Skip to content Skip to navigation

Koşullar ve Şartlar

Thomson Tedarikçi Şart ve Koşulları >

Thomson Neff GmbH Şart ve Koşulları >

Thomson Tollo GmbH Şart ve Koşulları >

 

1. KABUL

Tüm siparişler Satıcı’nın geçerli üretim tesisinde Satıcı’nın kabulüne tabidir. “Koşullar ve Şartlar” işbu sözleşme kapsamındaki koşullar ve şartlar müştereken, her türlü Satıcının “Satış Şartları ve Koşulları Ek Belgesi”nde ve Satıcının fiyat teklifinde belirtilen şarlar ve koşullar anlamına gelir. “Sözleşme” işbu siparişin ve satın alma emriyle birleştirilen ve söz konusu satın alma emrinin parçası olan Şart ve Koşullar dahil sipariş eklerinin kabulü anlamına gelir. Alıcı kaynaklı şartlar ve koşullar Şart ve Koşullar tarafından hükümsüz kılınır ve Satıcı’nın tam yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanıp özellikle kabul edilmedikçe Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşme veya bu sözleşmenin parçası olamaz. Siparişin varsa onay kopyasının imzalanıp Satıcı’ya verilmesi dahil olmak üzere, herhangi bir siparişin onayı Satıcının ek veya farklı şartları ve koşulları kabul ettiği anlamına gelmediği gibi Satıcının faaliyete geçmesi ek veya farklı şartları ve koşulları içeren bir siparişi kabul ettiği anlamına da gelmez. Satıcı, siparişler kabul edilinceye ve kabul edilmedikçe hiçbir sorumluluğa sahip değildir. Alıcı, Satıcı’nın siparişlerin icrasında kullanımında Satıcı’ya hatalı, eksik veya yanlış veri sunumundan dolayı tüm sorumluluğu üstlenir. Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Sözleşme gerekçesiyle, Satıcı, Malları üreten Satıcının tüzel kişiliğidir.

2. FİYATLAR

Fiyatlar ve sevkıyat teslim süreleri kısıtlama olmaksızın, herhangi bir neden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir, söz konusu değişiklikler Mallara ilişkin hammaddelerin maliyetleriyle ilgilidir. Bu tür değişiklikler ayırtılmış ve/veya onaylanmış siparişler için geçerlidir. Söz konusu değişiklikler genel bilgilerin temini için hazırlanır ve Satıcı adına satışa yönelik fiyat teklifi veya öneri değildir. İskonto teklifinde bulunulmaz ve faturadaki ihmalden kaynaklanan küçük idari hatalar düzeltilir ve zamanından önce ödeme için neden teşkil etmez. Fiyatlandırma Önceki İşler (INCOTERMS 2000) üzerinde yapılır. Mallar, sevkıyat sırasında geçerli olan fiyatlar üzerinden faturalandırılır. Adet siparişleriyle ilgili kısmi sevkıyatlar fatura için ayrı ve bağımsız bir sözleşme kabul edilir. Navlun bedeli aksi belirtilmedikçe “Peşin ödenir ve faturaya eklenir”. Peşin ödenen masraflar Satıcı’nın navlun ve yükleme boşaltma masrafları fiyat listesinden yararlanılarak faturalandırılır. Kurye hizmeti ve/veya US Paket Postası bedelleri önceden ödenir ve geçerli fiyatlardan yararlanılarak faturaya eklenir. Satıcı COD siparişlerini kabul etmez.

3. VERGİLER

Fiyatlara satış, kullanım, tüketim, mülkiyet, ithalat, ihracat vergileri veya yerel, eyalet, federal veya yabancı hükümetlere ait işlemler üzerinden toplanan bu tür vergiler dahil değildir. Bu tür vergiler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcının söz konusu vergileri ödemesi gerektiğinde, bedel faturaya eklenir veya Alıcıya ayrı olarak faturalandırılır. If the Seller (including when agreeing to Drop Ship for Buyer) is subsequently assessed sales tax by a state tax agency because Seller was not able to secure the correct state documentation to support tax exemption that the goods were purchased for resale, any tax liability imposed will be passed from the Seller to the Buyer who will be responsible for the assessed tax incurred.

4. TESLİMAT

Satıcı tarafından aksi kabul edilmedikçe, tüm sevkıyatlar Ex Works (INCOTERMS 2010) Satıcı tesisinden yapılır. Nakliye şirketine veya ruhsatlı kamyon sürücüsüne yapılan teslimatlar Alıcı tarafından yapılır ve sevkıyat ile ilgili her türlü kayıp veya hasar riski Alıcıya aittir. Teslimat gecikmelerinin yol açtığı hasar veya masraflardan Satıcı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Taraflar, teslimat tarihlerinin yaklaşık olduğunu kabul ederler.
Alıcı söz konusu Şartlara ve Koşullara göre Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilen açık talimatlar sunmadıkça, sevkıyat yöntemi ve yolu Satıcı’nın takdirine bağlıdır. Satıcı sevkıyatta bulunmaya hazır olması ve Alıcı’nın teslimatı geciktirmesi halinde, ödeme koşulları teslimatın Satıcı’nın sevkıyatta bulunma tarihi itibariyle etkilenmiş gibi uygulanır. Malların kullanımı, bakımı ve muhafazasıyla ilgili tüm maliyetler Alıcı’ya aittir. Malların Alıcı tarafından kabulü gecikmeyle ilgili tüm haklardan feragati teşkil eder. Alıcı ve Satıcı, Satıcı’nın söz konusu siparişi icrasında “ZAMANIN KRİTİK ÖNEME SAHİP OLMADIĞINI” kabul eder.
Satıcı, ödeme, ücret veya siparişle ilgili diğer koşullardan etkilenmeksizin, Malları belirtilen teslim tarihlerinin öncesinde, beş (5) gün içinde sevk etme hakkını saklı tutar. Bütün veya kısmi gecikme veya hatalar, mücbir sebepler, Alıcının eylemleri, sivil veya askeri otoritenin eylemleri, öncelikler, yangın, grev, sel, terörizm, isyan, epidemik, karantina, savaş, ayaklanma, nakliye gecikmeleri, halk düşmanı, gerekli iş, materyal veya üretim tesisi edinememe ve bu sayılanlara benzer diğer nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Satıcı, kendisinin veya alt yüklenicilerinden birinin kontrolünü aşan teslimat gecikmeleri veya üretim hatalarından sorumlu tutulmayacaktır. Bu tür bir gecikme veya hatanın meydana gelmesi halinde, teslimat tarihi, gecikmenin nedenine göre kaybedilen süreye eşit olarak uzatılır.

5. STOKTAKİ MALLARIN AYNI GÜN SEVKIYATI

Siparişler, aynı gün içinde yapılacak sevkıyata uygun olarak Öğlen (Doğu Standart Saati) alınmalıdır.

6. TAKVİME BAĞLANMIŞ SEVKIYAT POLİTİKASI

Listelenen tüm Mallar aşağıda belirtilen koşullar kapsamında takvime bağlanmış sevkıyat için uygundur:

  • Satıcının sistemine girilecek sürümler Satıcının siparişi almasından sonraki 12 ay içinde talepte bulunulan sevkıyat ile sınırlıdır.
  • Satıcının sistemine yalnızca serbest bırakma tarihleri kesin olan serbest bırakmalar girilecektir.
  • Bir siparişin sevk edilmeyen tüm birimleri, orijinal sipariş makbuzu ve ayırmadan 6 ay sonra fiyat değişikliğine tabi tutulacaktır.
  • Sipariş alınıp, ayrıldıktan ve Satıcının sisteminde takvime bağlandıktan sonra, teslimat planıyla ilgili değişiklikler ek maliyete tabi tutulur.
  • Takvime bağlanmış siparişin iptali Malların fiyatının en az %25’i üzerinden iptal bedeline tabi tutulacaktır.
  • Fiyatlar yalnızca ayrılmış ve onaylanmış serbest bırakmalar için geçerlidir. Rezerve edilmemiş ve/veya takvime bağlanmamış Malların tamamı sevkıyat sırasındaki Malların fiyatı üzerinden faturalandırılır.
  • Minimum sipariş bedeli 250.00$ olarak kabul edilir.

Satıcı, söz konusu siparişin Alıcı tarafından planlanan sevkıyat tarihinden itibaren beş (5) takvim gününden daha fazla gecikmesi halinde, tamamlanmış olan ve Alıcının gerekliliklerini karşılayan siparişi "yerinde" gönderme ve faturalama hakkını saklı tutar.

7. ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler, Satın Alma Emri ya da Kontrat şartlarına göre fatura tarihindeki alacaklardır. Asgari 50 $ gecikme bedeli ve aylık %1,5 (i) faiz oranı (yıllık %18) ya da (ii) uygulanacak hukuk altında izin verilen üst sınır, hangisi daha az ise, geçmiş alacak hesaplarına yüklenebilir.

8. SINIRLI GARANTİ

Satıcı, bu anlaşmanın hükümleri altında satılan Ticari Malları, aşağıda ifade edilen Teminat Süresi sürecinde malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Satıcı Mal(lar)ını sadece esas Alıcıya garantiler (“Garanti”). Buna ek olarak Malların, Alıcı’nın tasarımları ya da tanımlamalarına dayanarak imal edilmesi ya da Satıcının talimatları ya da yönergelerine uygun olarak kurulmaması durumunda, Alıcı Malları "Olduğu Gibi, Garanti Verilmeksizin" kabul eder.

Bu Bölümdeki Garanti, (SATICIYA OLDUĞU BİLİNSİN YA DA BİLİNMESİN) TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ ZIMMİ TEMİNATLAR ile sınırlı olmamak kaydıyla, hüküm ya da kanun ya da bundan başkaları uyarınca, açık ya da ima edilmiş, diğer tüm garantileri kapsam dışında bırakır ve onların bedelidir. Bu gibi diğer tüm garantiler, işbu belgede Satıcı tarafından kabul edilmemiş ve Alıcı tarafından feragat edilmiştir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın Satıcı, malların Alıcı’nın özel ihtiyaçlarına uygun olacağını, özel her türlü ortamda çalışacağını, kesintisiz performans sergileyeceğini ya da hatasız olacağını ya da Alıcı’nın ekipmanıyla birlikte çalışacağını garanti etmez.

Alıcı teminat talebinde bulunursa, belirtilen arıza tebliğ, bu gibi herhangi bir arızanın ilk kez keşfedildiği ya da makul ihtimam sırasında keşfedildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde Satıcıya verilmelidir. Hiçbir şekilde, 12-aylık teminat süresine müteakip otuz (30) günden sonra hak talebinde bulunulamaz. Alıcı, arızanın ilk keşfedildiği ya da makul ihtimam sırasında keşfedildiği zamandan itibaren otuz (30) gün içerisinde bulunmadığı herhangi bir hak talebinden feragat etmiş addolunur. Arızalı olduğu bildirilen Mal ya da parçalar, Alıcı tarafından önceden ödenmiş nakil vasıtasıyla, Satıcının Malları temin etmekten sorumlu tesisi tarafından verilen İade Malzeme Yetkisi (İMY) ile beraber Satıcıya iade edilmelidir ve belirtilen arızayla ilgili ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmelidir. Bir teminat talebi geçerliyse Satıcı, Satıcının tesisine hangisi en yakınsa esas varış noktası ya da arızanın meydana geldiği yerden arızalı Malların makul tek yön nakil bedellerini ödeyecektir. Malların herhangi biri, Teminat Süresi sırasında yukarıda belirtilen Garanti ile uyumlu değilse Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, ya (a) Malları tamir edecek ya da değiştirecek ya da (b) Alıcı tarafından Mallar için ödenen ücrete denk bir krediyi Alıcıya temin edecektir. BU ALICI'NIN TEK VE YEGÂNE ÇÖZÜMÜ OLACAKTIR VE ALICI’NIN, ALICI’NIN TALEBİNİN DOĞASINA BAKILMAKSIZIN DİĞER HERHANGİ BİR TAZMİNATI KONTRAT, GARANTİ, TAZMİNAT TALEBİ YA DA BAŞKASINDA YER VERME HAKKI OLMAYACAKTIR. Ayrıca Satıcının Mallar üzerindeki teminatı, Malların uygun şekilde (i) kullanılmamaları, depolanmamaları, idare edilmemeleri, kurulmamaları ya da bakımlarının yapılmaması ve (ii) Alıcı tarafından kaldırılması, paketlenmesi Satıcıya geri gönderilmesi durumunda hükümsüz olur. Teminatın iadesi "Hiçbir Hata Bulunamadı" şeklindeyse, Alıcı herhangi bir İMY değerlendirmesinden ve iade yükleme masraflarından sorumludur. Hiçbir koşul altında Satıcı, Satıcının Mallarının Alıcı'nın ekipmanından kaldırılmasından ya da Alıcı'nın ekipmanına tekrar kurulmasından sorumlu olmayacaktır. Acente, distribütör ya da Satıcının temsilcisi dahil hiç bir kişi, Satıcı tarafından imal edilen herhangi bir Mal ile ilgili Satıcı namına ilave ya da farklı temsil yapmaya ya da garanti vermeye yetkili değildir. Alıcı'nın Garanti'ye dair çözümleri kişiye özeldir ve uygulanacak hukuk altındaki herhangi ve tüm çözümlerin bedelidir. Bu Bölüm Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir anlaşmanın sona ermesi ya da sonlandırılması durumunda geçerliliğini koruyacaktır.

9. TEMİNAT SÜRESİ

Ürün Markası Ürünler Teminat Süresi
Thomson Rulmanlar & Kılavuzlar Sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay
Lineer Aktuatörler
Dişli kutuları
Debriyaj Freni
Bilyeli Vidalar
Kurşun Vidalar
Sistemler, Slayt & Tablolar
Diğer tüm mekanik cihazlar

Not: Thomson 60 mahfaza mil tertibatı kullanmadan Thomson Lineer Rulmanlar kullanan uygulamalar garanti kapsamına girmeyecektir.

10. YAZILIM GARANTİSİ

Alıcıya satılan ve malzeme veya Mal kapsamına giren bilgisayar yazılım programları, sunulan belgede tanımlandığı gibi belirli görev dizilerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır ve "OLDUĞU GİBİ" sunulur. Yazılım programlarının özelliklerinin Alıcının gereksinimlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi ve yazılım programlarının düzgün çalışıp çalışmadığının onaylanması zorunluluğu Alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, bu tür yazılım programlarının kendinden varolan kusurlara sahip olduğunu ve Satıcı'nın yazılımın tüm özelliklerinin temin edildiği gibi düzgün çalıştığına dair garanti vermediğini bilir. Satıcıya ait yazılımı kullanan otomasyon sunucularında, otomasyon sunucusunun verileri hatalı okuma ve yazması otomasyon sunucusu yazılımının arızalanmasına ve otomasyon sunucuna yazan otomasyon sunucusunun ve/veya programın çökmesine neden olmaktadır. Verilerin otomasyon sunucusuna hatalı okunması ve yazılması söz konusu otomasyon sunucusu tarafından denetlenen aygıtın arızalanmasına neden olabilir. Satıcı, herhangi bir cihaz hasarından veya otomasyon sunucusuna hatalı veri okunmasından ve/veya yazılmasından kaynaklanan, herhangi bir aygıtın neden olduğu hasardan sorumlu değildir.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

AKSİ HERHANGİ BİR ŞEYE BAĞLI OLMAKSIZIN SATICI, BÖYLE BİR SORUMLULUK KONTRAT, HAKKANİYET, TAZMİNAT TALEBİ YA DA BAŞKASINDA OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN BU EMRİ YERİNE GETİRME, GEÇ YERİNE GETİRME YA DA İHLALİ DIŞINDA MEYDANA GELEN KAYBEDİLEN KARLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR ÖZEL, ÖNEMSİZ, İNDİREKT YA DA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SADECE, ALICI’NIN TEK VE YEGÂNE ÇÖZÜMÜ ASIL AMACINI BAŞARISIZ KILACAĞI DURUMDA BİLE SATICI'NIN BELİRTİLEN GARANTİSİ UYARINCA SATICIYI TATMİN EDECEK ŞEKİLDE ARIZALI MATERYALLER YA DA İŞÇİLİK SONUCU ARIZALI OLDUĞUNU KANITLAYAN HERHANGİ BİR MALI YA DA PARÇALARI KENDİ ONAYLI TAMİR TESİSİNDE (İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK VE BÖLÜM 8’DE İFADE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE) TAMİR ETMEK YA DA DEĞİŞTİRMEKLE SINIRLIDIR. HİÇBİR ŞEKİLDE SATICININ SORUMLULUĞU, BU GİBİ BİR SORUMLULUĞA SEBEBİYET VERMİŞ ÜRÜNÜN SATIN ALMA ÜCRETİNİ AŞMAYACAKTIR. BU PARAGRAFIN HÜKÜMLERİ ANLAŞMANIN SONLANDIRILMASI YA DA SONA ERMESİ DURUMUNDA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAKTIR VE ALICI’NIN KONTRAT, GARANTİ, TAZMİNAT TALEBİ YA DA BAŞKASINDA OLMASI TALEBİNİN DAYANAĞINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

12. GENEL TAZMİNAT

Alıcı, Satıcıyı (ve topluca "Satıcı” olarak anılan memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve bağlı ortaklıkları), Alıcının Malların kullanımı ya da tekrar satışı veya üçüncü kişiler tarafından Malların kullanımı ya da tekrar satışından kaynaklanan Satıcıya karşı üçüncü kişilerin hak talebi/talepleriyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan (Satıcının avukat ücretini sınırlamamak kaydıyla) herhangi ve her hak talepleri, davalar, sorumluluklar, tazminatlar, kayıplar, masraflar ve harcamalardan ve bunlara karşı savunacak, zararını karşılayacak ve sorumlu tutmayacaktır. Sınırlama mahiyetinde değil sadece örnek mahiyetinde Alıcı, kişisel hareketlilik, taşıt ve eğlence ekipmanı gibi uygulamalarda Malların kullanımından kaynaklanan herhangi bir hak talebi için Satıcının zararını karşılayacaktır.

13. PATENT TAZMİNATI

Satıcı, bu bölümde spesifik olarak belirtilmedikçe, patent, ticari marka, telif hakkı, ticari takdim şekli, ticari sır veya benzeri haklara ilişkin ihlal ile ilgili hiçbir sorumluluğa sahip değildir. Satıcının her türlü sorumluluğu bölüm 11'de beyan edildiği gibi sınırlandırılır. Satıcı, Alıcıyı bu bölümde belirtilen sınırlamalara ve koşullara tabi ABD patentleri, ABD ticari markaları, telif hakları, ticari takdim şekillerine (burada toplu olarak "Fikri Mülkiyet Hakları" olarak anılacaktır) ilişkin ihlal suçlamalarına karşı savunur ve zararlarını tazmin eder. Satıcı masrafları kendisi karşılar ve Alıcıya satılan ("Mal") bir malın üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği suçlamasına dayanarak Alıcıya açılan davada hükmedilen her türlü ödemeyi veya hasar masrafını karşılar. Satıcının Alıcıyı savunma ve zararlarını tazmin etme yükümlülüğü Alıcının, söz konusu ihlal suçlamalarının farkına varmasından sonraki on (10) gün içinde durumu Satıcıya bildirmesi şartına bağlıdır ve Satıcı ödeme ile ilgili tüm görüşmeler veya uzlaşmalar dahil olmak üzere her türlü suçlama ve dava üzerinde yegane kontrole sahiptir. Bir Malın üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiğine ilişkin bir iddiaya maruz kalması halinde, Satıcı, kendi takdiriyle, Alıcının Malı kullanmaya devam etme hakkını elde edebilir, malı yenisiyle değiştirebilir veya Malı ihlal durumu doğmayacak şekilde değiştirebilir ya da Malın iadesinin kabul edilmesini önerebilir ve malı, satınalma fiyatının altında makul bir amortisman tenzilatıyla iade edebilir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Satıcı Alıcı tarafından sunulan veya Alıcı tarafından tamamen veya kısmen tasarımları belirtilen Mallarla ilgili bilgilere veya değişiklik, kombinasyon veya Malların bir sistem içinde kullanılmasından doğan ihlallere dayanan ihllal iddialarına yönelik sorumluluk taşımaz. Bu bölümde yer alan yukarındaki hükümler, Fikri Mülkiyet Haklarının ihlaline ilişkin Satıcının tek ve özel ve Alıcının tek ve özel kanun yolunu teşkil eder. İddianın Alıcı tarafından sunulan bilgilere dayanması veya bir Malın tasarımının Alıcı tarafından tam olarak veya kısmen belirtilmesi halinde, Alıcı, Satıcıyı söz konusu Malın herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, ticari takdim şekli, ticari sır veya benzeri sırrı ihlalinden doğan tüm masrafları, giderleri veya yargılamaları tazmin eder.

14. MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, geliştirilen, üretilen veya bu siparişin gerçeklemesi için gereken tüm kalıplar, aletler, mastarlar ve demirbaşlar, çizimler, tasarımlar, yazılım ve diğer materyaller, her türlü masrafa karşın, Satıcının mülkiyetindedir ve Satıcının mülkiyetinde ve kontrolünde kalacaktır.
Bu sipariş sözleşmesinde özellikle belirtilmedikçe, Alıcı teknik veriler, Fikri Mülkiyet Hakları ve bu sipariş ile ilgili bilgisayar yazılımı üzerinde hak sahibi değildir. Satıcı Alıcıya söz konusu sipariş ile ilgili mali bilgileri, çizimleri, tasarım veya verileri sunmayı kabul ederse, Alıcı söz konusu bilgileri, çizim veya verileri üçüncü bir şahsa açıklamayacağını veya Satıcının resmi memurunun yazılı izni olmaksızın Alıcı tarafından kullanılmayacağını kabul eder.

15. MAL HAKLARI; YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME; İFLAS

Alıcı iflas ederse veya Alıcı, Alıcı ve Satıcı arasındaki bu veya herhangi başka bir anlaşmanın koşullarına göre herhangi bir nedenle yükümlülüğünü yerine getiremezse, Satıcı, Satıcının seçimine bağlı olmak üzere, bundan sonraki siparişleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyi bırakmaya, ve/veya nakliyedeki Malları geri çağırmaya, aynısını geri almaya ve Satıcıda Alıcı hesabına depolanmış olan tüm Mallara yeniden sahip olmaya herhangi bir ilave işlem yapmaksızın yetkilidir. Alıcı, Alıcıya tam olarak güvenilmesi durumunda, alıkonulan, geri çağrılan, geri alınan veya yeniden sahip olunan tüm Malların Satıcının mutlak malı olduğunu kabul eder. Yukarıdaki hususlar Satıcının sözleşmede, kanunda veya adalette bulunan herhangi bir hakkını veya tazminatlarını sınırlar şekilde yorumlanmayacaktır.

16. KOŞULLAR

Sipariş, Satıcının ham maddeleri elde etmesine ve siparişin ve ayrıca tüm nakliyatların satıcının üretim takvimlerine ve zaman zaman geçerli olabilecek hükümet düzenlemelerine, emirlerine, direktiflerine ve kısıtlamalarına bağlı olması anlayışına göre kabul edilir.

17. SATICI TARAFINDAN FERAGAT NİTELİĞİ TAŞIMAMA

Şartların ve Koşulların herhangi bir şekilde Satıcı tarafından vazgeçilmesi, herhangi diğer bir ihlalden vazgeçme olarak yorumlanmayacaktır. Satıcının herhangi bir zamanda bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünü yerine getirememesi bu hükümden feragat teşkil etmeyecektir veya Satıcının herhangi bir zamanda bu şekildeki hükümleri uygulama hakkına zarar vermeyecektir. Eğer bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmü kanun yürürlüğüyle veya uygulanmasıyla geçersiz veya uygulanamaz duruma gelirse, tüm diğer hükümler geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

18. DEVİR

Alıcı, Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen siparişi devretmeyecek, alt sözleşme yapmayacak veya başka bir şekilde siparişi transfer etmeyecektir ve Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın yapılan bu şekildeki devretme, alt sözleşme veya transfer yapma geçersiz olacaktır.

19. ALICININ TEMİN ETTİĞİ MATERYAL

Satıcının kontrolündeki Alıcı tarafından sahip olunan veya sağlanan tüm materyal veya donanım dikkatli bir şekilde kullanılacak ve depolanacaktır ancak Satıcı bunların kazara kaybolmasından veya bunlara zarar gelmesinden sorumlu olmayacaktır.

20. DEĞİŞİKLİKLER

Siparişte kısmen veya tamamen yapılan değişiklikler sadece Satıcının izniyle ve hem fiyat hem de teslim edilecek Malların tarihi üzerinde adil bir ayarlama yapılmasına imkan verecek koşullarla yapılabilir. Değişiklikler sadece Satıcıya Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak iletilmesi durumunda tanınacak ve uygulanacaktır.

21. İPTAL ETME

Siparişin tamamen veya kısmen iptali, ancak Satıcının önceden yazılı onayıyla ve Satıcının zararını ödeme koşullarına ve adil bir kara göre yapılabilir.

22. ÜRETİM YERİ

Satıcı, siparişin kısmen veya tamamen Satıcının hangi tesislerinde üretileceğine, işlem göreceğine ve birleştirileceğine vs. karar verme hakkına sahiptir.

23. HAKLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ

Satıcı, Alıcıya satılan Mallar üzerinde herhangi bir değişiklik yapma zorunda olmaksızın, Malların tasarımında daha sonradan iyileştirmeler ve değişiklikler yapma hakkını muhafaza eder.

24. DENETİM VE MALLARIN KABULÜ

Bu siparişe göre tedarik edilen Malların nihai olarak denetlenmesi ve kabulü, Alıcının menşe denetçisi veya yetkili temsilcisinin Malları Satıcının tesisinde denetlemesi hariç olmak üzere, Alıcı tarafından Malların Alıcının tesislerinde teslim alınmasından sonraki on dört (14) gün içerisinde yapılacaktır. Alıcının yukarıda belirtilen ortalama süre içerisinde denetleme yapmaması ve yazılı olarak reddetmemesi (menşe denetimi uygulanmadığında) ortalama kabulün gerçekleştiği şeklinde düşünülecektir. Alıcının menşe denetçisinin denetleme ve kabul gerçekleştirmek üzere atanması halinde, ilgili test belgelerinin menşe denetmeni veya yetkili temsilci tarafından imzalanması Malların Alıcı tarafından kabulünü teşkil edecektir.

25. KURULUM

Tüm Mallar için kurulum masrafı Alıcı tarafından ve masrafları Satıcıya ait olmak üzere kurulacaktır. Eğer Alıcı, Satıcıdan hizmet talebinde bulunursa, bu hizmet verilecektir ve belirtilen hizmeti yerine getirmek için, seyahat, otel faturaları ve geçinme giderleri dahil olmak üzere, belirlenen oranda ücretlendirilecektir.

26. GEÇERLİ KANUN; DAVA ZAMANAŞIMI

Bu sipariş, Satıcının ABD’de üretim yapan tesisindeki Devlet veya Eyalet kanunlarına göre hüküm verecek ve yorumlanacaktır. Bu siparişteki Malların satışından kaynaklanan hiçbir dava için, Satıcının bu şekildeki Malların satış bedelini alarak telafi etmesi haricinde, her iki tarafça da dava nedenlerinin gerçekleşmesinden sonra bir (1) yıldan daha fazlası için birikimli ceza verilemez.

27. ABD. HÜKÜMET SÖZLEŞMELERİ

Eğer bu emir ABD Hükümet sözleşmesi veya alt sözleşmesine göre yayınlamışsa, yukarıdaki satış koşulları böylelikle emir tarihinde geçerli olan ve sadece doğrudan bu emre doğrudan uygulanabilecek olan değere dayalı olarak Federal Alım Mevzuatının şartlarını ve koşullarını içermesi için gerektiği şekilde değiştirilir (sadece yukarıdan zorunlu olanlar).

28. İHRACAAT KISITLAMALARI

Alıcı, Malların ve Mallarla ilgili her türlü teknik verinin ihraç edilmek üzere ABD Ticaret Bakanlığı veya Devlet Bakanlığı tarafından kontrol edilebileceğini ve bu şekildeki malzemelerin Amerika Birleşik Devletlerinden ihraç edilmeden veya yeniden ihraç edilmeden önce yetkilendirme gerektirebileceğini kabul eder. Alıcı, Amerika Birleşik Devletlerinin kanunlarını veya mevzuatını ihlal edecek şekilde, Malları veya bunlarla ilgili olan her türlü teknik veriyi ihraç etmeyeceğini, yeniden ihraç etmeyeceğini veya başka şekilde dağıtmayacağını kabul eder.

29. UNCISG

Diğer hallerde 1980 Birleşmiş Milletler Malların Uluslararası Satışı Konvansiyonuna (UNCISG) göre yapılan işlemlerin uygulanacağı işlemlerde ve tarafların anlaşmazlık çözümü için belirli bir emir üzerinde anlaşacağı bir yere rağmen, Tarafların buraya kadarki hakları ve yükümlülükleri, bu Şartlar ve Koşullar dahi olmak üzere, UNCISG hükümlerine göre geçerli olmayacaktır

back to top