one uwzględnione w niniejszym zamówieniu. Przyjęcie towarów objętych niniejszym zamówieniem przez Kupującego lub zapłacenie za te towary nie oznaczają odstąpienia od powyższych warunków ani zgody na jakiekolwiek dodatkowe lub zmodyfikowane warunki wymienione w potwierdzeniach, fakturach lub innych formularzach wysłanych lub dostarczonych Kupującemu przed Sprzedającego. Użytkowanie, sprzedaż ani działalność handlowa nie stanowią podstawy do zmiany warunków i zasad określonych w niniejszym zamówieniu.

 

2. Zmiany

Kupujący ma prawo, od czasu do czasu, dokonać zmian w pakowaniu, sposobie testowania, miejscu przeznaczenia, danych technicznych, budowie, ilości i planie dostaw towarów objętych niniejszym zamówieniem. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego, jeśli zmiany te wpłyną na cenę lub inne warunki zamówienia oraz zażąda od Kupującego pisemnej zgodny na stosowną modyfikację zamówienia. Roszczenia dotyczące zmian zgodnych z tym postanowieniem muszą zostać zgłoszone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie (zmianach).

 

3. Cena

Cena towarów objętych niniejszym zamówieniem będzie równa cenie określonej na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Cena ta nie ulegnie podwyższeniu bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Niezależnie od powyższego, Sprzedający zgadza się, że cena tych towarów nie będzie mniej korzystna niż cena zaproponowana innym klientom Sprzedającego na podobne lub takie same towary w tych samych ilościach oraz że jeśli cena na te lub podobne produkty zostanie zmniejszona przed dostawą towarów objętych niniejszym zamówieniem, to cena określona w niniejszym zamówieniu zostanie również odpowiednio zmniejszona. O ile na stronie tytułowej niniejszego zamówienia nie określono inaczej, cena za towary objęte niniejszym zamówieniem obejmuje wszelkie opłaty dodatkowe, w tym opłaty za pakowanie, pojemniki, ubezpieczenie i transport. Wszystkie podatki określane na podstawie i wynikające ze sprzedaży, eksploatacji lub produkcji tych towarów i nałożone na niniejszą transakcję będą wyodrębnione na fakturze Sprzedającego, jako oddzielna pozycja.

 

4. Dostawa

Towary powinny zostać dostarczone zgodnie z terminem ustalonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedający nie dostarczy wszystkich towarów objętych niniejszym zamówieniem w terminie określonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia, Kupujący może, według własnego uznania, zaakceptować nowy harmonogram dostaw, zmniejszyć całkowitą liczbę towarów objętych niniejszym zamówieniem o liczbę towarów niedostarczonych, proporcjonalnie zmniejszyć cenę lub, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego, anulować część niniejszego zamówienia odnoszącą się do niedostarczonych towarów lub niewykonanych usług. W takiej sytuacji Kupujący może nabyć towary lub usługi zastępcze od innego dostawcy oraz obciążyć Sprzedającego za poniesione straty bez ponoszenia odpowiedzialności za rewizję, zmniejszenie lub anulowanie niniejszego zamówienia. Dostawa towarów objętych niniejszym zamówieniem przed terminem określonym na stronie tytułowej niniejszego zamówienia bez uprzedniej zgody Kupującego jest niedozwolona.

 

5. Wysyłka

Tytuł prawny do i ryzyko utraty wszystkich towarów wysłanych Kupującemu przez Sprzedającego w ramach niniejszego zamówienia zostaną przeniesione na Kupującego po przeprowadzeniu inspekcji oraz zaakceptowaniu tych towarów w zakładzie Kupującego. Wszystkie dostarczane towary zostaną zapakowane i wysłane zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi zawartymi w niniejszym zamówieniu. W przypadku braku takich instrukcji Sprzedający będzie postępować zgodnie z najlepszą praktyką handlową, aby zapewnić bezpieczne przewiezienie towaru do miejsca przeznaczenia przy najniższym koszcie transportu. W przypadku, gdy Sprzedający jest zmuszony skorzystać z bardziej kosztownego sposobu wysyłki towaru, aby zapewnić dotarcie towaru do Kupującego zgodnie z terminem określonym w niniejszym zamówieniu, Sprzedający poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z tą wysyłką, o ile potrzeba zmiany sposobu wysyłki lub przyspieszenia wysyłki nie wynika z winy Kupującego. W każdym pojemniku z towarem muszą znajdować się ponumerowane specyfikacje przesyłki zawierające numer zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany podać numer specyfikacji przesyłki na fakturze.

 

6. Wymagania Thomson dotyczące dostawy i transportu

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania Wymagań dotyczących dostawy i transportu Kupującego. Nieprzestrzeganie tych Wymagań będzie skutkowało poniesieniem przez Dostawcę kosztów transportu danego zamówienia.

 

7. Wymagania dotyczące dokumentów importowych

Dostawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty importowe do wszystkich biur Kupującego lub podczas dostawy w naszym imieniu. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kar obliczonych przez urząd celny Stanów Zjednoczonych nałożonych na Kupującego z powodu dostarczenia nieodpowiednich dokumentów.

 

8. Gwarancje

Sprzedający gwarantuje, że wszystkie towary lub usługi dostarczone w ramach niniejszego zamówienia: (i) są całkowicie nowe i składają się wyłącznie z elementów i części nowych; (ii) charakteryzują się przydatnością handlową; (iii) są wolne od wad materiału, wykonania lub opakowania; (iv) są wystarczające i przydatne do określonego celu, dla którego zostały zaprojektowane; (v) są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz odpowiednimi normami; (vi) są tożsame pod względem zastosowanych materiałów, jakości, wykończenia, wykonania, pracy i budowy z próbkami przedstawionymi Kupującemu i zaakceptowanymi przez niego; (vii) zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami i wymogami prawa federalnego, krajowego, stanowego i lokalnego. Sprzedający dodatkowo gwarantuje, że posiada pełny i niepodważalny tytuł prawny do towarów oraz, że jest właścicielem wszystkich patentów, znaków handlowych, nazw handlowych, wizerunków handlowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innych praw własności (poza prawami własności, których właścicielem jest Kupujący) wykorzystywanych przez Sprzedającego w związku z towarami i usługami, lub, że posiada zgodę właściciela tych praw własności na ich wykorzystywanie. Sprzedający przejmie odpowiedzialność i nie wystąpi z powództwem wobec Kupującego w związku z odszkodowaniami wynikającymi z naruszenia tych gwarancji. Sprzedający udzieli gwarancji otrzymanych od swoich dostawców Kupującemu i klientom Kupującego. Gwarancje Sprzedającego określone w niniejszym zamówieniu pozostaną w mocy po dostarczeniu towarów do Kupującego, a także odsprzedaniu ich przez Kupującego. W przypadku naruszenia tych gwarancji, lub jakichkolwiek innych warunków niniejszego zamówienia, Kupujący będzie uprawniony do skorzystania ze wszelkich środków ochrony prawnej, w tym środków zawartych w jednolitym kodeksie handlowym.

 

9. Jakość

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań zawartych w Podręczniku jakości usług dostawców Kupującego oraz wszystkich wymagań w zakresie jakości, które zostały określone w danym zamówieniu. Podręcznik jakości usług dostawców można przeczytać, klikając tutaj.

 

10. Inspekcja

Wszystkie towary objęte niniejszym zamówieniem będą podlegać akceptacji i inspekcji przeprowadzonej przez Kupującego na terenie zakładu Kupującego lub w innym miejscu, które Kupujący może odpowiednio wyznaczyć. W szczególności, Kupujący zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z niniejszego zamówienia lub innych okoliczności, do odrzucenia lub odmówienia przyjęcia dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia towarów, które nie są całkowicie zgodne z instrukcjami zamieszczonymi przez Kupującego na stronie tytułowej niniejszego zamówienia lub danymi technicznymi, rysunkami, planami lub innymi danymi Kupującego. Płatność za towary objęte niniejszym zamówieniem lub ich inspekcja przed dostawą do zakładu nie oznaczają rezygnacji Kupującego z prawa do przeprowadzenia inspekcji oraz przyjęcia towarów po dostarczeniu do zakładu Kupującego.

 

11. Odrzucenie

W przypadku, gdy jakiekolwiek towary dostarczone w ramach niniejszego zamówienia zawierają wady materiałowe lub wady wykonania bądź w inny sposób są niezgodne z rysunkami, danymi technicznymi, próbkami i/lub innymi opisami, towary te zostaną zwrócone do Sprzedającego w zamian za kredyt lub zwrot środków i nie zostaną wymienione lub naprawione przez Sprzedającego, o ile Kupujący nie zażąda tego w formie pisemnej, za wyjątkiem tych towarów, które przy pisemnej zgodzie Kupującego i Sprzedającego zostaną naprawione przez Kupującego na koszt Sprzedającego. W przypadku zwrotów towarów do Sprzedającego, przekazanie zwrotów odbywać się będzie na terenie zakładu Kupującego, po odprawie celnej dokonanej przez Kupującego (deklaracja całkowitej wartości, o ile Sprzedający nie zaleci inaczej); od momentu przekazania zwrotu wszystkie koszty oraz ryzyka związane z transportem i dalszym rozporządzaniem zwracanym towarem obciążają Sprzedającego. Prawo do inspekcji przez Kupującego na mocy niniejszego zamówienia jest uzupełnieniem, a nie ograniczeniem innych praw i środków ochrony prawnej. Nieskorzystanie przez Kupującego z prawa do odrzucenia towarów nie oznacza domniemanego lub innego zrezygnowania z tych praw i środków ochrony prawnej. Towary zwrócone do sprzedawcy w zamian za kredyt lub zwrot środków, nienaprawione przez Sprzedającego, zgodnie z pisemnymi instrukcjami, zostaną zniszczone i nie będą odsprzedane ani przekazane żadnym stronom trzecim.

 

12. Anulowanie

Kupujący może anulować całe zamówienie lub jego część w dowolnym momencie bez podawania przyczyny poprzez pisemne powiadomienie Sprzedającego. Sprzedający przekaże Kupującemu roszczenia z tytułu anulowania zamówienia w ciągu trzydziestu (30) dni od obowiązującej daty anulowania zamówienia. Zapisy tego artykułu nie ograniczają ani nie zmieniają prawa Kupującego do anulowania niniejszego zamówienia w przypadku niewywiązania się Sprzedającego z warunków niniejszego zamówienia. Kupujący ma prawo anulować niniejsze zamówienie lub jego dowolną część bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub odpowiedzialności w przypadku jednego z poniższych: złożenia przez Sprzedającego dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości; złożenia niedobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości Sprzedającego o ile wniosek ten nie zostanie anulowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia; wyznaczenia syndyka masy upadłościowej dla Sprzedającego, o ile wyznaczenie to nie zostanie anulowane w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wyznaczenia; przeprowadzenia przez Sprzedającego cesji na rzecz wierzycieli; niewykonania lub opóźnienia wykonania dostaw określonych w niniejszym zamówieniu lub niewypełnienia jakichkolwiek innych warunków określonych w niniejszym zamówieniu, nie wyłączając innych środków ochrony prawnej dostępnych Kupującemu. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, w całości lub w części zgodnie z niniejszym artykułem, Kupujący może zakupić, na warunkach i w sposób, jakie uzna za stosowne towary i usługi podobne do tych, których dostawa została anulowana i Sprzedający będzie odpowiedzialny wobec Kupującego za wszelkie dodatkowe koszty tych towarów lub usług. Dostawca przekaże Kupującemu powiadomienie w formie pisemnej o wszelkich przyczynach zaniechania, na które nie ma wpływu i które nie wynikają z jego winy lub zaniedbania, w ciągu pięciu (5) dni od jego zaistnienia. W przypadku niewypełnienia lub naruszenia postanowień niniejszego zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący, w uzupełnieniu do innych środków ochrony prawnej, może, według własnego uznania, zażądać od Sprzedającego natychmiastowego przekazania Kupującemu wszelkich materiałów, nieskończonych towarów, gotowych towarów, narzędzi, planów oraz danych technicznych związanych z towarami objętymi anulowaną częścią zamówienia.

 

13. Płatność

SO ile na stronie tytułowej niniejszego zamówienia nie stanowi inaczej, należności z faktur związanych z towarami zakupionymi w ramach niniejszego zamówienia zostaną zapłacone w ciągu dziewięćdziesiąt (90) dni od daty faktury lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty przyjęcia towarów, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Płatność za towary i/lub usługi objęte niniejszym zamówieniem zostanie wykonana w walucie określonej na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. Po odpowiednim poinformowaniu Sprzedającego, Kupujący może potrącić z dowolnej części kwoty należnej Sprzedającemu w ramach niniejszego zamówienia całość lub część odszkodowania, w tym odszkodowania za straty pośrednie, wynikającego z nieprzestrzegania warunków i zasad określonych w niniejszym zamówieniu, lub jakąkolwiek kwotę należną Kupującemu lub spółkom stowarzyszonym Kupującego przez Sprzedającego.

 

14. Ulgi

Okres obowiązywania rabatu gotówkowego będzie naliczany od daty przyjęcia towarów objętych niniejszym zamówieniem lub od daty otrzymania poprawnej faktury na te towary, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Należność Kupującego wobec Sprzedającego za towary objęte niniejszym zamówieniem uznaje się za uregulowaną w dniu przesłania należności do Sprzedającego.

 

15. Przejęcie odpowiedzialności za prawa do własności intelektualnej

Sprzedający gwarantuje, że towary nabyte w ramach niniejszego zamówienia oraz eksploatacja tych towarów przez Kupującego oraz klientów Kupującego nie naruszają ani nie sprzeniewierzają praw do własności intelektualnej, w tym, między innymi, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw do własności intelektualnej. Sprzedający wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa, przejmie odpowiedzialność i nie wystąpi z powództwem wobec Kupującego lub klientów Kupującego w związku z tym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem praw własności, włączając odszkodowania, koszty, wydatki, honoraria adwokackie i stracone wpływy wynikające z jakiegokolwiek roszczenia lub pozwu przeciwko Kupującemu lub klientom Kupującego zawierających oskarżenia o naruszenie lub sprzeniewierzenie tych praw, o ile Sprzedający zostanie powiadomiony o pozwie lub roszczeniu. Jeśli w przypadku pozwu wydany zostanie nakaz sądowy przeciwko Kupującemu, który zabrania Kupującemu eksploatacji towarów zakupionych w ramach niniejszego zamówienia, lub ogranicza eksploatację tych towarów, Sprzedający, nieodpłatnie dla Kupującego, na żądanie Kupującego dostarczy Kupującemu towary zastępcze podobnego typu i w tej samej ilości niełamiące i/ani niesprzeniewierzające tych praw lub zakupi na rzecz Kupującego prawa to dalszej eksploatacji pierwotnych towarów.

 

16. Przejęcie odpowiedzialności

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania związane z jakimkolwiek naruszeniem przez Dostawcę obowiązków zawartych w niniejszej Umowie oraz za wszystkie szkody i/lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju i o jakimkolwiek charakterze (w tym, śmierć w ich następstwie) wobec wszystkich osób i wszelkiego mienia spowodowane przez, wynikające z, powstałe na skutek lub mające miejsce w związku z towarami sprzedawanymi przez Dostawcę na podstawie niniejszej Umowy. Z wyjątkiem zakresu, jeśli określono, wyraźnie zabronionego przez statut, w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń, powództw i/lub pozwów w związku z takimi szkodami, obrażeniami i/lub śmiercią, Dostawca zobowiązuje się bronić, przejąć odpowiedzialność i chronić Kupującego, jego członków kierownictwa, agentów, klientów, dyrektorów, pracowników i spółki stowarzyszone przed wszystkimi takimi roszczeniami, powództwami i/lub pozwami, a także przed wszelkimi stratami, kosztami, wydatkami, wyrokami, odpowiedzialnością z tytułu ugody, szkodami lub obrażeniami, w tym kosztami obsługi prawnej i zwrotami kosztów, które Kupujący, jego członkowie kierownictwa, agenci, klienci, dyrektorzy, pracownicy i spółki stowarzyszone mogą bezpośrednio lub pośrednio ponieść, zapłacić koszty i dokonać zwrotów kosztów oraz stać się zobowiązanymi do zapłaty takich kosztów i dokonania takich zwrotów kosztów w wyniku takich działań, oraz kosztami wynikającymi ze środków prawnych, które mogą zostać zastosowane przeciwko Kupującemu, jego członkom kierownictwa, agentom, klientom, dyrektorom, pracownikom i spółkom stowarzyszonym w ramach takiego roszczenia, powództwa i/lub pozwu oraz do zapłaty w imieniu Kupującego, jego członków kierownictwa, agentów, dyrektorów, pracowników i spółek stowarzyszonych na żądanie kwot związanych z wszelkimi wyrokami i/lub ugodami, które mogą zostać wydane przeciwko Kupującemu, jego członkom kierownictwa, agentom, dyrektorom, pracownikom i spółkom stowarzyszonym w związku z takimi roszczeniami, powództwami i/lub pozwami.

 

17. Kontrola zapisów

Sprzedający zgadza się na to, że wszystkie właściwe dokumenty związane z niniejszym zamówieniem mogą zostać w odpowiednim momencie poddane audytowi i inspekcji przez autoryzowanych przedstawicieli Kupującego. Sprzedający zgadza się na to, aby Kupujący lub jego przedstawiciel dokonał inspekcji obiektów i wyposażenia Sprzedającego, aby upewnić się, że zamówienie będzie realizowane zgodne z wymogami.

 

18. Ubezpieczenie

W trakcie dostawy towarów oraz w okresie pięciu lat po tej dostawie, a także w trakcie trwania jakichkolwiek prac wykonywanych przed Sprzedającego na terenie zakładów Kupującego, Sprzedający będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej obejmującą te towary. Sumy ubezpieczenia będą nie mniejsze niż: (a) w przypadku odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń ciała, jeden milion dolarów ($1 000 000) za każdy przypadek z maksymalną kwotą wypłaty pięciu milionów dolarów ($5 000 000) rocznie; (b) w przypadku odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń własności, jeden milion dolarów ($1 000 000) za każdy przypadek z maksymalną kwotą wypłaty pięciu milionów dolarów ($5 000 000) rocznie. Polisa ta będzie (a) zawierała rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego tak, aby pokrywała także dostawcę, (b) wymieniała Kupującego, jako dodatkowo objętego polisą ubezpieczeniową w ramach rozszerzonego zakresu pokrycia ubezpieczeniowego; i (c) zawarta z ubezpieczycielami zadowalającymi Kupującego i zawierała zapisy, na które zgadza się Kupujący. Sprzedający dostarczy Kupującemu certyfikat ubezpieczeniowy potwierdzający posiadanie przez Sprzedającego takiej polisy ubezpieczeniowej. Polisy te będą zawierać zapis ustanawiający, że polisy te mogą zostać wycofane jedynie po uprzednim powiadomieniu Kupującego przynajmniej trzydzieści (30) dni przed wygaśnięciem danej polisy.

 

19. Własność Kupującego i inne specjalne oprzyrządowanie

O ile nie postanowiono inaczej na piśmie lub nie uzgodniono w ramach Umowy, mienie wszelkiego rodzaju, w tym wszelkie oprzyrządowanie, matryce, przyrządy do obróbki, uchwyty, wzorniki lub inne sprzęty i materiały dostarczone lub udostępnione Dostawcy lub przygotowane przez Dostawcę specjalnie w związku z produkcją towarów objętych zamówieniem, do których tytuł prawny przysługuje Kupującemu, oraz prawo do wszelkiej ich wymiany, stanowią i pozostają własnością Kupującego. Nie dopuszcza się modyfikacji mienia innego niż materiały bez uzyskania pisemnej zgody Kupującego. Takie mienie powinno zostać wyraźnie oznaczone lub w inny sposób odpowiednio identyfikowane przez Dostawcę jako własność Kupującego (oznaczone nazwą) oraz bezpiecznie przechowywane oddzielnie i z dala od własności Dostawcy. Dostawca nie będzie używał takiej własności z wyjątkiem wykonywania prac na podstawie niniejszej Umowy lub pisemnego upoważnienia wydanego przez Kupującego. Taka własność będąca w posiadaniu lub pod kontrolą Dostawcy musi być utrzymywana w odpowiednim stanie, przechowywana na odpowiedzialność Dostawcy i ubezpieczona przez Dostawcę na jego koszt na kwotę równą kosztom wymiany, przy czym wypłata świadczeń za szkodę będzie przekazana na rzecz Kupującego. W zakresie, w jakim takie mienie nie zostanie istotnie zużyte w ramach realizacji zamówienia, podlega ono kontroli Kupującego, a Kupujący będzie miał prawo do jego zabrania oraz do wstępu na teren jego przechowywania w tym celu bez żadnych dodatkowych zobowiązań wobec Dostawcy. Na polecenie Kupującego Dostawca ujawni lokalizację takiego mienia i/lub przygotuje je do wysyłki oraz wyśle je za pobraniem na koszt Kupującego.

O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, specjalne oprzyrządowanie, matryce, przyrządy do obróbki, uchwyty, wzorniki, mierniki, formy i sprzęt mierniczy (dalej zwane razem „Specjalne oprzyrządowanie”), które mają być używane do produkcji zamówionych towarów dostarczone przez i na koszt Dostawcy będą utrzymywane w odpowiednim stanie, a w razie potrzeby zostaną wymienione przez Dostawcę bez kosztów dla Kupującego. Dostawca na własny koszt będzie utrzymywał Specjalne oprzyrządowanie i sprzęt specjalny w odpowiednim stanie technicznym oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody z nimi związane, w czasie gdy jest w ich posiadaniu oraz będzie używał równoważnych narzędzi, sprzętów lub Specjalnego oprzyrządowania.

O ile postanowienia niniejszego zamówienia nie stanowią inaczej, Dostawca zagwarantuje, że cena określona w niniejszym dokumencie nie obejmuje żadnych kwot stanowiących czynsz za korzystanie z narzędzi, sprzętu lub Specjalnego oprzyrządowania będących własnością Rządu.

 

20. Poufność informacji i materiałów

Wszystkie informacje i materiały w tym, między innymi, rysunki, grafika, dane, nazwy klientów oraz inne podobne dane przekazane przez Kupującego w związku z niniejszym zamówieniem pozostaną własnością Kupującego i zostaną wykorzystane przez Sprzedającego wyłącznie do wykonania prac dla Kupującego oraz będą przez Sprzedającego utrzymane w ścisłej tajemnicy.

Wszelka wiedza lub informacje, które Dostawca ujawnił lub może w przyszłości ujawnić Kupującemu w związku ze złożeniem i realizacją tego zamówienia, o ile Kupujący nie uzgodnił inaczej na piśmie, nie będą uważane za informacje poufne lub zastrzeżone i w związku z tym będą uzyskiwane bez ograniczeń.

 

21. Zgodność z przepisami, zasadami i Kodeksem postępowania dla dostawców

Sprzedający zgadza się na przestrzeganie wszelkich przepisów i wymogów prawa federalnego, krajowego, stanowego i lokalnego odnośnych do towarów ich sprzedaży i przesyłki lub odnośnych do wykonywania wszelkich prac i usług objętych niniejszym zamówieniem, a wszelkie klauzule, które zgodnie z tymi przepisami muszą zostać włączone do niniejszego zamówienia są uznawane za włączone przez odniesienie. Dodatkowo, Sprzedający zgadza się na przestrzeganie Kodeksu postępowania dla dostawców, który znajduje się pod adresem http:/www.danaher.com/suppliers/Supplier Conduct.htm. Kodeks postępowania dla dostawców może, od czasu do czasu, ulec zmianie i zaleca się, aby Sprzedający przeglądał Kodeks zawarty na stronie Kupującego po otrzymaniu od Kupującego nowego zamówienia.

 

22. Przekazanie

Sprzedający nie przekaże tego zamówienia lub żadnego kontraktu wynikającego z tego zamówienia, ani żadnych praw związanych z niniejszym zamówieniem, bez uprzedniej pisemnej zgodny Kupującego. Kupujący może uznać każde takie przekazanie bez pisemnej zgodny Kupującego za nieważne.

Dostawca zabezpieczy i zwolni Kupującego, jego członków kierownictwa, dyrektorów i spółki stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, roszczeń, kosztów i wydatków związanych z nieprzestrzeganiem przez Dostawcę Procedury unikania nieoryginalnych materiałów Thomson.

 

23. Minerały z regionów objętych konfliktami

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Thomson dotyczących minerałów z regionów objętych konfliktami. Dokument z zasadami można przeczytać, klikając tutaj.

 

24. Przepisy dotyczące eksportu

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że towary i powiązane z nimi dane techniczne oraz usługi mogą lub podlegają przepisom Stanów Zjednoczonych (USA), Unii Europejskiej (UE) lub krajowym przepisom, regulacjom i podobnym zapisom dotyczącym kontroli eksportu i zobowiązuje się do nie przekazywania, eksportowania lub ponownego eksportowania towarów, lub jakichkolwiek danych technicznych, w tym bez ograniczeń wszelkiej dokumentacji lub informacji, które zawierają takie dane, zostały stworzone na ich podstawie lub w inny sposób je ujawniają, nie zachowując zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami USA, UE lub krajowymi przepisami, regulacjami lub innymi zapisami dotyczącymi eksportu.

 

25. Przestrzeganie przepisów Departamentu kontroli handlu bronią (DDTC)

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ITAR §122.1 wszyscy producenci towarów związanych z obronnością są zobowiązani do rejestracji w DDTC. Niezależnie od tego, czy producenci eksportują swoje towary, muszą się zarejestrować w DDTC. Brak rejestracji w DDTC może powodować utratę działalności związanej z ITAR.

 

26. Przestrzeganie wymagań dotyczących bezpieczeństwa zarządzania informacjami chronionymi dotyczącymi obronności (DFARS)

Zgodnie z DFARS 252.204-7012 „Zabezpieczenie informacji dotyczących obronności i zgłaszanie incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa” Dostawca wskaże Kupującemu, czy przewidywane jest odstępstwo od któregokolwiek z wymogów bezpieczeństwa zawartych w publikacji specjalnej (SP) 800-171 Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST) „Ochrona kontrolowanych informacji niejawnych w systemach informatycznych systemów niefederalnych i organizacjach” (http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-171) w związku z realizacją zamówienia zakupu przez Dostawcę lub wykonawców na dowolnym poziomie zgodnie z punktem (b)(2)(ii)(B) niniejszej klauzuli, oraz dostarczy Kupującemu numer raportu dotyczącego incydentu, automatycznie przypisanego przez DoD, tak szybko, jak to możliwe w przypadku zgłaszania incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem do DoD zgodnie z wymaganiami punktu (c) niniejszej klauzuli.

 

27. Oświadczenie producenta i świadectwo pochodzenia

Kupujący wymaga od Dostawcy wypełnienia oświadczenia producenta i świadectwa pochodzenia w celu umieszczenia ich w ewidencji w przypadku zaistnienia problemów dotyczących zgodności w urzędzie celnym. Oświadczenie producenta musi zostać wypełnione przez osobę ze strony Dostawcy posiadającą wiedzę na temat produkcji towarów lub osobę, która ma dostęp do dokumentów związanych z produkcją. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Działem eksportu Thomson (imports@Thomsonlinear.com).

 

28. Ciągłość działalności gospodarczej

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w łańcuchu dostaw są punkty, w których mogą wystąpić zaniechania, i zgadza się na podjęcie należytych starań w zakresie komercyjnym w celu zmniejszenia ryzyka przerwania ciągłości działalności. Takie działania obejmują między innymi stworzenie i wdrożenie kompleksowego planu przywrócenia działalności po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych, okresowe wykonywanie badań, aby zapewnić, że plan jest aktualny i możliwy do zrealizowania oraz analizę łańcucha dostaw / bazy zaopatrzeniowej i wdrożenie programów eliminujących narażenie na problemy pojawiające się w pojedynczych punktach, w tym oprzyrządowaniu, materiałach i innych elementach mających kluczowe znaczenie dla wytwarzania produktów.

 

29. Przeniesienie praw

Dostawca nie przeniesie praw związanych z tym zamówieniem lub innym zamówieniem wynikającym z niniejszej Umowy, lub wynikających z niej praw bez wcześniejszego otrzymania pisemnej zgody Kupującego. Każde takie przeniesienie bez pisemnej zgody Kupującego będzie, według uznania Kupującego, nieważne.

 

30. Zrzeczenie się praw

Żadne transakcje i uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym ani żadne opóźnienia Kupującego w wykorzystywaniu wszelkich uprawnień określonych w niniejszym zamówieniu lub wynikających z jakiegokolwiek kontraktu będącego częścią niniejszego zamówienia nie będą stanowić zrzeczenia się praw przez Kupującego, o ile Kupujący nie zrzeknie się tych praw w formie pisemnej.

 

31. Podwykonawstwo

Sprzedający nie będzie zlecał żadnych prac ani dostarczenia żadnych towarów objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Kupującego.

 

32. Rządowy kontrakt na podwykonawstwo

Jeśli na stronie tytułowej niniejszego zamówienia znajduje się numer kontraktu rządowego, Sprzedający zgadza się na wypełnianie wszystkich warunków i zasad tego kontraktu rządowego.

 

33. Niezależny zleceniobiorca

Wszystkie prace niezbędne do realizacji niniejszego kontraktu zostaną przeprowadzone przez pracowników i przedstawicieli Sprzedającego znajdujących się pod kontrolą Sprzedającego.

 

34. Rozliczanie wzajemne

Kupujący jest uprawniony do potrącenia dowolnej kwoty należnej Kupującemu przez Sprzedającego.

 

35. Wykorzystanie nazwy Kupującego

Dostawca w żaden sposób nie opublikuje informacji, że Dostawca dostarczył Kupującemu towary, o których mowa w niniejszym dokumencie lub zawarł z nim umowę na ich dostarczenie, ani też nie będzie używał nazwy Kupującego lub któregokolwiek z jego klientów w reklamie lub innej publikacji Dostawcy bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Kupującego. Jeśli towary określone w zamówieniu są specyficzne dla Kupującego np. zespół lub komponent danego zespołu, lub jeśli materiał posiada znak towarowy Kupującego lub inne oznaczenie identyfikacyjne, nie będą one posiadały żadnych znaków towarowych lub innych oznaczeń producenta lub Dostawcy i podobnie, materiał nie będzie sprzedawany innej osobie niż Kupującemu ani w inny sposób rozdysponowywany.

 

36. Nagłówki

Nagłówki wykorzystane w niniejszym tekście są stosowane wyłącznie dla organizacji tekstu i nie są uznawane za jakiekolwiek ograniczenie lub poszerzenie warunków, do których dane nagłówki się odnoszą.

 

37. Siła wyższa

Ani Kupujący ani Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań objętych niniejszym zamówieniem z powodu zmian priorytetów rządowych lub kontroli materiałów oraz innych sytuacji, gdy niezbędne jest dostosowanie się do zmian w przepisach prawnych, a także strajków, pożarów, wypadków, siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od danej strony i wpływających na jej pracę. Niezależnie od powyższego, Kupujący jest uprawniony do anulowania całości lub części niniejszego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Sprzedającego, jeśli opóźnienie lub niewykonanie tego zamówienia przez Sprzedającego lub po stronie Sprzedającego przekroczy trzydzieści (30) dni od terminu dostawy uzgodnionego z Kupującym. Jeśli jakikolwiek faktyczny lub potencjalny konflikt z pracownikami opóźnia realizację niniejszego zamówienia lub grozi jego opóźnieniem, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

 

38. Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału

Zgodnie z niniejszym warunkami i zasadami, wszelkie nabyte substancje chemiczne będą posiadały karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału dostarczone przez dostawcę/producenta tych substancji. Poprzez przyjęcie niniejszego zamówienia wszyscy dostawcy substancji chemicznych potwierdzają, że nabyte substancje chemiczne są wymienione w inwentarzu chemicznym Ustawy o kontroli substancji chemicznych (Tom 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych , paragraf 2601 i następne) lub podlegają wyłączeniu i wyłączenie to jest oznaczone na karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału.

 

39. Kontrola procesów

Sprzedający nie będzie dokonywał zmian w wykorzystywanych materiałach, budowie lub sposobie wytwarzania lub testowania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający złoży pisemny wniosek o umożliwienie dokonania takich zmian wskazując przyczyny potrzeby ich wprowadzenia oraz wpływ na koszt i pracę.

 

40. Podzielność

Jeśli jeden lub wiele warunków niniejszego zamówienia jest nieważnych, niezgodnych z prawem lub niemożliwych do wyegzekwowania w jakikolwiek sposób zgodny z prawem, ważność, zgodność z prawem i możliwość wyegzekwowania pozostałych warunków zawartych w niniejszym zamówieniu pozostaną niezmienne i nie zostaną w żaden sposób ograniczone.

 

41. Środki ochrony prawnej

Żadna część niniejszego zamówienia nie ogranicza ani nie może zostać uznana jako ograniczająca możliwość podjęcia przez Kupującego kroków prawnych dopuszczonych prawem lub na zasadzie słuszności i wszystkie wyłączenia od odpowiedzialności lub modyfikacje bądź próby wyłączenia od odpowiedzialności lub modyfikacji wszystkich wyszczególnionych lub dorozumianych gwarancji Sprzedającego odnoszących się do towarów będą nieważne lub nie będą miały mocy prawnej.

 

42. Obowiązujące prawo

Niniejsze zamówienie i wszelkie kontrakty z niego wynikające będą interpretowane i wprowadzane w życie zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, w którym znajduje się siedziba Kupującego, a także będą przez nie regulowane, bez odnoszenia się do zasad umożliwiających wybór innej jurysdykcji, które wymagałyby zastosowania przepisów prawnych obowiązujących w innej jurysdykcji. Niniejsze zamówienie nie jest objęte Konwencją Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Wszelkie postępowania wynikające lub związane z niniejszą Umową mogą zostać skierowane do sądu najbliższego siedzibie Kupującego, a Dostawca nieodwołalnie podda się jurysdykcji każdego takiego sądu w każdym takim postępowaniu, zrzeka się wnoszenia jakichkolwiek sprzeciwów, które mogą obecnie lub w przyszłości odnosić się do miejsca lub właściwości sądu, zgadza się, że wszystkie roszczenia w zakresie postępowania będą rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie w takim sądzie i zgadza się nie wszczynać żadnego postępowania wynikającego z niniejszej Umowy lub związanego z nią w jakimkolwiek innym sądzie.

 

43. EEO (równe szanse w zatrudnieniu)

O ile nie postanowiono inaczej, wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się przestrzegania wymagań 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) i 60-741.5(a). Przepisy te zakazują dyskryminacji osób zatrudnionych na podstawie statusu chronionego weterana lub osób z niepełnosprawnościami oraz zakazują dyskryminacji wszystkich osób na podstawie ich rasy, koloru skóry, religii, płci lub pochodzenia. Co więcej, przepisy te wymagają, aby objęci nimi główni wykonawcy i podwykonawcy podejmowali działania ukierunkowane na zatrudnianie i przyznawanie awansów bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie, status chronionego weterana lub niepełnosprawność. Jeśli ma to zastosowanie, wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się również do przestrzegania wymagań 41 CFR § 61-300.10 dotyczących raportów w zakresie zatrudnienia weteranów i 29 CFR część 471, załącznik A, podsekcja A dotyczących opublikowania dokumentu w zakresie praw pracowników.

 

44. Zasady obowiązywania postanowień Umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu

Postanowienia niniejszego zamówienia, co do których ze względu na ich charakter można przypuszczać, że mają obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu tego zamówienia, obowiązują po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego zamówienia.

 

45 ISPM-15

Wszystkie przesyłki międzynarodowe MUSZĄ być pakowane z użyciem palet drewnianych, ze sklejki i plastiku z oznaczeniem i atestem ISPM-15. Procedura ta dotyczy również wszystkich przesyłek wysyłanych do San Diego, ponieważ są one docelowo importowane do Meksyku.

back to top