Skip to content Skip to navigation

Thomson Neff Industries GmbH Şart ve Koşulları

Terms & Conditions of Sale of Thomson Neff Industries GmbH >

Terms & Conditions of Purchasing of Thomson Neff Industries GmbH >

Shipping Instructions Thomson Neff Industries GmbH >

 

I.  Genel Hükümler

1.  Bu Satış Genel Kayıt ve Koşulları (GTCS) Thomson Neff GmbH (buradan sonra Tedarikçi olarak anılacaktır) ile müşterileri (buradan sonra Alıcı olarak anılacaktır) arasındaki tüm akdi ilişkiler için geçerli olacaktır. GTCS, Alıcının sadece bir girişimci (Unternehmer) (Alman Medeni Hukukunun [BGB] 14. Kısmının anlamı dahilinde), kamu hukuku uyarınca oluşturulmuş tüzel kişilik (juristische Person des öffentlichen Rechts) veya kamu sektörü fonlama şirketi (öffentlich-rechtliches Sondervermögen) olması durumunda geçerlidir.

2.  GTCS özellikle taşınabilir öğelerin (buradan sonra Mallar olarak anılacaktır) Tedarikçinin bizzat Malları üretmesi ya da bunları tedarikçilerden (Alman medeni Kanununun 433. ve 651. Bölümleri) temin etmesine bakılmaksızın satışı ve/veya tedariki sözleşmeleri için geçerlidir. Zaman zaman değişiklik yapıldığı üzere GTCS, her bir münferit vakada GTCS'ye ileride ilave referansta bulunmak amacıyla Tedarikçinin hesabına herhangi bir gereklilik olmadan aynı Alıcıyla hareketli öğelerin satışı ve/veya teslimiyle ilgili gelecek sözleşmelere dair bir çerçeve anlaşması olarak da geçerlidir.

3. Bu GTCS münhasıran uygulanır olacaktır. Alıcının GTCS'den ayrılan, bununla çatışan veya buna ek olan her türlü genel kayıt ve koşulları, ancak Tedarikçi bunun geçerliliğine açıkça rıza göstermişse ve gösterdiği rıza derecesinde bu sözleşmenin bir parçasını oluşturacaktır. Bu rıza gerekliliği Tedarikçinin, Alıcının genel kayıt ve koşulları bildiği bilgisiyle Alıcıya koşulsuz olarak bir teslimat gerçekleştirdiği durumlar dahil olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm durumlarda geçerli olacaktır.


II.  Sözleşmenin Sonuçlandırılması

1. Tedarikçinin teklifleri değişikliğe tabi olacak ve bağlayıcı teklifler olmayacaktır.

2. Alıcı tarafından Mallar için sipariş verilmesi bağlayıcı bir akdî teklif olarak kabul edilecektir. Sipariş aksini öngörmedikçe, Tedarikçinin söz konusu teklifin eline ulaşmasından sonra dört hafta içerisinde bu akdî teklifi kabul etmeye hakkı olacaktır.

3. Kabul işlemi ya yazılı olarak (ör. siparişin onaylanmasıyla) ya da Malların Alıcıya teslim edilmesiyle beyan edilebilir.


III.  Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

1. Fiyatlar depoda teslimi baz alacak ve ambalaj ve uygulanır satış vergisini (Umsatzsteuer) içermeyecektir.

2. Tedarikçi kurulum veya montajı gerçekleştirmeyi üstlenmişse ve aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı kararlaştırılan bedele ilaveten seyahat masrafları, araçların ve Tedarikçi tarafından tayin edilen kişilerin kişisel bagajlarının nakliye masrafları ve ödenekler (Auslösungen) dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm gerekli tali masrafları üstlenecektir.

3. Her türlü gümrük resmi, harç, vergi ve devlete ödenecek diğer ücretler Alıcıya aittir. Tedarikçi Alman Ambalaj Nizamnamesine (Verpackungsverordnung) tabi hiçbir nakliye veya diğer ambalaj malzemesinin iadesini kabul etmeyecektir; bunlar Alıcının malı olacaktır.

4. Ödemeler mutlaka serbest Tedarikçinin ödeme ofisine yapılmalıdır.

5. Faturalar 30 gün içinde eksiksiz ödenecektir. Alıcı bu ödeme süresinin bitimiyle birlikte ödemede temerrüde düşmüş olacaktır. En az yüzde 12 ile sınırlı olarak taban ücret (Basiszins-satz) üzerinden yüzde 8 daha fazla bir ücrette temettü süresi için satın alma ücreti üzerinden faiz ödenir. Tedarikçi, bu tür faizi aşan temerrüt kayıpları ile ilgili olarak talepte bulunma hakkını saklı tutar. Bu durum, Tedarikçinin iş adamlarından (Kaufleute) ticari temerrüt faizi (kaufmännischer Fälligkeitszins) talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla geçerlidir (Alman Ticaret Yasasının [HGB] 353. Bölümü).

6. Alıcının ancak karşı talebin nihai veya bağlayıcı bir karar ile alınması veya ihtilafsız olması durumunda taleplere karşı bir telafi etme hakkı (Aufrechnung) olacaktır. Aynı durum tutma hakkı için de geçerlidir ve bu tutma hakkının geçerli şekilde uygulanması ayrıca alıcının karşı talebinin mutlaka aynı akdî ilişki uyarınca yapılmasını gerektirir.


IV.  Teslim Süreleri; Teslim Etmeme ve Teslimatı Almama

1. Teslimatlar için belirlenen süreler yalnız Alıcıya temin edilecek tüm belgelerin ve ayrıca gerekli izinlerin ve gümrük izinlerinin, özellikle planlarla ilgili olanların zamanında teslim alınması ve diğer yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi durumunda gözetilebilir. Bu koşullar zamanında yerine getirilmezse Tedarikçinin süreleri makul düzeyde uzatmaya hakkı olacaktır; bu hak, Tedarikçinin gecikmeden sorumlu olduğu durumlarda geçerli değildir.

2. Süreler; seferberlik, dahili kargaşa ya da benzeri olaylar, örneğin grev veya lokavt gibi Mücbir Sebeplerden dolayı gözetilmezse Tedarikçinin süreleri makul düzeyde uzatmaya hakkı olacaktır.

3. Tedarikçinin teslimat konusunda gecikmesi ve Alıcının bundan kaynaklı zararı olduğunu kanıtlayabilmesi durumunda, Alıcı, teslimatın iletilmeyen kısmı için her hafta ücretin %0,5'i kadar tazminat talep edebilir ancak bu tazminat toplamda %5'i aşamaz. Alıcının gecikmeli teslimatın yanı sıra performans açısından talep ettiği ve bir önceki cümlede belirtilen limitleri aşan tazminat (Schadensersatz statt der Leistung) her gecikmeli teslimat durumunda, Tedarikçinin teslimatı yapması için verilen son tarihe ulaşıldıktan sonra dahi hariç tutulacaktır. Bu durum, Madde XI, No. 2'de öngörülen durumlar için geçerli değildir.

4. Tedarikçinin talebi üzerine Alıcı iki hafta içerisinde Alıcının geciken teslimattan dolayı sözleşmeyi feshedip etmediğini beyan edecektir. Alıcı belirtilen süre zarfında söz konusu beyanda bulunmazsa fesih hakkını kaybedecektir.

5. Gönderim veya devir-teslimin Alıcının talebi üzerine gönderime hazırlık beyanından sonraki bir aydan daha uzun süre boyunca ertelenmesi halinde, bir ayın tamamlanmasının ardından Alıcıdan her hafta teslim edilecek kalemlerin fiyatının %1'i kadar depolama ücreti talep edilebilir, ancak bu tutar %100'ü aşamaz. Sözleşmenin tarafları, oluşan depolama masraflarının daha yüksek veya daha düşük olduğunu kanıtlama hakkını saklı tutar; sabit toplam depolama ücreti, diğer kapsamlı parasal taleplere uygulanır.

6. Malların iadesine dair akdî bir hakkın kararlaştırıldığı durumda, ambalaj ve gönderim maliyetleri Alıcıya aittir. Kötüleşme ve muhtemel tahrip riski, iade edilen Malların teslim alınmasına kadar Alıcıya aittir.


V.  Teslimat, Risk Aktarımı

1. Teslimat depoda teslimi baz alacaktır; bu durum, aynı zamanda gerçekleşme yerini (Erfüllungsort) oluşturur. Alıcının talebi ve hesabına, Mallar farklı bir yere (teslim yoluyla satış, Versendungskauf) gönderilebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, Tedarikçinin bizzat teslimat türünü belirlemeye hakkı vardır (nakliye şirketi, teslim yöntemi, ambalajlama dahil, ama bunlarla sınırlı değil).

2. Malların kaza sonucu tahribi veya kaza sonucu kötüleşmesi riski ile gecikme riski navlunsuz teslimat durumu da dahil olmak üzere aşağıdaki şekilde Alıcıya geçer:

Teslim yoluyla satış durumunda Mallar taşıyıcıya, nakliye komisyoncusuna veya Malların teslimi için tayin olunan tüm diğer kişi ve kuruluşlara geçtiğinde risk el değiştirir. Alıcının talebi ve hesabına, teslimat nakliyenin standart risklerine karşı Tedarikçi tarafından sigortalanacaktır;        

Kurulum veya montajı içeren teslimatlarda kullanıma alma gününde veya kararlaştırılması durumunda arızasız deneme işletiminin ardından.

Alıcının Malların muayenesi ve kabulünü (Abnahme) gerekli gördüğünün kararlaştırıldığı durumlarda risk, söz konusu muayene ve kabulün ardından gerçekleşir. Yukarıdakiler saklı kalmak üzere, belirli bir sonucu gerektiren iş sözleşmelerini düzenleyen yasal kurallar (Werkvertragsrecht) uygun şekilde geçerlidir; madde VI, No. 6 bundan etkilenmez.       

3. Gönderim, devir-teslim, kurulum veya montajın başlatılması veya gerçekleştirilmesi, işletime alma veya deneme işletimi Alıcının sorumlu olduğu nedenlerden dolayı gecikirse veya Alıcı başka bir nedenden dolayı teslimatı almazsa risk Alıcıya geçer..       

4. Alıcı küçük kusurlardan dolayı bir teslimatı reddedemez. Kurulumda teslime, bu durum Alıcı için makul olduğu sürece izin verilir.


VI. Muayene ve Kabul

Tedarikçi teslimatın muayene ve kabulünü talep ederse, Alıcı teslimatın ardından iki haftalık süre zarfında bu muayene ve kabulü gerçekleştirecektir. Bunun ihmali durumunda Alıcı belirtilen süre zarfında hassas şekilde tarif edilen kusur veya hataları yazılı olarak bildirmedikçe söz konusu muayene ve kabul yerine getirilmiş kabul edilecektir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinde mutlaka gözetilmesi gereken son tarih kusur/hata raporunun Tedarikçi tarafından alındığı tarihtir. Kararlaştırılan herhangi bir test evresinin (varsa) tamamlanmasından sonra teslimat kullanıma alınmışsa muayene ve kabul yine gerçekleştirilmiş kabul edilir.


VII. Mülkiyetin muhafazası

1. Tedarikçi, satılan Mallardaki mülkiyetini, satın alım sözleşmesi ve devam eden iş ilişkisi (teminat altına alınan talep) uyarınca Tedarikçinin tüm geçerli ve gelecek talepleri eksiksiz ödenene kadar muhafaza hakkını saklı tutar.

2. Teminat altına alınan talepler eksiksiz olarak ödenmeden önce mülkiyetin muhafazasına tabi Mallar üçüncü taraflara rehin edilemez ve bundaki mülkiyet teminat amacıyla devredilemez. Üçüncü tarafların Tedarikçiye ait mallara erişim kazanması durumunda ya da erişim kazanma derecesinde Alıcı Tedarikçiyi yazılı olarak gecikmeden haberdar etmekle yükümlüdür.

3. Alıcı, işin normal akışı sırasında mülkiyetin muhafazasına tabi Malları yeniden satmaya ve/veya işlemeye yetkili olacaktır. Bu durumda, aşağıdaki ilave hükümler geçerlidir.       

Mülkiyetin muhafazası Tedarikçinin Mallarının işlenmesi, karıştırılması veya bir araya getirilmesinin sonucu olarak oluşan ürünleri tam değerleri derecesinde kapsayacaktır; bu durumda Tedarikçi üretici olarak kabul edilecektir.         

Üçüncü tarafların mallarıyla işlenme, karıştırılma veya bir araya getirilme durumunda üçüncü tarafın mülkiyet hakkı devam ediyorsa Tedarikçi işlenen, karıştırılan veya bir araya getirilen malların fatura değerleriyle orantılı olarak ortak mülkiyet sahibi olacaktır. Tüm diğer durumlarda, mülkiyetin muhafazasına tabi teslim edilen Mallar için geçerli olan kurallar, oluşturulan ürün için de geçerli olacaktır.     

Teminat amacıyla Alıcı, Malların veya Tedarikçinin ortak mülkiyet sahipliği hissesi miktarında yukarıdaki (a) ve/veya (b) durumunda ürünün yeniden satışıyla bağlantılı olarak üçüncü taraflara karşı ortaya çıkan tüm talepleri burada Tedarikçiye tam olarak temlik eder. Tedarikçi bu temliği burada kabul eder. Alıcının alt bölüm 2'de belirtilen yükümlülükleri, temlik edilen taleplerle ilgili olarak da geçerlidir.      

Alıcı, Tedarikçiye ilave olarak üçüncü taraf taleplerini yerine getirmeye yetkili kalacaktır. Tedarikçi; Alıcının Tedarikçiye karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği ve ödemede temerrüde düşmediği derecede, Alıcının varlıklarıyla ilgili olarak aciz takibatının başlatılması için herhangi bir başvuruda bulunulmadığı derecede ve Alıcının yükümlülüklerini yerine getirebilmesinde başka bir kusur olmadığı derecede üçüncü taraf taleplerini yerine getirmekten sakınmayı taahhüt eder. Bununla beraber, bu durumda Tedarikçi Alıcıdan temlik edilen talepleri ve ilgili borçluları bildirmesini, talepleri yerine getirmek için gereken tüm diğer bilgileri temin etmesini, ilgili belgeleri sağlamasını ve borçlulara (üçüncü taraflar) temliğe dair bildirimde bulunmasını isteyebilir.      

Teminatın erişilebilir değerinin, Tedarikçinin teminat altına alınan taleplerini %20'den fazla aşması durumunda Tedarikçi, Alıcının talebi üzerine, Tedarikçi tarafından seçilen teminatları serbest bırakacaktır.

VIII. Kalite Kusurları (Sachmängel)

1. Zaman aşımı süresi içerisinde kalite kusurunun ortaya çıktığı teslimatlar Tedarikçinin tercihine bağlı olarak ve çalışma saatine bakılmaksızın risk el değiştirdiği zaman kusurun zaten var olması kaydıyla ücretsiz olarak onarılacak, değiştirilecek veya yeniden gerçekleştirilecektir.

2. Kalite kusurlarından kaynaklanan kusurlar 12 aylık zaman aşımına süresine tabi olacaktır. Bu, Alman Medeni Kanunu Kısım 438 (1) No. 2 (binalar ve binalarda kullanılan kalemler), 479 (1) (rücu hakkı, Rückgriff-sanspruch) ve 634a (1) No. 2 (bina kusurları) ile daha uzun bir süre belirtildiğinde ya da ölüm, kişisel yaralanma veya sağlık üzerinde zararlı etki oluştuğunda veya Tedarikçi kasti ya da esaslı ihlallerde davrandığında ya da bir kusuru isteyerek (arglistig) gizlemeye çalıştığında geçerli olmayacaktır. Süre bitiminin askıya alınması (Ablaufhemmung), askıya alma (Hemmung) ve zaman aşımı sürelerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili yasal hükümler bundan etkilenmeyecektir.

3. Alıcı kalite kusurlarını yazılı olarak ve gecikmeden Tedarikçiye bildirecektir (hatalı veya yetersiz teslimat dahil, ama bunlarla sınırlı değil). Bu bildirim iki hafta içinde yapılmadığında artık “gecikmesiz” olarak değerlendirilmeyecektir; söz konusu bildirim belirtilen süre zarfında yapılmadığında bu son tarih karşılanmış sayılmayacaktır.

4. Vadesi gelen satın alım fiyatının Alıcı tarafından ödenmesi koşuluna bağlı olarak Tedarikçi belirli performansın (Nacherfüllung) her türlü borçlu olunan çözüm yolunu yerine getirmeye hak sahibi olacaktır. Ancak, böyle bir durumda, Alıcı, Madde III No. 6 cümle 2 gereği, kusur ile ilişkili olarak satın alma ücretinin makul bir kısmını ödememe hakkına sahip olacaktır. Makul görülmeyen kusur bildirimleri Tedarikçiye masraflarının Alıcı tarafından karşılanması hakkını verir.

5. Tedarikçiye ilk önce makul bir süre zarfında belirli performansı yerine getirme fırsatı verilecektir. Belirli performans başarısız olursa Alıcının sözleşmeyi feshetme veya ücrette indirime gitme hakkı olacaktır.

6. Kararlaştırılan mahiyet ve kaliteden (Beschaffenheit) küçük sapmalar veya yalnız küçük kullanışlılık arızaları durumundaki kusurlardan, veya hatalı veya ihmalkar kullanım, aşırı kullanım, uygun olmayan teçhizat, kusurlu işçilik, uygun olmayan temel toprağının sonucu olarak veya sözleşme uyarınca değerlendirilmeyen özellikle harici etkilerden veya çoğaltılamaz yazılım hatalarından kaynaklanan hiçbir talep olmayacaktır. Benzer şekilde, Alıcı veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilen hatalı modifikasyon veya onarım işine ya da bunların sonuçlarına atfedilebilen kusurları temel alan talepler de hariç tutulacaktır.

7. Alıcı; seyahat ve nakliye, emek ve malzeme maliyetleri dahil olmak üzere; harcamaların, teslimat öğelerinin daha sonra Alıcının tesislerinden başka bir yere getirilmesinden dolayı arttığı durumlarda (bu işlem amaçlanan kullanım ile tutarlı olmadıkça) belirli performansın amacı için üstlenilen masraflarla ilgili olarak hiçbir talepte bulunmayacaktır.

8. Alıcının Alman Medeni Kanununun 478. Bölümü (Rückgriff des Unternehmers) uyarınca Tedarikçiye karşı olan rücu hakkı, ancak Alıcının müşterisi ile kusurlardan kaynaklanan talepleri düzenleyen yasak kuralların kapsamını aşan herhangi bir anlaşma yapmadığı sürece mevcut olacaktır. Dahası, Madde VIII No. 7 Alıcının Alman Medeni Kanununun 478. Bölümü, (2) uyarınca Tedarikçiye karşı Alıcının rücu hakkının kapsamı içinde uygun şekilde geçerli olacaktır.

9. Yukarıdaki şartlara halel getirmeksizin, Madde XI (Diğer Hasar Karşılanma Talepleri) hasar talepleri konusunda geçerli olacaktır. Alıcının Tedarikçiye veya onun tayin ettiklerine (Erfüllungsgehilfen) karşı tüm diğer talepleri veya bu madde VIII'de belirtilenlerin dışında kalan ve bir kalite kusurundan kaynaklanan tüm diğer talepler hariç tutulacaktır.


IX.  Endüstriyel Mülkiyet Hakları ve Telif Hakkı; Mülkiyetteki Kusurlar

1. Aksi kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi akdi hizmetlerini üçüncü tarafların endüstriyel mülkiyet haklarından ve telif hakkından (buradan sonra IP Hakları olarak anılacaktır) azade olarak ve yalnızca varış yeri ülkesinde gerçekleştirecektir. Eğer bir üçüncü taraf Tedarikçi tarafından gerçekleştirilen ve sözleşmeye uygun olarak kullanılan hizmetlerle ilgili olarak IP Haklarının ihlalini temel alarak Alıcı aleyhinde makul taleplerde bulunursa Tedarikçi Madde VIII No. 2'de öngörülen süre zarfında Alıcıya karşı aşağıdaki şekilde sorumlu olacaktır:       

a) Tedarikçi kendi seçimi ve hesabına söz konusu tedarikleri ya artık IP Hakkını ihlal etmeyecekleri şekilde değiştirmek amacıyla kullanmak üzere bir lisans edinecek ya da değiştirecektir. Tedarikçinin bu işlemi yapması makul olmayacaksa Alıcı sözleşmeyi feshedebilir ya da yasal kurallara uygun olarak bedeli düşürebilir.       

b) Madde XI hükümleri.       

c) Tedarikçinin yukarıdaki yükümlülükleri yalnız Alıcının üçüncü taraflarca bulunulan talepleri gecikmeden ve yazılı olarak Tedarikçiye bildirmesi, hiçbir ihlali ikrar etmemesi ve her türlü savunma önlemi ile uzlaşma görüşmelerini Tedarikçinin kararına bırakması durumunda geçerli olacaktır. Alıcı, tedarikleri kullanmayı hasar sınırlama amaçları veya başka herhangi bir önemli nedenden dolayı durdurursa, ihlal ikrarının kullanımın devam ettirilmediği gerçeğinden çıkarsanamayacağını üçüncü tarafa belirtmekle yükümlü olacaktır.        

2. Bir IP hakkının ihlalinden bizzat Alıcı sorumlu ise Alıcının talepleri hariç tutulacaktır.        

3. IP Hakkının ihlaline Alıcı tarafından öngörülen spesifikasyonlar, Tedarikçi tarafından öngörülemeyen kullanım türü veya Alıcı tarafından değiştirilen teslimat ya da Tedarikçi tarafından temin edilmeyen ürünlerle beraber kullanım yol açmışsa Alıcının talepleri yine hariç tutulacaktır.     

4. Keşif bedelleri, çizimler, kılavuzlar ve diğer belgelerin (buradan sonra “Belgeler” olarak anılacaktır) kullanımıyla ilgili olarak her türlü mülkiyet hakkı ve/veya telif hakkını burada saklı tutmaktadır. Tedarikçinin önceden onayı olmadıkça üçüncü taraflar Belgelere ulaşamayacaktır ve sözleşme Tedarikçiye verilmezse Belgeler talep üzerine gecikmeden iade edilecektir. 1. ve 2. cümleler Alıcının belgelerine uygun şekilde uygulanacaktır; bununla beraber, Tedarikçinin tedarikleri yasalara uygun şekilde aktardığı üçüncü taraflar bunlara erişebilir.       

5. Yazılımın değiştirilmemesi, kararlaştırılan parametreler içerisinde ve kararlaştırılan teçhizat üzerinde kullanılması kaydıyla Alıcı, Tedarikçi tarafından temin edilen yazılım üzerinde münhasır olmayan kullanım hakkına sahip olacaktır. Alıcı, açık bir kararlaştırma olmadan iki adet yedek kopya oluşturabilir.      

6. Yukarıdaki şartlara halel getirmeksizin, Madde VIII No. 4, 5 ve 9 Satıcının No. 1 a) gereği talepleri konusunda Fikri Mülkiyet Hakkı ihlallerinde geçerli olacaktır.     

7. Başka hukuki geçersizlik durumları söz konusu olduğunda Madde VIII uygun şekilde geçerli olacaktır.       

8. Alıcının Tedarikçiye veya onun tayin ettiklerine (Erfüllungsgehilfen) karşı tüm diğer talepleri veya bu madde IX'da belirtilenlerin dışında kalan ve mülkiyet kusurundan kaynaklanan tüm diğer talepler bundan hariçtir.


X.  Gerçekleştirmenin İmkansızlığı, Sözleşmede Düzenleme Yapılması

1. Tedarikçi imkansızlıktan sorumlu olmadıkça, teslimatın mümkün olmama derecesinde Alıcının, hasarın karşılanması talebinde bulunmaya hakkı olacaktır. Bununla beraber, Alıcının hasar karşılanma talebi, teslimatın imkansızlıktan dolayı amaçlanan kullanıma alınamayan kısmının değerinin %10'u ile sınırlı olacaktır. Bu sınırlama kasıt, büyük ihmal, ölüm, kişisel yaralanma veya sağlığın bozulmasını temel alan zorunlu sorumluluk durumunda geçerli olmayacaktır; bu durum, Alıcının zarar görmesinin ispatlama zorunluluğunda bir değişikliğe yol açmayacaktır. Alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı bundan etkilenmeyecektir.

2. Madde IV, No. 2'deki anlam dahilinde öngörülemeyen olayların ekonomik temeli ya da akdî performansın içeriğini kayda değer derecede değiştirdiği veya Tedarikçinin işlerini önemli düzeyde etkilediği durumlarda sözleşmede, iyi niyet ilkeleri korunarak makul şekilde düzenleme yapılacaktır. Bu işlemin ekonomik olarak makul olmaması durumunda Tedarikçinin sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır. Tedarikçi fesih hakkını kullanmak isterse olaydan haberi olduktan sonra üç hafta içerisinde bu durumu Alıcıya bildirecektir. Tedarikçi belirtilen süre zarfında söz konusu bildirimde bulunmazsa fesih hakkını kaybedecektir.


XI.  Diğer Hasar Karşılanma Talepleri

1. Tedarikçinin, söz konusu sorumluluğun yasal temeline bakılmaksızın hasar sorumluluğu yalnız kasıt veya büyük ihmal durumlarında geçerlidir. Temel ihmal (einfache Fahrlässigkeit) durumunda Tedarikçi, yalnız ölüm, kişisel yaralanma veya sağlığın bozulmasından kaynaklanan hasar ya da temel bir akdî yükümlülüğün (wesentliche Vertragspflicht) (ifası sözleşmenin düzgün şekilde yerine getirilmesini ilk anda mümkün kılan ve akdî bir ortağın, uygun şekilde ifa edilmesine dayandığı ve dayanmaya hakkı olduğu yükümlülük) ihlalinden kaynaklanan hasardan sorumlu olacaktır; bununla beraber, bu durumda Tedarikçinin sorumluluğu öngörülebilir ve tipik hasarın karşılanmasıyla sınırlı olacaktır.

2. Alt bölüm 1'de belirtilen sorumluluk sınırlamaları Tedarikçinin bir kusuru isteyerek (arglistig) gizlediği veya Malların mahiyet ve kalitesine dair bir garanti verdiği durumda geçerli olmayacaktır. İmalatçının garantisi, Tedarikçi tarafından garanti sağlandığı anlamına gelmeyecektir. 1. cümle, Alıcının Alman Ürün Sorumluluk Yasasına (Produkthaftungsgesetz) uygun talepleri için uygun şekilde geçerlidir.

3. Satıcının bu Madde XI kapsamında geçerli taleplerinin olduğu sürece, bu talepler Madde VIII No. 2'deki kalite hasarları için geçerli kısıtlı dönem ile sınırlı olacaktır. Alman Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki tazminat talepleri durumunda, sınırlama dönemleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.


XII. Uygulama Yeri ve Uygulanır Yasalar

1. Alıcı; bir iş adamı (Kaufmann), kamu hukuku uyarınca oluşturulmuş tüzel kişilik (juristische Person des öffentlichen Rechts) veya kamu sektörü fonlama şirketi (öffentlich-rechtliches Sondervermögen) ise, sözleşmeyle bağlantı olarak veya olmayarak doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan tüm ihtilaflar için tek uygulama yeri Tedarikçinin işlerini yürüttüğü yer olacaktır. Bununla beraber, Tedarikçi, Alıcının genel kaza dairesinde de dava açabilir.

2. Bu sözleşmeyle bağlantılı mevcut yasal ilişkiler, Malların Uluslararası Satışına dair Birleşmiş Devletler Sözleşmeler Konvansiyonu (CISG) istisnasıyla Alman maddi hukukuna tabidir. Yukarıda kararlaştırılan mülkiyetin muhafazasının gereklilikleri ve etkileri, Alman yasası lehindeki tercih ilgili yasa uyarınca yasa dışı veya geçersiz olduğu sürece Malların depolanma yerinde uygulanır yasaya tabi olacaktır.

3. Bu GTCS'nin yorumlamaları arasında farklılıklar olduğunda, Almanca sürüm geçerli olacaktır.

back to top