Skip to content Skip to navigation

Warunki i zasady Thomson Neff Industries GmbH

Terms & Conditions of Sale of Thomson Neff Industries GmbH >

Terms & Conditions of Purchasing of Thomson Neff Industries GmbH >

Shipping Instructions Thomson Neff Industries GmbH >

 

I.  Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych firmy Thomson Neff Industries GmbH (określanej dalej jako: Dostawca) z jej klientami (określanymi dalej jako: Nabywca). OWS stosuje się tylko wtedy, gdy Nabywca jest przedsiębiorcą (Unternehmer) (w rozumieniu par. 14 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, BGB), osobą prawną utworzoną zgodnie z prawem publicznym (juristische Person des öffentlichen Rechts) lub firmą finansowaną z sektora publicznego (öffentlich-rechtliches Sondervermögen).

2.  W szczególności OWS stosuje się do umów sprzedaży i/lub dostawy elementów ruchomych (zwanych dalej jako: Towary) niezależnie od tego, czy dostawca produkuje Towary samodzielnie, czy pozyskuje je od dostawców (par. 433 i 651 niemieckiego Kodeksu cywilnego). OWS, zmieniane od czasu do czasu, mają również zastosowanie jako umowa ramowa dla przyszłych umów z tym samym Nabywcą na sprzedaż i/lub dostawę elementów ruchomych. Nie jest wymagane, aby Dostawca w przyszłości dodatkowo odwoływał się do OWS w każdym przypadku.

3. Niniejsze OWS są stosowane wyłącznie. Wszelkie ogólne warunki Nabywcy, które odbiegają od OWS, kolidują z nimi lub uzupełniają je, stanowią część umowy tylko wówczas, gdy Dostawca wyraźnie wyrazi zgodę na ich ważność i tylko w takim zakresie. Ten wymóg zgody stosuje się we wszystkich przypadkach, w tym, bez ograniczeń, w przypadku, gdy Dostawca bezwarunkowo realizuje dostawę do Nabywcy, znając ogólne warunki Nabywcy.


II.  Zawarcie umowy

1. Oferty Dostawcy mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

2. Złożenie zamówienia na Towary przez Nabywcę uznaje się za wiążącą ofertę umowną. O ile nie określono inaczej w zamówieniu, Dostawca jest uprawniony do przyjęcia takiej oferty umownej w ciągu czterech tygodni od odebrania przez siebie takiej oferty.

3. Odbiór może mieć miejsce na piśmie (na przykład przez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie towaru do Nabywcy.


III.  Ceny i warunki płatności

1. Ceny są oparte o ceny magazynowe oraz nie zawierają kosztów opakowania i obowiązującego podatku obrotowego (Umsatzsteuer).

2. Jeśli Dostawca zobowiązał się wykonać montaż lub złożenie oraz o ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca, oprócz uzgodnionej opłaty, ponosi wszelkie niezbędne koszty dodatkowe, w tym, bez ograniczeń, koszty podróży, koszty transportu narzędzi oraz bagażu osobistego osób wyznaczonych przez Dostawcę, a także diety (Auslösungen).

3. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne daniny publiczne ponosi Nabywca. Dostawca nie przyjmie jakiegokolwiek zwrotu za transport lub inne opakowanie podlegające niemieckiemu rozporządzeniu dotyczącemu opakowań (Verpackungsverordnung); pozostaną one własnością Nabywcy.

4. Płatności należy dokonać w biurze opłat Dostawcy.

5. Faktury będą płatne w całości w terminie 30 dni. Po upływie tego okresu płatności Nabywcy będą naliczane odsetki za opóźnienie płatności. Odsetki za okres opóźnienia są płatne od ceny zakupu w wysokości 8 procent powyżej stopy bazowej (Basiszinssatz), minimum 12 procent rocznie. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań przekraczających takie odsetki. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Dostawcy do żądania handlowych odsetek za zwłokę (kaufmännischer Fälligkeitszins) od przedsiębiorstw (Kaufleute) (par. 353 niemieckiego Kodeksu handlowego, HGB).

6. Nabywca ma prawo do zaliczenia roszczenia (Aufrechnung) tylko wtedy, gdy jego roszczenie przeciwne zostało ustanowione przez prawomocne orzeczenie lub jest bezsporne. To samo stosuje się do prawa zatrzymania, którego obowiązujące wykonywanie wymaga ponadto, aby roszczenie przeciwne Nabywcy powstało w ramach tego samego stosunku umownego.


IV.  Terminy dostaw; niepowodzenie dostarczenia i odbioru

1. Terminy określone dla dostaw będą przestrzegane tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty, które mają zostać dostarczone przez Nabywcę, niezbędne pozwolenia i zgody, zwłaszcza w odniesieniu do planów, zostaną otrzymane terminowo oraz jeśli uzgodnione warunki płatności i innych zobowiązań zostaną spełnione przez Nabywcę. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione w terminie, Dostawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu w uzasadnionym zakresie; nie ma to zastosowania, gdy Dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie.

2. Jeśli nieprzestrzeganie terminów zostało spowodowane siłą wyższą, np. mobilizacją, wojną, zamieszkami lub podobnymi zdarzeniami, na przykład strajkiem lub lokautem, Dostawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu w uzasadnionym zakresie.

3. W przypadku opóźnienia dostawy przez Dostawcę, gdy Nabywca może udowodnić, że poniósł wynikającą z tego stratę, Nabywca może dochodzić odszkodowania w wysokości 0,5% ceny za każdy pełny tydzień zwłoki w odniesieniu do niedostarczonej części dostawy, ale nie więcej niż 5% łącznie. Roszczenia Nabywcy o odszkodowanie z tytułu opóźnionej dostawy, jak również roszczenia o odszkodowanie w miejsce świadczenia usług (Schadensersatz statt der Leistung) przekraczające limity określone w zdaniu poprzednim, zostaną wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnień w dostawie, nawet po upływie terminu dostawy nałożonego na Dostawcę. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadkach określonych w art. XI Nr 2.

4. Na żądanie Dostawcy Nabywca powinien zgłosić w terminie dwóch tygodni, czy Nabywca unieważnia umowę z powodu opóźnionej dostawy. Jeśli Nabywca nie dokona takiego zgłoszenia w tym okresie, utraci swoje prawo do odstąpienia.

5. Jeśli wysyłka lub przekazanie zostanie opóźnione na żądanie Nabywcy o więcej niż jeden miesiąc od wysłania zawiadomienia o gotowości do wysyłki, Nabywca może, za każdy rozpoczęty tydzień po okresie jednego miesiąca, zostać obciążony kosztami magazynowania w wysokości 1% ceny pozycji, które mają zostać dostarczone, ale nie więcej niż 100% łącznie. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do udowodnienia, że zostały poniesione wyższe lub niższe koszty magazynowania; wobec jakichkolwiek dalej idących roszczeń pieniężnych zostanie zastosowana stała kwota kosztów magazynowania

6. Jeśli uzgodniono umowne prawo zwrotu towaru, Nabywca ponosi koszty pakowania i wysyłki. Ryzyko pogorszenia i ewentualnego zniszczenia do momentu otrzymania zwracanego Towaru ponosi Nabywca.


V.  Dostawa, przeniesienie ryzyka

1. Dostawa odbywa się na zasadzie „z magazynu”; powinna ona również stanowić miejsce realizacji (Erfüllungsort). Na wniosek i koszt Nabywcy Towary mogą zostać wysyłane do innej lokalizacji (sprzedaż przez dostawę, Versendungskauf). O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca jest uprawniony do samodzielnego określenia rodzaju dostawy (w tym, bez ograniczeń, firmy transportowej, sposobu dostawy, opakowania).

2. Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia jakości Towarów, jak również ryzyko opóźnień, także w przypadku bezpłatnej dostawy, przechodzi na Nabywcę w następujący sposób:

W przypadku sprzedaży przez dostawę ryzyko przechodzi na Towary przekazywane przewoźnikowi, spedytorowi lub innej osobie lub organizacji wyznaczonej do dostarczenia Towaru. Na żądanie i koszt Nabywcy dostawa powinna zostać ubezpieczona przez Dostawcę z tytułu standardowego ryzyka podczas transportu;        

W przypadku dostaw pociągających za sobą montaż lub złożenie, w dniu wprowadzenia do eksploatacji lub, jeśli tak uzgodniono, po próbnym okresie bezawaryjnej pracy.

W przypadku gdy uzgodniono wymóg kontroli i odbioru (Abnahme) Towarów przez Nabywcę, przejście ryzyka następuje w momencie takiej kontroli i odbioru. Bez uszczerbku dla powyższego ustawowe przepisy regulujące umowy dotyczące prac, które wymagają określonego rezultatu (Werkvertragsrecht), stosuje się odpowiednio; Art. VI Nr 6 pozostaje bez zmian.

3. Ryzyko przechodzi na Nabywcę w przypadku, gdy wysyłka, przekazanie, początek realizacji albo wykonanie montażu lub złożenia, wprowadzenie do eksploatacji lub okres próbny zostaną opóźnione z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Nabywca, lub jeśli Nabywca nie odbierze dostawy z jakiegokolwiek innego powodu.

4. Nabywca nie może odmówić odbioru dostawy z powodu drobnych wad. Dostawa w ratach powinna być dopuszczalna, o ile jest to uzasadnione dla Nabywcy.


VI. Kontrola i odbiór

Jeżeli Dostawca żąda kontroli i odbioru dostawy, Nabywca przeprowadza taką kontrolę i odbiór w ciągu dwóch tygodni od dostawy. Jeśli to nie nastąpi, kontrolę i odbiór uznaje się za dokonane, chyba że w tym okresie Nabywca zgłosi precyzyjnie określone wady lub błędy na piśmie; za datę, w której takiego terminu należy dotrzymać, uznaje się dzień, w którym raport z wady/błędu zostanie odebrany przez Dostawcę. Kontrolę i odbiór również uważa się za dokonane, jeśli dostawa została oddana do użytku po zakończeniu uzgodnionej fazy testowej, jeśli takie uzgodnienia miały miejsce.


VII. Zastrzeżenie własności

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia własności sprzedanych Towarów do momentu pełnej zapłaty wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń Dostawcy wynikających z umowy zakupu i trwającej relacji biznesowej (zabezpieczone roszczenia).

2. Przed pełną płatnością zabezpieczonych roszczeń Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani nie można przenosić ich własności jako zabezpieczenia. Nabywca jest zobowiązany powiadomić Dostawcę bezzwłocznie na piśmie, czy i w jakim zakresie osoby trzecie uzyskują dostęp do Towarów należących do Dostawcy.

3. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania Towarów, które są przedmiotem zastrzeżenia własności, w toku zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku stosuje się następujące postanowienia dodatkowe.

Zastrzeżenie własności stosuje się do produktów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia Towarów Dostawcy, do kwoty odpowiadającej ich pełnej wartości; W takim przypadku Dostawcę uznaje się za producenta.

Jeśli, w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich, prawa własności osoby trzeciej nadal istnieją, Dostawca nabywa współwłasność proporcjonalnie do wartości faktury przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. We wszystkich innych przypadkach zasady mające zastosowanie do dostarczonych Towarów podlegających zastrzeżeniu własności stosuje się także do wytworzonego produktu.

Dla celów zabezpieczenia Nabywca niniejszym całkowicie przyznaje Dostawcy wszelkie roszczenia wobec osób trzecich w związku z odsprzedażą Towarów lub produktów w przypadku (a) i/lub w przypadku (b) powyżej, w kwocie równej udziałowi Dostawcy we współwłasności. Niniejszym Dostawca akceptuje takie przyznanie. Obowiązki Nabywcy określone w ustępie 2 stosuje się również w odniesieniu do przyznanych roszczeń.

Nabywca, oprócz Dostawcy, pozostaje upoważniony do egzekwowania roszczeń osoby trzeciej. Dostawca zobowiązuje się do powstrzymania się od egzekwowania roszczenia osoby trzeciej do tego stopnia, w jakim Nabywca w dalszym ciągu wypełnia swoje zobowiązania płatnicze względem Dostawcy i dotrzymuje warunków płatności; nie został złożony wniosek o postępowanie upadłościowe w odniesieniu do aktywów Nabywcy; oraz nie istnieją żadne inne uszczerbki na zdolności Nabywcy do spłaty zobowiązań. Jednakże w takim przypadku Dostawca może żądać, aby Nabywca powiadomił go o przyznanych roszczeniach i odpowiednich dłużnikach, dostarczył wszystkie inne informacje wymagane do egzekucji, powiązaną dokumentację oraz powiadomił dłużników (osoby trzecie) o przyznaniu.

W przypadku, gdy możliwa do osiągnięcia wartość zabezpieczenia przekroczy zabezpieczone roszczenia Dostawcy o ponad 20%, Dostawca, na żądanie Nabywcy zwolni zabezpieczenia wybrane przez Dostawcę.

VIII. Wady jakościowe (Sachmängel)

1. Dostawy, w przypadku których powstanie wada jakościowa w okresie przedawnienia, niezależnie od liczby godzin eksploatacji, winny, w zależności od wybranej przez Dostawcę opcji, zostać naprawione, wymienione lub ponownie wykonane bezpłatnie pod warunkiem, że przyczyna wady istniała już w chwili przekazania ryzyka.

2. Roszczenia wynikające z wad jakościowych podlegają przedawnieniu po 12 miesiącach. Nie ma to zastosowania w przypadku dłuższych okresów przewidzianych przez prawo na mocy paragrafu 438 (1) Nr 2 (budynki i przedmioty używane w budynkach), 479 (1) (prawo regresu, Rückgriffsanspruch) oraz 634a (1) Nr 2 (wady budowlane) niemieckiego Kodeksu cywilnego, a także w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub gdy Dostawca umyślnie albo przez niedbalstwo rażąco naruszy swoje obowiązki lub umyślne (arglistig) ukryje wady. Ustawowe przepisy dotyczące zawieszenia przedawnienia (Ablaufhemmung), zawieszenia (Hemmung) oraz wznowienia terminów przedawnienia pozostają nienaruszone.

3. Nabywca zawiadomi Dostawcę o wadach jakościowych (w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowych lub niewystarczających dostawach) na piśmie i bez zbędnej zwłoki. Takie powiadomienie nie powinno być już uważane za „niezwłoczne”, gdy nie zostało wysłane w ciągu dwóch tygodni; termin ten uważa się za spełniony, jeśli powiadomienie zostanie wysłane w tym okresie.

4. Dostawca jest uprawniony do wszelkich należnych napraw określonej realizacji (Nacherfüllung) pod warunkiem zapłaty należnej ceny zakupu przez Nabywcę. Jednakże, w takim przypadku, Nabywca ma prawo, zgodnie z art. III Nr 6 ustęp 2, wstrzymać uzasadnioną część ceny zakupu w związku z wadą. Nieuzasadnione powiadomienia o wadach uprawniają Dostawcę do zwrotu wydatków przez Nabywcę.

5. Dostawca powinien najpierw mieć możliwość przeprowadzenia konkretnego działania w uzasadnionym czasie. Jeśli konkretne działania będą nieskuteczne, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia opłaty.

6. Nie powinno być żadnych roszczeń wynikających z wad w przypadku niewielkich odchyleń od ustalonego charakteru i jakości (Beschaffenheit), niewielkiego pogorszenia przydatności lub naturalnego zużycia lub uszkodzenia powstałego po przeniesieniu ryzyka na skutek awarii lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego wykorzystania, nieodpowiedniego osprzętu, nieprawidłowego wykonania, nieodpowiedniego podłoża lub w przypadku określonych wpływów zewnętrznych nieprzyjętych zgodnie z umową lub z niemożliwych do odtworzenia błędów oprogramowania. Podobnie wyłączone są również roszczenia oparte na wadach spowodowanych niewłaściwymi modyfikacjami lub naprawami przeprowadzanymi przez Nabywcę lub osoby trzecie lub ich konsekwencjami.

7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do kosztów poniesionych w celu uzyskania określonego wyniku, w tym koszty podróży i transportu, robocizny i materiałów, jeśli te koszty są większe, ponieważ pozycje dostawy zostały następnie doprowadzone do lokalizacji innej niż siedziba Nabywcy, chyba jest to zgodne z ich przeznaczeniem.

8. Prawa Nabywcy do regresu wobec Dostawcy zgodnie z paragrafem 478 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Rückgriff des Unternehmers) powinny istnieć tylko o tyle, o ile Nabywca nie dokonał żadnych ustaleń z klientem wykraczających poza zakres ustawowych przepisów regulujących roszczenia z tytułu wad. Ponadto art. VIII Nr 7 stosuje się odpowiednio do zakresu prawa Nabywcy do regresu wobec Dostawcy zgodnie z paragrafem 478 (2) niemieckiego Kodeksu cywilnego.

9. Bez uszczerbku dla powyższego, przepisy art. XI (Inne roszczenia odszkodowawcze) stosuje się w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych. Wszelkie inne roszczenia Nabywcy wobec Dostawcy lub jego osób mianowanych (Erfüllungsgehilfen) lub wszelkie takie roszczenia inne niż te określone w niniejszym art. VIII, wynikające z wady jakościowej są wykluczone.


IX.  Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie; wady w prawach własności

1. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca wykonuje swoje usługi kontraktowe, które są pozbawione zewnętrznych praw własności przemysłowej i praw autorskich (zwanymi dalej: prawami własności intelektualnej), wyłącznie w państwie miejsca przeznaczenia. Jeśli osoba trzecia wysunie uzasadnione roszczenia wobec Nabywcy w oparciu o naruszenie praw własności intelektualnej w odniesieniu do usług, które zostały wykonane przez Dostawcę i były wykorzystywane zgodnie z umową, Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy w sposób i w terminie określonym w art. VIII Nr 2:

a) Dostawca zobowiązany jest, według własnego wyboru i na własny koszt, nabyć licencję do korzystania z przedmiotowych dostaw, zmodyfikować je w taki sposób, aby nie naruszały praw własności intelektualnej, lub je zastąpić. Jeśli powyższe byłoby dla Dostawcy nieuzasadnione, Nabywca może odstąpić od umowy lub zmniejszyć opłatę zgodnie z przepisami ustawowymi.

b) Do odpowiedzialności Dostawcy za zapłatę odszkodowania stosuje się przepisy art. XI.

c) Powyższe zobowiązania Dostawcy stosuje się tylko wtedy, gdy Nabywca poinformuje Dostawcę o roszczeniach dochodzonych przez osobę trzecią bez zwłoki i na piśmie, nie uzna jakiegokolwiek naruszenia i pozostawi wszelkie środki obrony i negocjacje w celu zawarcia ugody do uznania Dostawcy. Jeśli Nabywca przestanie korzystać z dostaw w celu ograniczenia szkód lub z innych ważnych powodów, będzie zobowiązany wskazać osobie trzeciej, że nie może ona wywodzić potwierdzenia naruszenia z faktu, że zaprzestał wykorzystania.

2. Roszczenia Nabywcy są wykluczone, jeśli to Nabywca jest odpowiedzialny za naruszenie praw własności intelektualnej.

3. Roszczenia Nabywcy są również wykluczone, jeśli naruszenie prawa własności intelektualnej było spowodowane specyfikacjami określonymi przez Nabywcę, typem użytkowania, który był nie do przewidzenia przez Dostawcę, lub dostawą, która została zmodyfikowana przez Nabywcę lub wykorzystana razem z produktami niedostarczonymi przez Dostawcę.

4. Niniejszym Dostawca w pełni zastrzega sobie wszelkie prawa własności i/lub prawa autorskie w odniesieniu do korzystania z kosztorysów, rysunków, instrukcji i innych dokumentów (zwanych dalej jako: „Dokumenty”). Dokumentów nie wolno udostępniać osobom trzecim bez uprzedniej zgody Dostawcy oraz, na żądanie, należy zwrócić Dostawcy niezwłocznie, jeśli umowa nie zostanie mu przyznana. Zdania 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Dokumentów Nabywcy; mogą one jednak zostać udostępnione tym stronom trzecim, którym dostawca legalnie przekazał dostawy.

5. Nabywca ma niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania dostarczonego przez Dostawcę pod warunkiem, że oprogramowanie to pozostaje bez zmian, jest wykorzystywane w ramach uzgodnionych parametrów wydajnościowych oraz na uzgodnionym sprzęcie. Nabywca może bez wyraźnej zgody wykonać dwie kopie zapasowe.

6. Bez uszczerbku dla powyższego, przepisy art. VIII Nr 4, 5 i 9, w zakresie roszczeń Nabywcy zgodnie z Nr 1 a), stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej.

7. Jeśli wystąpią jakieś inne wady w prawach własności, przepisy art. VIII stosuje się odpowiednio.

8. Wszelkie inne roszczenia Nabywcy wobec Dostawcy lub jego osób mianowanych (Erfüllungsgehilfen) lub wszelkie takie roszczenia inne niż te określone w niniejszym art. IX, wynikające z wady w prawach własności, są wykluczone.


X.  Niemożność wykonania, dostosowanie umowy

1. W zakresie, w jakim dostawa nie jest możliwa, Nabywca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania, chyba że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność. Roszczenie Nabywcy o odszkodowanie musi być jednak ograniczone do 10% wartości tej części dostawy, która, ze względu na niemożność, nie może zostać wykorzystana w sposób zamierzony. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności opartej na umyślności, w wyniku rażącego zaniedbania, śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu; nie skutkuje to jednak zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść Nabywcy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

2. Jeśli zdarzenia nieprzewidziane w rozumieniu art. IV Nr 2 zasadniczo zmienią podstawę ekonomiczną lub treść realizacji umowy albo znacząco wpłyną na działalność Dostawcy, umowę należy w uzasadnionym zakresie dostosować z uwzględnieniem zasad dobrej woli. Jeśli jest to ekonomicznie nieuzasadnione, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli Dostawca zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powiadamia o tym Nabywcę w ciągu trzech tygodni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeśli Dostawca nie przekaże takiego powiadomienia w tym okresie, utraci swoje prawo do odstąpienia.


XI.  Inne roszczenia odszkodowawcze

1. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody, bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności, ma zastosowanie tylko w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania. W przypadku zasadniczego zaniedbania (einfache Fahrlässigkeit), Dostawca odpowiada tylko za szkody wynikłe ze śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub szkody wynikające z naruszenia podstawowego obowiązku umownego (wesentliche Vertragspflicht) (zobowiązanie, którego spełnienie umożliwia prawidłową realizację umowy w pierwszej instancji oraz na zgodności z którym kontrahent zazwyczaj polega i ma prawo polegać); w takim przypadku jednak odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do zwrotu przewidywalnych i typowych szkód.

2. Ograniczeń odpowiedzialności określonych w ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy Dostawca umyślnie (arglistig) ukrył wadę lub dostarczył gwarancję co do charakteru i jakości Towarów. Gwarancja producenta nie stanowi dostarczenia gwarancji przez Dostawcę. Zdanie 1 stosuje się odpowiednio do roszczeń Nabywcy wynikających z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

3. W zakresie, w jakim Nabywca wysuwa prawidłowe roszczenia o odszkodowanie na podstawie tego art. XI, takie roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie terminu przedawnienia mającego zastosowanie do wad jakościowych na podstawie art. VIII Nr 2. W przypadku roszczeń odszkodowawczych wynikających z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt stosuje się przepisy dotyczące okresów przedawnień.


XII. Miejsce i prawo właściwe

1. Jeśli Nabywca jest przedsiębiorcą (Kaufmann), osobą prawną utworzoną zgodnie z prawem publicznym (Juristische Person des öffentlichen Rechts) lub firmą finansowaną z sektora publicznego (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), jedynym miejscem wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy albo będących w związku z nią powinno być miejsce działalności Dostawcy. Jednakże Dostawca może także wnieść skargę w ogólnej jurysdykcji Nabywcy.

2. Do stosunków prawnych związanych z niniejszą umową stosuje się przepisy niemieckiego prawa materialnego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ustalone wyżej wymagania i skutki zastrzeżenia własności podlegają prawu właściwemu w miejscu magazynowania Towaru, o ile wybór niemieckiego prawa jest niezgodny z prawem lub nieprawidłowy względem odpowiedniego prawa.

3. W przypadku rozbieżności w interpretacji tych OWS obowiązuje wersja w języku niemieckim.

back to top