Skip to content Skip to navigation

Warunki i zasady

Warunki dla Thomson Industries Inc >

Warunki handlowe firmy Thomson Neff Industries GmbH >

Warunki handlowe firmy Thomson Tollo Linear AB >

 

1. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Wszystkie zamówienia muszą zostać przyjęte przez Sprzedającego w odpowiednim zakładzie produkcyjnym Sprzedającego. Termin „Warunki i zasady” obejmuje wspólnie warunki i zasady zawarte w poniższym dokumencie, jakiekolwiek „Suplementy do Warunków i zasad” wydane przez Sprzedającego oraz warunki i zasady uwzględnione na wycenie zamówienia sporządzonej przez Sprzedającego. Termin „Umowa” oznacza umowę wynikającą z przyjęcia niniejszego zamówienia oraz wszelkie załączniki do niego, w tym Warunki i zasady, które stanowią część zlecenia zakupu. Niniejsze Warunki i zasady zastępują wszelkie warunki i zasady określone przez Kupującego, które nie są ani nie zostaną częścią umowy zawartej pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, o ile nie zostanie to wyraźnie potwierdzone na piśmie przez autoryzowanego przedstawiciela Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia, w tym podpisanie i zwrócenie Kupującemu jego kopii potwierdzenia, jeśli takowa została wydana, nie stanowi zgody Sprzedającego na jakiekolwiek dodatkowe lub inne warunki i zasady. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedającego samo w sobie nie stanowi zgody na realizację zamówienia zawierającego dodatkowe lub inne warunki i zasady. Do momentu przyjęcia zamówienia Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za niedokładne, niepełne lub nieprawdziwe dane dostarczone Sprzedającemu w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Dla celów Umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, Sprzedający oznacza osobę prawną Sprzedającego produkującą Towary.

2. CENY

Ceny i czas przesyłki mogą ulec zmianie bez powiadomienia i z dowolnego powodu, w tym, między innymi, z powodu zmian cen surowców niezbędnych do wytworzenia Towarów. Wszelkie zmiany tego typu będą obejmować zamówienia zaksięgowane i/lub potwierdzone. Są one przygotowane w celu przedstawienia informacji ogólnych i nie stanowią wycen ani ofert Sprzedającego. Sprzedający nie oferuje żadnych zniżek, a drobne, przypadkowe błędy administracyjne w fakturach podlegają poprawkom i nie stanowią podstawy do opóźnienia płatności. Wszystkie ceny są przedstawiane loco zakład produkcyjny (INCOTERMS 2000). Płatność za Towary będzie ustalana na podstawie ich cen obowiązujących w dniu wysyłki. Dla celów fakturowania wysyłki częściowe w ramach zamówień ilościowych będą rozpatrywane, jako oddzielne i niezależne umowy. Opłaty za transport zostaną „ opłacone i dodane do kwoty ogółem na fakturze”, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej. Opłacone koszty transportu zostaną dodane do faktury zgodnie z cennikiem opłat za transport i przeładunek Sprzedającego. Opłaty za przesyłkę kurierską i/lub przesyłkę US Parcel Post zostaną opłacone i dodane do faktury zgodnie z aktualnymi stawkami. Sprzedający nie akceptuje płatności gotówką przy odbiorze.

3. PODATKI

Ceny nie obejmują żadnych podatków od sprzedaży, z tytułu użytkowania, akcyzowych, od nieruchomości, wwozowych, wywozowych i innych podatków i opłat nałożonych na niniejszą transakcję przez władze lokalne, stanowe, federalne i zagraniczne. Odpowiedzialność za opłacenie tych podatków i opłat ponosi Kupujący. Jeśli Sprzedający będzie zmuszony do opłacenia tych podatków i opłat, związane z tym koszty zostanę dodane do faktury lub wystawiona zostanie oddzielna faktura dla Kupującego. If the Seller (including when agreeing to Drop Ship for Buyer) is subsequently assessed sales tax by a state tax agency because Seller was not able to secure the correct state documentation to support tax exemption that the goods were purchased for resale, any tax liability imposed will be passed from the Seller to the Buyer who will be responsible for the assessed tax incurred.

4. DOSTAWA

O ile Sprzedający nie ustali inaczej, wszystkie przesyłki są sporządzane loco zakład produkcyjny Sprzedającego (INCOTERMS 2010). Dostawa do przewoźnika publicznego lub licencjonowanego kierowcy stanowi postawienie do dyspozycji Kupującego i wszelkie ryzyko oraz straty związane z transportem będą stanowić odpowiedzialność Kupującego. Sprzedający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty lub wydatki związane z opóźnieniem dostawy przesyłki. Obie strony rozumieją, że daty dostawy są przybliżone.
Wybór metody i trasy przesyłki należy wyłącznie do Sprzedającego, o ile Kupujący nie dostarczy wyraźnych instrukcji zaakceptowanych przez Sprzedającego na piśmie, zgodnie z poniższymi Warunkami i zasadami. W przypadku, gdy Sprzedający przygotuje przesyłkę, a Kupujący opóźni dostawę, obowiązują warunki płatności zgodne z dniem, w którym Sprzedający przygotował przesyłkę do wysłania tak, jakby przesyłka została tego dnia wysłana do Kupującego. W takim przypadku Kupujący zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z przeładunkiem i przechowaniem Towarów oraz dozorem nad nimi. Przyjęcie Towarów przez Kupującego stanowi zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych z opóźnieniem przesyłki. Kupujący i Sprzedający zgadzają się, że jeśli chodzi o realizację zamówienia przez Sprzedającego „TERMINY W PONIŻSZUM ZAMÓWIENIU NIE SĄ OSTATECZNE”.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania Towarów do pięciu (5) dni przed wyznaczonymi datami dostawy. Nie wpłynie to na warunki płatności, cenę oraz jakiekolwiek inne warunki zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub niewyprodukowanie towarów wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub jego podwykonawców, w tym, między innymi, opóźnienie lub niewykonanie zamówienia w całości lub częściowo wynikające z działania siły wyższej, działania Kupującego, władz cywilnych lub wojskowych, zmiany priorytetów, pożarów, strajków, powodzi, aktów terrorystycznych, powstań, epidemii, kwarantann, wojen, zamieszek, opóźnień w trakcie transportu, działań wojennych, niemożności zatrudnienia odpowiednich pracowników, niemożności zakupu odpowiednich materiałów lub uzyskania dostępu do zakładów produkcyjnych, lub innych przyczyn podobnych do wymienionych. W przypadku wystąpienia takiego opóźnienia lub niemożności zrealizowania zamówienia, data dostawy zostanie przesunięta o okres równy czasowi straconemu w wyniku przyczyny opóźnienia.

5. WYSYŁKA TOWARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STANIE TEGO SAMEGO DNIA

Aby wysyłka mogła zostać wykonana w dniu składania zamówienia, musi zostać ono dostarczone Sprzedającemu do południa (czasu standardowego wschodniego, EST).

6. POLITYKA WOBEC ZAPLANOWANYCH WYSYŁEK

Wszystkie Towary wymienione w niniejszym zamówieniu mogą zostać wysłane zgodnie z następującymi warunkami:

  • Zwolnienie towarów może zostać wprowadzone do systemu Sprzedającego jedynie, gdy data przesyłki następuje nie później niż 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego.
  • Zwolnienia towarów zostaną wprowadzone do systemu Sprzedającego wyłącznie z konkretnymi datami zwolnienia.
  • Po 6 miesiącach od daty przyjęcia i zaksięgowania zamówienia wszystkie niewysłane fragmenty danego zamówienia mogą podlegać zmianom cen.
  • Po otrzymaniu, zaksięgowaniu i zaplanowaniu realizacji zamówienia w systemie Sprzedającego, zmiana harmonogramu dostaw może podlegać dodatkowym opłatom.
  • Anulowanie złożonego zamówienia podlega opłacie administracyjnej w wysokości co najmniej 25% wartości Towarów objętych tym zamówieniem.
  • Ceny obejmują jedynie zwolnienia, które zostały zaksięgowane i zaakceptowane. Płatność za wszystkie niezaksięgowane i/lub niezaplanowane przesyłki Towarów zostanie ustalona na podstawie ceny Towarów obowiązującej w dniu przesyłki.
  • Minimalna wartość zamówienia to $250,00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania i wystawienia rachunku „tytułem” każdego zamówienia, które zostało zrealizowane i spełnia wymagania i specyfikacje Kupującego określone w zamówieniu, jeśli przesyłka zamówienia jest opóźniona przez Kupującego o więcej niż pięć (5) dni kalendarzowych w stosunku do uzgodnionej daty wysyłki.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności będą realizowane na podstawie daty wystawienia faktury, zgodnie z warunkami Zlecenia zakupu lub Kontraktu. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczana będzie minimalna kwota $50 wraz z odsetkami (i) w wysokości 1,5% miesięcznie (18% rocznie) lub (ii) kwota maksymalna dopuszczalna obowiązującym prawem, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza.

8. OGRANICZONA GWARANCJA

Sprzedawca gwarantuje, że sprzedawane Towary będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w określonym poniżej Okresie Gwarancji. Sprzedawca udziela gwarancji na swoje Towary wyłącznie Kupującemu właściwemu („Gwarancja”). Ponadto, jeżeli Towary są produkowane w oparciu o projekty i specyfikacje Kupującego lub nie są zamontowane zgodnie z instrukcją Sprzedającego, to Kupujący jest zobowiązany zaakceptować te Towary „takie jakie są, z wszystkimi wadami”.

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza Gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszystkie wcześniejsze i obecne gwarancje wyraźne i dorozumiane w tym, między innymi GWARANCJĘ PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU (BEZ WZGLĘDU, CZY JEST ON ZNANY SPRZEDAJĄCEMU). Sprzedający odrzuca, a Kupujący zrzeka się wszystkich innych gwarancji. Sprzedający nie gwarantuje przystosowania produktów do specyficznych potrzeb Kupującego, pracy w otoczeniu szczególnym, nieprzerwanego i bezusterkowego działania i współpracy z wyposażeniem Kupującego.

W przypadku zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji Kupujący jest obowiązany przedłożyć Sprzedającemu reklamację na piśmie wraz z wyszczególnieniem usterek w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu spostrzeżenia usterki lub jej wystąpienia przy zachowaniu odpowiedniej dbałości. Wniosek reklamacyjny należy złożyć nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wygaśnięcia 12-miesięcznego okresu gwarancji. Kupujący będzie zmuszony zrzec się jakichkolwiek reklamacji złożonych po upływie trzydziestu (30) dni od momentu spostrzeżenia usterki lub jej wystąpienia przy zachowaniu odpowiedniej dbałości. Wadliwy Towar lub części należy zwrócić Sprzedającemu wraz z Autoryzacją Zwrotu Materiału (RMA) wystawioną przez zakład Sprzedającego odpowiedzialny za dostawy Towarów, opłatą transportową oraz szczegółowym opisem wad. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne podlega gwarancji, Sprzedający winien opłacić koszty transportu wadliwych Towarów w jedną stronę, z lokalizacji docelowej bądź miejsca wystąpienia usterki, w zależności od tego, która lokalizacja znajduje się bliżej zakładu Sprzedającego. Jeżeli którykolwiek z Towarów nie spełnia warunków określonych powyższą Gwarancją w okresie gwarancyjnym, Sprzedający powinien – zgodnie z uznaniem – (a) naprawić bądź wymienić Towary, bądź (b) udzielić Kupującemu kredytu w wysokości ceny zakupu Towarów. POWYŻSZE WINNO STANOWIĆ CAŁKOWITE I WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE WOBEC KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY NIE MA PRAWA DOMAGAĆ SIĘ ŻADNYCH INNYCH FORM ODSZKODOWANIA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH DZIAŁAŃ. Ponadto, gwarancja Sprzedającego traci ważność w przypadku nieprawidłowego (i) użytkowania, przechowywania, obsługi, montażu i konserwacji Towarów i (ii) ich demontażu, zapakowania i wysyłki do Sprzedającego przez Kupującego. Jeżeli podczas zwrotu Towaru na Gwarancji wykazany zostanie „Brak znalezionych wad”, Kupujący ma obowiązek dokonać aktualizacji RMA i zwrócić koszty wysyłki. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za usunięcie Towarów ze sprzętu Kupującego bądź ich ponowną instalację u Kupującego. Żadna z osób, takich jak agent, dystrybutor czy przedstawiciel Sprzedającego, nie jest upoważniona do wydawania w imieniu Sprzedającego jakiejkolwiek innej formy gwarancji lub innej gwarancji dotyczącej Towarów produkowanych przez Sprzedającego. Wynikające z Gwarancji odszkodowanie dla Kupującego będzie wyłączne i będzie zastępować wszystkie inne dostępne prawnie formy odszkodowania. Niniejszy Rozdział obowiązuje nawet w przypadku wygaśnięcia bądź zerwania wszelkich umów pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

9. OKRES GWARANCJI

Marka produktu Produkty Okres gwarancji

Thomson

Łożyska i prowadnice

Siłowniki liniowe

Skrzynie napędów

Hamulce sprzęgła

Śruby kulowe

Śruby pociągowe

Systemy, prowadnice i stoły liniowe

Wszystkie inne urządzenia mechaniczne

12 miesięcy od daty Wysyłki

Uwaga: Gwarancją nie są objęte zastosowania łożysk liniowych firmy Thomson niewykorzystujące zespołów wałów liniowych 60.

10. GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie komputerowe, dołączone do niektórych materiałów lub towarów nabytych przez Kupującego zostało zaprojektowane, aby wykonywać określone zadania określone w dostarczonej dokumentacji i jest oferowane w aktualnej postaci. Odpowiedzialność za określenie, czy funkcje oprogramowania spełniają wymagania Kupującego oraz za potwierdzenie poprawnego działania tego oprogramowania leży po stronie Kupującego. Kupujący rozumie, że programy te są tak skomplikowane, że mogą zawierać wady naturalne oraz, że Sprzedający nie gwarantuje, że wszystkie funkcje tego oprogramowania będą działać poprawnie po dostawie oprogramowania. W przypadku serwerów automatyzacji Sprzedającego korzystających z oprogramowania, niepoprawne odczytanie danych z serwera automatyzacji lub zapisanie ich na serwerze automatyzacji może spowodować, że oprogramowanie obsługujące serwer będzie działać niepoprawnie i może doprowadzić do załamania się serwera automatyzacji i/lub programu zapisującego na serwerze automatyzacji. Niepoprawne odczytywanie danych z serwera automatyzacji lub niepoprawne zapisywanie ich może spowodować, że urządzenie kontrolowane przez ten serwer będzie działać niepoprawnie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone jakiemukolwiek urządzeniu lub szkody wyrządzone przez jakiekolwiek urządzenie wynikające z niepoprawnego odczytywania danych z serwera automatyzacji i/lub zapisywania ich na serwerze automatyzacji.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ILE NINIEJSZA GWARANCJA NIE STANOWI INACZEJ, SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTŁU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ PRZYPADKOWYCH, POŚREDNICH I WYNIKOWYCH, OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKONANIA, OPÓŹNIONEGO WYKONANIA BĄDŹ NIEWYKONANIA NINIEJSZEGO ZLECENIA, NIEZALEŻNIE, CZY DOCHODZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKA Z UMOWY, SPRAWIEDLIWOŚCI, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH DZIAŁAŃ. SPRZEDAJĄCY JEST OBOWIĄZANY JEDYNIE DO PRZEPROWADZENIA NAPRAWY BĄDŹ WYMIANY (W PRZYPADKU TAKIEJ OPCJI I ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI SEKCJI 8), W SWOIM AUTORYZOWANYM ZAKŁADZIE NAPRAWCZYM, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB CZĘŚCI, KTÓRE W OPINII SPRZEDAJĄCEGO SĄ WADLIWE W WYNIKU ZASTOSOWANIA WADLIWYCH MATERIAŁÓW BĄDŹ ZŁEGO WYKONANIA, ZGODNIE Z GWARANCJĄ SPRZEDAJĄCEGO NAWET W PRZYPADKU, GDY  ODSZKODOWANIE WOBEC KUPUJĄCEGO NIE SPEŁNIA SWEGO PODSTAWOWEGO CELU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA SPRZEDAJĄCEGO NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU BYĆ WYŻSZA NIŻ CENA ZAKUPU REKLAMOWANEGO PRODUKTU. POSTANOWIENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE SĄ WIĄŻĄCE NAWET W PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA BĄDŹ ZERWANIA UMOWY I OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE, CZY KUPUJĄCY DOCHODZI SWYCH PRAW NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH DZIAŁAŃ.

12. OGÓLNE WARUNKI ODSZKODOWANIA

Kupujący zabezpiecza i zwalnia Sprzedającego (oraz podległych mu urzędników, dyrektorów, pracowników i spółki zależne, określane zbiorczo jako „Sprzedający”) od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, odszkodowań, strat, kosztów i wydatków (w tym między innymi kosztów prawnych poniesionych przez Sprzedającego) wynikających bądź związanych z roszczeniami osób trzecich wobec Sprzedającego w wyniku użytkowania bądź odsprzedaży Towarów przez Kupującego, lub w wyniku użytkowania bądź odsprzedaży tych Towarów przez osoby trzecie. Dla przykładu i bez żadnego wyjątku Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z używania Towarów w zastosowaniach mobilności osobistej czy w urządzeniach kołowych bądź rekreacyjnych.

13. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE PRAW PATENTOWYCH

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek patentów, znaków handlowych, praw autorskich, wizerunków handlowych, tajemnic handlowych i podobnych praw za wyjątkiem sytuacji określonych w tym artykule. Odpowiedzialność Sprzedającego będzie ograniczona zgodnie z artykułem 11. Sprzedający przejmie odpowiedzialność i wniesie sprzeciw przeciwko pozwom wobec Kupującego o naruszenie patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych, nazw towarowych zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych praw autorskich, wizerunków handlowych i tajemnic handlowych (wspólnie określanych jako „Prawa własności intelektualnej) zgodnie z ograniczeniami i warunkami określonymi w tym artykule. Sprzedający na własny koszt podejmie się obrony Kupującego oraz zapłaci koszty związane z ugodami lub odszkodowaniami zasądzonymi w ramach jakichkolwiek kroków prawnych podjętych przeciwko Kupującemu na podstawie oskarżeń o to, że towar sprzedany Kupującemu („Towar”) narusza Prawa własności intelektualnej strony trzeciej. Obowiązek Sprzedającego do przejęcia odpowiedzialności i prowadzenia obrony Kupującego jest uwarunkowany poinformowaniem Sprzedającego przez Kupującego w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o tych oskarżeniach, oraz posiadaniem przez Sprzedającego pełnej kontroli nad obroną przed wszelkimi oskarżeniami lub krokami prawnymi, włączając negocjacje dotyczące ugody lub kompromisu. Jeśli Towar podlega roszczeniu dotyczącemu łamania Praw własności intelektualnej strony trzeciej, Sprzedający może, według uznania, nabyć na rzecz Kupującego prawo do dalszego korzystania z Towaru, wymienić lub zmodyfikować Towar tak, aby nie naruszał Praw własności intelektualnej lub zaoferować przyjęcie zwrotu Towaru w zamian za kwotę zakupu pomniejszoną o odpowiednią stratę wartości. Niezależnie od powyższego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu naruszenia Praw własności intelektualnych oparte na informacji dostarczonej przez Kupującego lub roszczenia związane z Towarami, których konstrukcja została w całości lub w części określona przez Kupującego, lub z tytułu naruszeń wynikających z modyfikacji, łączenia lub wykorzystania Towaru w układzie. Poprzednio wymienione warunki określają jedyną i wyłączną odpowiedzialność Sprzedającego i jedyny i wyłączny środek ochrony prawnej Kupującego przed naruszeniem Praw własności intelektualnej. Jeśli roszczenie oparte jest na informacji od Kupującego lub jeśli konstrukcja Towaru została określona w całości lub części przez Kupującego, Kupujący przejmie odpowiedzialność i wniesie sprzeciw wszelkim powództwom, a także zrekompensuje Sprzedającego za koszty, wydatki lub zasądzenia będące skutkiem jakiegokolwiek roszczenia względem Towaru z tytułu naruszenia patentów, znaków handlowych, praw autorskich, wizerunków handlowych, tajemnic handlowych lub podobnych praw.

14. PRAWA WŁASNOŚCI

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie wzorniki, narzędzia, przyrządy obróbkowe i osprzęt, rysunki, projekty, oprogramowanie i inne materiały i dane opracowane, stworzone lub w inny sposób niezbędne w związku z realizacją niniejszego zamówienia, niezależnie od jakichkolwiek opłat, pozostaną własnością Sprzedającego oraz w posiadaniu i pod kontrolą Sprzedającego.
O ile niniejsze zamówienie nie stanowi inaczej, Kupujący nie będzie posiadał tytułu prawnego do danych technicznych, Praw własności intelektualnej ani oprogramowania komputerowego związanych z niniejszym zamówieniem. W przypadku zgody Sprzedającego na dostarczenie Kupującemu w związku z niniejszym zamówieniem, informacji, rysunków, projektów i danych będących własnością Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że te informacje, rysunki bądź dane nie będą ujawniane stronom trzecim oraz nie będą wykorzystywane przez Kupującego bez pisemnej zgody autoryzowanego przedstawiciela Sprzedającego.

15. PRAWO DO TOWARÓW; NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z WARUNKÓW; NIEWYPŁACALNOŚĆ

Jeśli kupujący stanie się niewypłacalny lub jeśli Kupujący naruszy z jakichkolwiek powodów warunki niniejszej umowy lub jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Sprzedający będzie uprawniony, według własnego uznania, przerwać dalszą realizację całości lub części zamówienia, wstrzymać wysyłkę, w całości lub w części, i/lub nakazać zwrot towarów już wysłanych i je przejąć, a także przywrócić posiadanie wszystkich towarów, które mogą być przechowywane u Sprzedającego w imieniu Kupującego bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek innych czynności. Kupujący zgadza się, że wszystkie towary w ten sposób wstrzymane, zwrócone, ponownie przejęte lub przywrócone w posiadanie staną się całkowicie własnością Sprzedającego, o ile Kupujący otrzyma w ich zamian kredyt. Poprzednio wymienione ustalenia nie mogą być interpretowane, jako ograniczające w jakikolwiek sposób prawa lub środki ochrony prawnej, do których Sprzedający jest uprawniony w ramach niniejszej umowy, prawa lub zasady słuszności.

16. WARUNKI

Zamówienie zostaje przyjęte przy porozumieniu, że jest ono zależne od możliwości pozyskania przez Kupującego niezbędnych surowców, a zamówienie i wszystkie wysyłki objęte niniejszym zamówieniem są uzależnione od aktualnego harmonogramu produkcji Sprzedającego oraz rządowych rozporządzeń, nakazów, dyrektyw i ograniczeń, które mogą od czasu do czasu wchodzić w życie.

17. ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

Zrzeczenie się przez Sprzedającego dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków i zasad nie stanowi zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu jakiegokolwiek innego naruszenia. Niewyegzekwowanie przez Kupującego stosowania się do jakichkolwiek ustaleń niniejszych Warunków i zasad nie stanowi zrzeczenia się tych ustaleń ani nie narusza prawa Sprzedającego do wyegzekwowania stosowania się do tych ustaleń w dowolnym momencie. W przypadku, gdy którekolwiek z ustaleń niniejszych Warunków i zasad stało się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z prawem, wszystkie pozostałe ustalenia pozostaną ważne i możliwe do wyegzekwowania.

18. PRZEKAZANIE

Kupujący nie przekaże, nie zawrze umowy na podwykonawstwo lub w żaden inny sposób nie przeniesie tego zamówienia, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Sprzedającego, i każde takie przekazanie, zawarcie umowy na podwykonawstwo lub inne przeniesienie bez pisemnej zgody Sprzedającego będzie uznane za nieważne.

19. MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ KUPUJĄCEGO

Wszystkie materiały i cały sprzęt, którego właścicielem jest Kupujący i który Kupujący dostarczył Sprzedającemu, Sprzedający będzie ostrożnie przechowywał i eksploatował, ale Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkową stratę lub za uszkodzenie tych materiałów i tego sprzętu.

20. ZMIANY

Modyfikacja części lub całości zamówienia może zostać przeprowadzona wyłącznie za zgodą Sprzedającego i na warunkach umożliwiających sprawiedliwą zmianę zamówienia zarówno pod względem ceny jak i harmonogramu dostawy towarów objętych zamówieniem. Zmiany zostaną uznane i wprowadzone jedynie po przekazaniu ich Sprzedającemu przez autoryzowanego przedstawiciela Kupującego w formie pisemnej.

21. ANULOWANIE

Anulowanie zamówienia w całości lub w części może zostać dokonane wyłącznie po uprzedniej zgodzie udzielonej przez Sprzedającego na piśmie i na warunkach, które zabezpieczą Sprzedającego przed jakimikolwiek stratami i umożliwią sprawiedliwy zysk.

22. MIEJSCE WYTWORZENIA

Sprzedający ma prawo do określenia, w którym zakładzie wytwórczym Sprzedającego część lub całość towarów objętych zamówieniem zostanie wytworzonych, przetworzonych, zmontowanych, itd.

23. ZASTRZEŻENIE PRAW

Sprzedający zastrzega sobie prawo do udoskonalania towarów lub wprowadzania do nich zmian bez obowiązku udoskonalania towarów sprzedanych Kupującemu lub wprowadzania do nich tych zmian.

24. INSPECKJA I PRZYJĘCIE TOWARÓW

Ostateczna inspekcja i przyjęcie towarów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia zostaną przeprowadzone przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od daty dostarczenia towarów do Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, gdy inspektor lub autoryzowany przedstawiciel Kupującego dokona inspekcji towarów w zakładzie Sprzedającego. Nieprzeprowadzenie przez Kupującego inspekcji i nieodrzucenie w formie pisemnej tych towarów w wymienionym wcześniej terminie (w przypadku, gdy nie odbyła się inspekcja w zakładzie Sprzedającego) będzie oznaczać przyjęcie tych towarów. W przypadku, gdy Kupujący oddeleguje inspektora do przeprowadzenia inspekcji i przyjęcia towarów na terenie zakładu Sprzedającego, podpisanie odpowiedniej dokumentacji testowej przez inspektora lub autoryzowanego przedstawiciela będzie stanowić wyrażenie zgody na przyjęcie towarów przez Kupującego.

25. INSTALACJA

Wszystkie towary zostaną zainstalowane przez Kupującego i na koszt Kupującego. Na żądanie Kupującego, Sprzedający może zapewnić usługę instalacji, za która wynagrodzenie będzie naliczane według stawki obowiązującej w momencie wykonania usługi oraz będzie obejmowało dodatkowe wydatki, włączając koszty podróży, rachunki hotelowe i koszty utrzymania.

26. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO; OGRANICZENIE KROKÓW PRAWNYCH

Niniejsze zamówienie jest objęte i interpretowane zgodnie z przepisami tego stanu w USA, w którym znajduje się zakład produkcyjny Sprzedającego. Żadne kroki z tytułu sprzedaży towarów objętych niniejszym zamówieniem, za wyjątkiem kroków podjętych przez Sprzedającego w celu odzyskania kwoty równej cenie sprzedaży tych towarów, nie mogą zostać podjęte przez żadną ze stron po upłynięciu jednego (1) roku od dnia wystąpienia przyczyny tych kroków.

27. UMOWY Z RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH

W przypadku, gdy niniejsze zamówienie zostaje złożone zgodnie z kontraktem głównym bądź kontraktem na podwykonawstwo zawartym z Rządem Stanów Zjednoczonych, wcześniejsze warunki sprzedaży zostaną adekwatnie zmodyfikowane (w zakresie obligatoryjnego transferu wyłącznie), aby uwzględniały warunki i zasady ustawy przetargowej Stanów Zjednoczonych (Federal Acquisition Regulations) będące w mocy od daty zamówienia i odnoszące się jedynie w oparciu o wartość niniejszego zamówienia.

28. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Kupujący potwierdza, że wszystkie towary oraz dane techniczne związane z tymi towarami przed eksportem mogą podlegać kontroli Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub Departamentu Stanu i, że te towary mogą wymagać uzyskania pozwolenia przed eksportem lub reeksportem ze Stanów Zjednoczonych. Kupujący zgadza się, że nie będzie eksportował ani reeksportował lub w inny sposób rozpowszechniał towarów lub danych technicznych z nimi związanych wbrew przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych.

29. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów

W kwestii transakcji, do których normalnie zastosowanie miałaby Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 r. (UNCISG) i niezależnie od miejsca, które wyznaczyły strony danego zamówienia, w którym rozpatrywane będą wszelkie spory, prawa i zobowiązania stron niniejszego zamówienia, włączając w to niniejsze Warunki i zasady, nie będą regulowane ustaleniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

back to top