Skip to content Skip to navigation

Przegląd polityki prywatności

Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest

Thomson Industries, Inc. („Thomson”)

1500 Mittel Blvd.
Wood Dale, IL 60191, USA
Telefon: +1-540-633-3549
E-mail: thomson@thomsonlinear.com

spółka operacyjna z grupy Altra Motion.

Jesteśmy producentem rozwiązań do kontroli ruchu mechanicznego oraz dostawcą tego rodzaju produktów i elementów do klientów.

Wykorzystujemy dane użytkowników w sposób wyjaśniony w dalszej części niniejszej Polityki prywatności. Będziemy występować w roli „administratora” danych przekazywanych nam przez użytkowników.

Nasze spółki zależne w Europie to

Niemcy
Thomson Neff Industries GmbH
Nürtinger Straße 70
72649 Wolfschlugen
Telefon: +49 (0) 7022 504 403
E-mail: sales.germany@thomsonlinear.com

Inspektor ds. ochrony danych: michael.weinmann@dsb-office.de

Szwecja Tollo Linear AB
Estridsväg 10
29109 Kristianstad
Telefon: +46 (0) 44-24 67 00
E-mail: sales.scandinavia@thomsonlinear.com

Dalsze spółki zależne i przedstawiciele z innych regionów.

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn, które mają własne warunki i polityki prywatności.

W jaki sposób można skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych?

Kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych:
W przypadku Thomson Neff GmbH: michael.weinmann(at)dsb-office.de lub pod innym adresem pocztowym z dopiskiem „DW: Inspektor ds. ochrony danych”.

W przypadku firmy Tollo Linear AB koordynatorem jest pracownik firmy Thomson Industries, Inc. w zakresie wszystkich odpowiednich tematów dotyczących RODO. E-mail: privacy.scandinavia@thomsonlinear.com.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim wykonującym zadania w naszym imieniu lub świadczącym dla nas usługi, czyli autoryzowanym dystrybutorom firmy Thomson, profesjonalnym doradcom, konsultantom IT przeprowadzającym prace badawczo-rozwojowe dotyczące naszych systemów technologii biznesowej, badaczom i dostawcom usług realizacji zabezpieczeń.
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika innym spółkom z grupy Altra Motion w celach wewnętrznych, przede wszystkim w celach biznesowych i operacyjnych.

W ramach dalszego rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować aktywa. W przypadku przejęcia przez inny podmiot lub fuzji z innym podmiotem dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione takiemu podmiotowi.

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego wszystkie tego rodzaju informacje będą traktowane jako nasze aktywa i jako takie będą mogły zostać sprzedane lub przekazane osobom trzecim.

Jeśli jest to wymagane, udostępniamy dane osobowe osobom trzecim, aby spełnić wymagania prawne; jeśli uznamy w dobrej wierze, że jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem; na wniosek organów rządowych prowadzących dochodzenie; w celu wykrywania oszustw lub innych luk w systemach technicznych lub w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony przed nimi; reagowania w sytuacjach awaryjnych; ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich albo osób odwiedzających naszą witrynę, naszą firmę lub ogółu społeczeństwa.

Tego rodzaju osoby trzecie postępują zgodnie z podobnymi i równie restrykcyjnymi zobowiązaniami w zakresie prywatności i poufności.

Żadne inne osoby trzecie nie mają dostępu do danych użytkownika, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszej Polityce prywatności lub jest to wymagane przepisami prawa.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z danych osobowych użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika:

  • aby oferować użytkownikowi produkty I/LUB usługi zgodnie z naszymi Warunkami za pośrednictwem [witryny thomsonlinear.com ];
  • ponieważ jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, obsługi inżynierii aplikacji, negocjacji umów i realizacji umów z użytkownikiem lub podejmowania kroków na wniosek użytkownika;
  • aby przestrzegać zobowiązań prawnych zgodnie z wymaganiami;
  • dla ochrony żywotnych interesów użytkownika I/LUB żywotnych interesów pracodawcy użytkownika.

Jest to konieczne do realizacji słusznych interesów naszej firmy związanych z omawianiem, oferowaniem i dostarczaniem produktów i usług firmy Thomson i może obejmować profilowanie związane ze stanowiskiem użytkownika, branżą pracodawcy, położeniem geograficznym, rodzajami aplikacji oraz poprzednio udokumentowanym zainteresowaniem produktami. Chociaż tego rodzaju działalność jest związana z pewnym ryzykiem, uważamy, że ryzyko związane z prawami użytkownika do ochrony danych jest zrównoważone znacznymi korzyściami realizacji potencjalnych i rzeczywistych potrzeb użytkownika w zakresie towarów i usług firmy Thomson. Wprowadziliśmy również zabezpieczenia praw użytkownika poprzez stworzenie Rejestrów przetwarzania danych związanych z wszelkimi procesami dotyczącymi danych osobowych oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi powiązanych systemów danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą użytkownika, która wynika ze słusznych interesów. Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat tego prawa oraz sposobu jego egzekwowania.

Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkownika? Czy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza teren EOG?

Wszelkie dane dostarczane nam przez użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach firmy Thomson lub naszych usługodawców zajmujących się przetwarzaniem danych.
W miarę możliwości staramy się przetwarzać dane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli my lub nasi dostawcy usług przekazują dane osobowe poza terytorium EOG, zawsze uzgadniamy odpowiedni poziom ochrony danych, aby chronić dane podczas ich przetwarzania. Pewna część naszych stanowisk sprzedażowych, marketingowych, obsługi klienta, operacyjnych i inżynieryjnych znajduje się w krajach spoza EOG. Podjęliśmy działania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w krajach spoza EOG lub udostępnianych przez te kraje. Użytkownik może otrzymać kopię gwarancji bezpieczeństwa dla tego rodzaju przekazywania danych, jeśli skontaktuje się z nami, korzystając z danych znajdujących się w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Okres, przez jaki przechowujemy dane użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim dane są wykorzystywane.
Kryterium czasu trwania przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania w danym kraju. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie są już dłużej wymagane w celu realizacji lub podpisania umowy.
Przykład dotyczący okresów przechowywania w Niemczech:

  • Dane dotyczące sprawozdań finansowych (np. faktury) = 10 lat
  • Korespondencja handlowa = 6 lat
  • Podania = 6 miesięcy po przesłaniu odmowy na piśmie
  • Dokumenty pracownicze = 10 lat po odejściu ze spółki

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i dla realizacji naszych zobowiązań prawnych. Posiadamy zasady wewnętrzne określające okres, przez jaki przechowujemy dane.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych przechowywanych przez firmę Thomson?

Zgodnie z prawem użytkownikowi przysługuje szereg praw dotyczących jego danych osobowych. Dalsze informacje i porady dotyczące praw użytkownika można uzyskać od organu regulującego ochronę danych w danym kraju.

Prawa Co to oznacza?
1. Prawo do uzyskania informacji Użytkownik ma prawo otrzymywania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych oraz jego praw. W związku z tym przesyłamy użytkownikowi niniejszą Politykę prywatności.
2. Prawo dostępu Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych (jeśli są one przez nas przechowywane i przetwarzane) i określonych innych informacji (podobnych do tych podanych w niniejszej Polityce prywatności). Dzięki temu użytkownik będzie wiedzieć i będzie mógł sprawdzić, że używamy jego danych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych. Na żądanie firma Thomson dostarczy użytkownikowi kopię danych.
3. Prawo do sprostowania danych Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
4. Prawo do usunięcia danych Jest ono również określane jako „prawo do bycia zapomnianym” i umożliwia użytkownikowi złożenie wniosku o usunięcie swoich danych, jeśli nie ma istotnej przyczyny, aby były przez nas przechowywane. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia; istnieją również wyjątki.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkownik ma prawo do zablokowania lub wstrzymania dalszego korzystania z jego danych. Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, możemy nadal przechowywać dane użytkownika, ale nie możemy z nich dalej korzystać. Przechowujemy listy osób, które poprosiły o zablokowanie dalszego korzystania z ich danych, aby upewnić się, że takie ograniczenie będzie w przyszłości respektowane.
6. Prawo do przenoszenia danych W pewnych warunkach użytkownik ma prawo do otrzymania lub przenoszenia dotyczących go danych osobowych, które podał firmie Thomson w ustrukturyzowanym, aktualnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, innym usługodawcom.
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec określonych rodzajów przetwarzania danych, w tym przetwarzania opartego na słusznych interesach firmy Thomson i przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (tj. jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać informacji o potencjalnych możliwościach).
8. Prawo do wniesienia skargi Użytkownik ma prawo wnieść do krajowego organu regulacyjnego ds. ochrony danych skargę dotyczącą sposobu wykorzystywania lub przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika.
9. Prawo do wycofania zgody Jeśli użytkownik wyraził zgodę na dokonywanie przez nas czynności związanych z jego danymi osobowymi, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie (jednak, jeśli tak postąpi, nie oznacza to, że czynności, których dokonaliśmy z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika do momentu wycofania przez niego zgody są niezgodne z prawem). Obejmuje to prawo użytkownika do wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych.

W jaki sposób użytkownik może złożyć wniosek o możliwość wykonania swoich praw?

Aby wykonać którekolwiek z powyższych praw lub zadać pytanie, należy skontaktować się z nami, wykorzystując w tym celu dane kontaktowe zamieszczone w górnej części niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób rozpatrujemy wniosek o możliwość wykonania praw przez użytkownika?

Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie. Generalnie odpowiadamy w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku użytkownika, jednak jeśli rozpatrzenie wniosku będzie miało trwać dłużej, skontaktujemy się z użytkownikiem i poinformujemy go o tym.

Zazwyczaj nie pobieramy opłaty za udzielenie odpowiedzi na wniosek i podanie danych, możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych związanych z podawaniem informacji dotyczących:

  • bezpodstawnych lub nadmiernych/powtarzających się wniosków; lub
  • dalszych kopii tych samych danych.

Przepisy prawa mogą również zezwalać na odmówienie rozpatrzenia wniosku.

W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego?

Użytkownik może zawsze skontaktować się z organem nadzorczym w celu wniesienia skargi. Organem nadzorczy użytkownika jest organ właściwy ze względu na jego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia. Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) i ich adresów można znaleźć na stronie:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Postanowienia umowne lub prawne w zakresie podawania danych osobowych; konieczność zawierania umów; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą do podawania danych osobowych; potencjalne konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych przez użytkownika jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub może również wynikać z regulacji umownych (np. informacji dotyczących kontrahenta). W niektórych przypadkach konieczne może być zawarcie umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą podaje nam dane osobowe, które muszą zostać następnie przez nas przetworzone. Jeśli nasza spółka zawrze umowę z zainteresowaną osobą, będzie ona zobowiązana do podania nam danych osobowych. Niepodanie danych osobowych oznacza, że umowa z osobą, której dane dotyczą nie może zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą indywidualnie w każdym przypadku o tym, czy podanie danych osobowych jest wymagane na mocy prawa lub umowy, lub konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

Czy podejmujemy decyzje dotyczące użytkownika w sposób zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji i nie wykonujemy profilowania w sposób zautomatyzowany.

Osoby odwiedzające witrynę

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny, informacje ogólne są automatycznie rejestrowane. Do takich informacji (pliki dziennika serwera) należą np. rodzaj przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków o użytkowniku. Informacje te są konieczne pod względem technicznym do prawidłowego zapewniania treści witryn internetowych żądanych przez użytkownika i są obowiązkowe przy korzystaniu z Internetu. Anonimowe informacje tego rodzaju są przez nas poddawane ocenie statystycznej w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz stojącej za tym technologii.

Rejestracja witryny przy użyciu nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz podstawowych danych kontaktowych jest wymagana do zapisania konfiguracji dokonanych przy pomocy narzędzi do wymiarowania i doboru firmy Thomson, zapisania preferencji w zakresie jednostki miary oraz waluty, wysyłania zapytań o oferty oraz pobierania rysunków 3D/2D CAD. Podstawowe dane kontaktowe są także wymagane do standardowych formularzy kontaktowych wykorzystywanych do żądań obsługi klienta, prowadzenia działań z zakresu e-commerce (dotyczy wyłącznie Ameryki Północnej) lub innych kontaktów online ze współpracownikami firmy Thomson.

System rejestracji błędów oprogramowania Thomson gromadzi dane z systemu w momencie wystąpienia błędu. W większości informacje te nie stanowią danych osobowych i są one związane ze stanem systemu lub rodzajem błędu. Jeśli/gdy wystąpi błąd podczas wypełniania formularza przez klienta lub pracownika, dane wprowadzone przez taką osobę będą przechowywane. Dane są wymagane w celu ustalenia, czy jedna z wartości wywołała błąd. Dane z dziennika są przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy do celów analizy błędu.

Jako podstawę prawną stosujemy równowagę interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest oferowanie użytkownikowi wysokiej jakościowo obecności w Internecie w celu osiągnięcia sukcesu na rynku.

W świadczenie usługi internetowej angażowani są różni dostawcy usług, jak np. podmioty hostujące. Nie można wykluczyć inspekcji danych. Aby zabezpieczyć interesy użytkownika zawarto odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania zamówień.

Korzystanie z plików cookie:

Przy korzystaniu z naszej witryny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku, przypisane do stosowanej przeglądarki i przekazujące określone informacje podmiotowi, który ustawia pliki cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Dzięki nim Internet oferuje bardziej przyjazne dla odbiorcy i efektywne doświadczenia ogólne. Wykorzystujemy pliki cookie także po to, aby rozpoznać użytkownika przy jego kolejnych odwiedzinach, jeśli ma u nas założone konto. W przeciwnym razie konieczne byłoby ponowne logowanie przy każdej wizycie.
Niniejsza witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

Tymczasowe pliki cookie

Te pliki cookie są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Należą do nich m.in. pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. ID sesji, przy pomocy którego różnego rodzaju żądania przeglądarki użytkownika można przypisać do zwykłej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera użytkownika przy powrocie na witrynę. Pliki cookie sesji są usuwane w momencie wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookie

Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po wskazanym okresie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Można w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

Pliki cookie typu flash

Pliki cookie typu flash są wykrywane nie przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Korzystamy także z obiektów przechowywania HTML5 przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają daty ważności, po której są automatycznie usuwane. Jeśli użytkownik nie chce przetwarzać plików cookie typu Flash, należy zainstalować odpowiedni dodatek. np. „Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash Killer Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z obiektów przechowywania HTML5 przez włączenie trybu prywatnego w przeglądarce. Zalecamy też regularne ręczne usuwanie plików cookie oraz historii przeglądarki.

Zapobieganie instalowaniu plików cookie

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki według własnych preferencji. Można odrzucić zapisywanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny.

Podstawa prawna i okres przechowywania

Podstawy prawne ewentualnego przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania takich danych różnią się i są przedstawione w kolejnych punktach.

Analiza witryny

Do celów analizy i optymalizacji naszych witryn wykorzystujemy różnego rodzaju usługi, które przedstawiono poniżej. Dzięki takiej analizie wiemy np. ile osób odwiedza naszą witrynę, jakie informacje są najbardziej pożądane i w jaki sposób ludzie znajdują te informacje. Gromadzimy między innymi dane dotyczące tego, z jakiej strony dana osoba trafiła na witrynę (tzw. strona odsyłająca), na które podstrony witryny wchodziła lub jak często i przez jaki czas oglądana była podstrona. Pomaga nam to zaprojektować i ulepszyć nasze oferty w sposób przyjazny użytkownikowi. Zgromadzone dane nie mają na celu identyfikacji poszczególnych użytkowników. Gromadzone są dane anonimowe lub co najwyżej pseudonimizowane. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Analytics

Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Stosowanie obejmuje tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają użytkownikowi przeprowadzenie analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny przez użytkownika są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywowania anonimizacji IP w tej witrynie adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz zapewniania innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystania z internetu operatorowi witryny. W przypadku tych celów w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 15 ust. 3 TMG (niemieckiej ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych) lub art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi będą automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca będzie odbywało się automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji o niniejszych Warunkach użytkowania i Prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://policies.google.com/?hl=en Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie. Użytkownik może także zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryny (łącznie z adresem IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, korzystając z aplikacji https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=EN do pobrania i instalacji. Pliki cookie uniemożliwiające przetwarzanie danych (ang. opt-out cookies) zapobiegają przyszłemu gromadzeniu danych użytkownika przy odwiedzaniu tej witryny. Aby uniemożliwić śledzenie działań przez Universal Analytics na kilku urządzeniach należy sprzeciwić się przetwarzaniu danych we wszystkich systemach, z których korzysta użytkownik. Należy kliknąć tutaj, aby ustawić pliki opt-out cookies: Wyłącz Google Analytics.

Adresaci newslettera

Za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO użytkownik może zapisać się na nasz newsletter, za pośrednictwem którego będziemy informować o naszych bieżących ofertach.
Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody (ang. double opt-in). Oznacza to, że po rejestracji prześlemy użytkownikowi wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w terminie 24 godzin, wówczas nie będzie uprawniony do otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Thomson, zaś konkretne prośby o dodanie do naszej listy subskrybentów będą usuwane automatycznie po upływie miesiąca. Z tego procesu automatycznego usuwania wyłączone są wszelkie informacje związane z prośbami użytkownika dotyczącymi uzyskania informacji lub pomocy od firmy Thomson.
Ponadto przechowujemy adresy IP użytkownika oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji użytkownika oraz, jeśli jest to konieczne, wyjaśnienie ewentualnych przypadków niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkownika.
Po dokonaniu potwierdzenia przez użytkownika zapiszemy jego adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie oraz wypisać się z newslettera. Aby poinformować o wycofaniu zgody należy kliknąć link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub przesyłać prośbę o kontakt do inspektora ds. ochrony danych określonego powyżej.

Śledzenie newslettera:

Chcemy zwrócić uwagę, że przy wysyłaniu newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. Na potrzeby takiej analizy przesyłane wiadomości e-mail zawierają sygnały nawigacyjne (ang. web beacon) lub piksele śledzenia (ang. tracking pixels) przechowywane w naszej witrynie. W celu przeprowadzenia oceny łączymy powyższe dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail użytkownika oraz indywidualnym identyfikatorem. Linki otrzymane w newsletterze także zawierają taki identyfikator.

Dzięki pozyskanym w ten sposób danym tworzymy profil użytkownika, tak by dostosować newsletter do zainteresowań poszczególnych osób. Rejestrujemy informacje o tym, kiedy użytkownik czyta nasze newslettery, jakie linki z newsletterów klika oraz wyciągamy wnioski dotyczące zainteresowań użytkownika. Łączymy te dane z działaniami podejmowanymi przez użytkownika w naszej witrynie.
Można sprzeciwić się takiemu śledzeniu w dowolnym momencie, klikając link „Wypisz mnie ze wszystkich list subskrybentów Thomson” podany w każdej wiadomości e-mail. Informacje te są gromadzone przez okres subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji przechowujemy dane wyłącznie w celach statystycznych.
Śledzenie nie jest możliwe także wtedy, gdy użytkownik ma wyłączone wyświetlanie obrazów lub jeśli klient poczty e-mail jest ustawiony na wyświetlanie wyłącznie zwykłego tekstu. W takim przypadku newsletter nie będzie w pełni wyświetlany i użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji. W przypadku ręcznego wyświetlania obrazów wyżej wspomniane śledzenie będzie wykonywane.

Prywatność dla osób aplikujących

Użytkownik może aplikować do naszej firmy drogą elektroniczną, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej. Będziemy oczywiście wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do przetworzenia podania i nie będziemy przekazywać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że nieszyfrowane wiadomości e-mail nie są przekazywane z zapewnieniem ochrony dostępu.
Jeśli użytkownik aplikował na określone stanowisko, zaś stanowisko to zostało już obsadzone lub jeśli uznamy, że użytkownik jest odpowiednim kandydatem na inne stanowisko, chętnie prześlemy podanie w obrębie grupy Altra Motion. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przekazywanie podania, musi nas o tym poinformować.
Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu aplikowania lub po okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, chyba że użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na przechowywanie swoich danych przez dłuższy okres lub zawarto umowę w tym zakresie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a, b and f RODO oraz art. 26 BDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych).
Po zakończeniu procesu aplikowania nasz uzasadniony prawnie interes w zakresie dalszego przechowywania danych użytkownika jest związany z ochroną przed bezpodstawnymi roszczeniami.

Prywatność dla klientów

Na potrzeby etapu przekazania oferty przed zawarciem umowy lub realizacji zamówienia czy świadczenia usługi przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak adres i dane kontaktowe, informacje o prowadzonych rozmowach, wymagania użytkownika, oferty i inne informacje, które otrzymujemy od użytkownika. W przypadku klientów korporacyjnych przetwarzamy także informacje, w szczególności dane kontaktowe, dotyczące naszych osób kontaktowych. W celu przetwarzania płatności możemy przechowywać i przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego i/lub dane karty kredytowej. Jeśli w świadczenie usług lub realizację zamówień zaangażowani są partnerzy zewnętrzni, informacje konieczne do świadczenia usług przez takich partnerów mogą być przekazywane takim partnerom. Podczas przetwarzania danych mogą być stosowane systemy pomocnicze (środowisko IT, systemy CRM/ERP, systemy rachunkowości finansowej), do których dostawcy usług mają dostęp w związku z czynnościami konserwacyjnymi. W takich sytuacjach zawieramy konieczne umowy w zakresie przetwarzania zamówień. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

A co z marketingiem?

Firma Thomson chciałaby od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w sprawie podobnych produktów, usług i ofert promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz telefonicznie.

Użytkownik może się spodziewać, że otrzyma od nas miesięcznie maksymalnie 6 marketingowych wiadomości e-mail.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, klikając link „Rezygnacja” znajdujący się w dowolnych przesłanych przez nas materiałach lub przesyłając do nas wiadomość na adres privacy.europe(małpa)thomsonlinear, wpisując „Rezygnacja” w temacie wiadomości.
W przypadku reklam przesyłanych pocztą tradycyjną odwołujemy się do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W naszym uzasadnionym prawnie interesie leży utrzymywanie i wzmacnianie naszej pozycji na rynku.

Prywatność dla dostawców

Przy wyborze dostawców lub usługodawców będziemy przechowywać i przetwarzać informacje o użytkowniku. W zakresie weryfikacji/oceny dostawcy możemy uzyskać i przechowywać dodatkowe informacje, np. informacje z agencji kredytowych. W celu przetwarzania zamówień poza podstawowymi danymi użytkownika będzie przetwarzać także informacje właściwe dla zamówienia. W przypadku osób kontaktowych firmy przetwarzamy także informacje, w szczególności dane kontaktowe, o naszych osobach kontaktowych. Podczas przetwarzania informacji mogą być stosowane systemy pomocnicze (środowisko IT, systemy CRM/ERP, systemy rachunkowości finansowej) w celu uzyskania dostępu do dostawców usług w związku z czynnościami konserwacyjnymi. W takich sytuacjach zawieramy konieczne umowy w zakresie przetwarzania zamówień. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych praktykach dotyczących prywatności, jeśli jest to konieczne z uwagi na zmiany odpowiednich i obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych, naszych praktyk biznesowych lub nasze próby lepszego spełniania potrzeb użytkowników. Informacja o takich zmianach naszych praktyk w zakresie prywatności zostanie przekazana w sposób opisany w zmienionej Polityce prywatności, która zostanie opublikowana w tym miejscu.

Aktualizacja: 6 grudnia 2018

back to top